Sjung för Herren en ny sång 14

av David Whitworth

 
Den svenska kyrkans psalmbok genomgår en revidering och förnyelse. Det mest anmärkningsvärda är några av de förslag som kyrkan har tagit emot och kommer kanske att inkluderas. Innan jag går in på det vill jag först lägga fram några bibliska riktlinjer som hjälper oss förstå vad det innebär att skriva och sjunga psalmer.

Stuart Townend är en av vår tids största psalmförfattare och han ger sex
tips om att skriva psalmer. Jag återger vad jag anser är de två viktigaste.
 
1 ”Studera Bibeln - de bästa psalmerna visar insikt och förståelse av bibeln och gör den kristna trons sanningar levande. Brister förståelsen av evangeliets innebörd är det omöjligt att skriva något som motiverar andra att tillbe i ande och sanning”.
 
2 ”Kombinera objektiv sanning och subjektivt gensvar - när en psalm endast är ett uttryck av teologisk sanning, även om den är noggrann, kan den bli torftig. Samtidigt när en psalm bara handlar om hur vi känner då är den urlakad. De bästa psalmerna uttrycker kraftigt tillbedjarens känslor men som ett känslomässigt gensvar till evangeliets objektiva sanning.”
 
Bibelns kärnpunkt
Jag gör ett försök att utveckla dessa två punkter. Det centrala i Bibeln är ju Herren Jesus Kristus. Han är förutsagd i Gamla testamentet, Han är förevisad i evangelierna, Han är förkunnad i Apostlagärningarna och Han är förklarad i Breven. Skulle det då inte följa att alla psalmer, hymner och andliga sånger fylls med Jesus Kristus? Jag skall ta fram några principer från Psaltaren och Nya testamentet för att få svar på frågan.
 
Psaltarens innehåll
Psaltarens ledmotiv är ju Jesus Kristus. Dessa psalmer är lovsånger om Faderns kärlek och om den Helige Andens nåd som var uppenbarade i Kristus. Människors frälsning genom Kristus visar tydligt på Treenighetens välsignelser och dessa psalmer visar också på Hans underbara person och Hans gudomliga verk. Det beskriver också Hans lydnad och lidande, uppståndelse och himmelsfärd och vi ser honom som Konungarnas Konung som sitter på tronen i himlen och besegrar alla sina fiender.
 
Det finns också den subjektiva sidan i Psaltaren. Frälsningen är alltså tillämpad till oss och i oss. Inom denna ram faller sorg, misslyckande, tvivel, rädsla, ångest, bekymmer men också i speciella tider av glädje och tacksägelse. Bara i Psaltaren hittar vi de största uttrycken för de djupaste tankarna och känslorna.
 
Vi är Guds folk och är helt beroende av honom för vår existens och välfärd. Han skapade oss med kropp och förstånd och vill att vi skall bruka dem i Hans tjänst och till Hans ära och det är också vår plikt. Detta hör ihop med människans värdighet och hon är aldrig mera äkta än när hon söker efter att förhärliga Gud.
 
Nya testamentets vägledning
Det finns två nyckelverser i Nya testamentet som ger oss ledning i vad det betyder att skriva och sjunga psalmer:
 
Ef 5: 18,19:” Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.”
Kol 3:16: ”Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.”
 
För att sjunga och rätt uppskatta Psalmer, hymner och andliga sånger måste det först vara ett inre verk som består i en rätt sinnesstämning och känsla som kommer av ett förnyat och andligt förstånd. Detta är helt och hållit den helige Andens verk. Han ger oss viljan och kraften att be och tillbe Honom. Har vi en hunger efter Ordet och en längtan efter att vara heliga så kommer allt detta från Anden. Det är just här dessa verser från Efesierbrevet vägleder oss.
 
Paulus uppmanar Efesierna att vara ”fylld med Anden” (5:19) alltså att Anden genomsyrar oss och genom den helige Andens inverkan tala till varandra med psalmer etc. och att tala och sjunga kollektiv på det viset leder till vår gemensamma uppbyggelse. Kolosserbrevet (3:16) kastar ännu mera ljus på ämnet där han uppmanar oss att ”Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer” osv. Det rätta sättet att lovprisa Gud med sång kommer från Anden och resultatet är att Andens frukt kommer att mogna i våra liv.(Gal 5:22,23). Medlet är alltid, utan undantag, att vårt hjärta genomsyras av Bibeln. Dessa verser visar oss det objektiva och subjektiva i all lovsång.
 
Bara de som ”som förvandlas genom tankens förnyelse” kan från hjärtat sjunga och skriva andliga sånger. Alla våra mentala krafter sätts igång under den helige Andens upplysning av allt det sköna i Kristus och vår gemenskap med Honom och med varandra. Det är denna skönhet och äkthet som fyller oss med glädjen och resulterar i lovsång. Är vi ledda av den helige Anden när vi sjunger tillsammans? Upplyser Han vårt förstånd och leder oss in i kunskapen av det som fyller våra sånger?
 
Denna glädje är inte ytlig utan väl grundad i Kristus och i Honom hittar vi oändliga och eviga välsignelser. Dessa upptäckter skulle verkligen fylla oss och ”vi skall jubla med en outsäglig och härlig glädje” (1 Pet 1:8 Reformationsbibeln).
 
I dessa hittills tretton bloggar har jag försökt att välja ut psalmer, hymner och andliga sånger från varje århundrade, som utrycker allt vad gäller våra liv i Kristus och Hans liv i oss i all dess nyanser.
 
Den nya psalmboken
Som jag skrev tidigare planerar Svenska kyrkan planerar en ny psalmbok. På deras hemsida öppnades en digital brevlåda och bjöd in alla att skicka in förslag på vilka sångförfattare och sånger som skulle inkluderas i den nya psalmboken. Förhoppningen, enligt hemsidan, var att få in 3000 förslag, istället blev det 9485st.
 
Bland alla dessa förslag kunde man skicka in sina önskemål på kända sånger som kan ingå i psalmboken.
 
Enligt webbsidan har närmare tusen tips inkommit. Återkommande exempel är låtar av artister som Py Bäckman, Eva Dahlgren, Marie Fredriksson och Benny Andersson/Björn Ulvaeus.
 
De tre nya låtarna som har fått mest önskningar är Lugna vatten med Ulf Lundell, En stund på jorden med Laleh och Låt floden komma med gruppen Ingenting. Allt detta är taget från Svenska kyrkans hemsida. Den enda regeln som gäller är att sången kan sjungas tillsammans.
 
Vad är det då för syfte som ligger bakom allt detta? Låt mig få återge ett citat till hämtat från kyrkans hemsida:
 
”Många av de här sångerna har ett innehåll som fungera väl i kyrkans sammanhang, de lyfter frågorna om tro, tvivel och mening på ett äkta sätt.”
 
Man kan fråga sig om dessa ateistiska underhållare och deras sånger kan bidra något till Guds folks uppbyggelse. Vad är nästa steg? Skall de bli inbjudna till att predika i Guds folks sammankomster? Svaret är en dundrande nej och jag säger det i ljuset av principerna som jag har försökt att lägga fram från Guds ord som är vår enda auktoritet. Vill man leta efter sånger som ”lyfter frågorna om tro, tvivel och mening” då finner vi källan i Bibeln och kan vända oss till Psaltaren och få svar på dessa frågor. Jag avslutar med Pauli` ord från 2 Kor 6:14-16:
 
”Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar (Satan) komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel har för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel.”
 
Kan det vara enklare och klarare än så?
 
Nästa gång återvänder vi till 1800-talets psalmer och psalmskrivare.

Etiketter: sverige musik

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln