ATT FINNA GLÄDJE I BIBELSTUDIET

av John MacArthur

How to Enjoy Bible Study
English original available online at: http://www.gty.org.uk/resources/articles/A178
COPYRIGHT ©2012 Grace to You


Det finns inget jag finner mer glädje i än att studera Bibeln. Ändå har det inte alltid varit på det sättet. Min verkliga passion för att studera Skriften tog sin början när jag som högskolestudent gjorde ett åtagande att seriöst utforska Bibeln. Jag upptäckte att ju mer jag studerade, ju mer ökade min hunger efter Skriften. Här är tre enkla riktlinjer som har hjälpt mig att få ut mest av den tid jag lägger på studier.

Läs bibeln

Först så började jag med att läsa Bibeln. Det kan tyckas uppenbart, men helt ärligt, det här många misslyckas. Alltför många kristna nöjer sig med andrahandskunskap om Skriften. De läser böcker om Bibeln istället för att själva studera Bibeln själva. Böcker är bra, men bredvidläsning kan aldrig ersätta Bibeln själv.

Det finns många bra bibelläsningsplaner tillgängliga, men här är en som jag funnit mycket användbar. Jag läser igenom Gamla Testamentet minst en gång varje år. När jag läser, så gör jag anteckningar i marginalen över sanningar jag särskilt vill komma ihåg, och jag skriver ned det jag inte förstår direkt separat. Ofta upptäcker jag när jag läser, att mina frågor besvaras av texten själv. De frågor jag inte kan hitta svar på blir startpunkter för mer ingående studium med hjälp av kommentarer och andra referensverktyg.

Jag följer en annan plan för läsning av Nya Testamentet. Jag läser en bok åt gången upprepade gånger en månad eller mer i taget. Jag började med det när jag gick på teologisk högskola, därför att jag ville komma ihåg vad som är i Nya Testamentet och inte bli beroende av en konkordans för att hitta saker.

[övers. anm. En konkordans är en alfabetisk lista över de ord som uppträder i en skrift. En bibelkonkordans är ett vanligt verktyg för ordstudier eller för att hitta verser i Bibeln]

Om du vill prova det här, börja med en kort bok, som Första Johannesbrevet, och läs igenom det i en sittning varje dag i 30 dagar. Vid slutet av den perioden, så kommer du att veta vad som finns i den boken. Skriv ned på registerkort vilket som är det viktigaste temat för varje kapitel. Genom att hänvisa till korten när du gör din dagliga läsning, så kommer du att börja komma ihåg innehållet i varje kapitel. Faktum är, att du kommer att utveckla en visuell varseblivning av boken i ditt medvetande.

Dela upp längre böcker i kortare sektioner och läs varje sektion dagligen i trettio dagar. Till exempel, Johannesevangeliet innehåller 21 kapitel. Dela in det i 3 sektioner om 7 kapitel. När det gått 90 dagar, så avslutar du Johannes. För att få variation så växlar du mellan korta och långa böcker och på mindre än tre år så har du gått igenom hela Nya Testamentet - och du känner det verkligen!

Tolka bibeln

När jag läser Skriften, så har jag hela tiden en enkel fråga i åtanke: ”Vad betyder det här?” Det räcker inte med att läsa texten och sedan direkt gå till tillämpningen; vi måste först bestämma vad texten betyder, annars kan tillämpningen bli felaktig.

Klyftor att överbrygga
Det första steget när man tolkar Bibeln är att först inse de fyra klyftor vi har att överbrygga: språk, kultur, geografi och historia.

Språk
Bibelns skrevs i original på grekiska, hebreiska och arameiska. Att förstå ett ord eller ett uttryck i originalspråket kan ofta vara nyckeln till att tolka ett textstycke i Skriften. Två böcker som kommer att hjälpa dig att minska språkklyftan är An Expository Dictionary of New Testament Words, av W. E. Vine, och Nelson's Expository Dictionary of the Old Testament, av Merrill F. Unger och William White, Jr. Du behöver inte kunna grekiska eller hebreiska för att att använda dessa böcker på ett bra sätt.

[över. anm. En svensk bok som kan vara till hjälp är Folke Boberg Vad säger grundtexten - Biblisk ordbok]

Kultur
Kulturklyftan kan vara lite knepig. Vissa människor försöker använda kulturella skillnader för att förklara bort de mer svåra buden i Bibeln. Fall inte i den fällan, men inse att vi först måste se Skriften i kontext av den kultur där den skrevs. Utan en förståelse av första århundradets judiska kultur är de svårt att förstå evangelierna. Apostlagärningarna och breven måste läsas i ljuset av grekisk och romersk kultur. Det här böckerna hjälper dig att förstå Bibelns kulturella bakgrund: The Life and Times of Jesus the Messiah, av Alfred Edersheim, Sketches of Jewish Social Life, också av Edersheim, och The New Manners and Customs of Bible Times, av Ralph Gower.

Geografi
En tredje klyfta som behöver överbryggas är geografiklyftan. Biblisk geografi gör att Bibeln blir levande. En god bibelatlas är ett ovärderligt referensverktyg som kan hjälpa dig att förstå det Heliga Landets geografi. Inget hjälper förstås som att själv se landet på en resa.

[övers. anm. På svenska finns Tim Dowleys Libris Atlas till Bibelns och kristenhetens historia.]

Historia
Vi måste också överbrygga historieklyftan. Till skillnad från skrifter från de flesta andra världsreligioner, så innehåller Bibeln data om verkliga personer och händelser. Att första biblisk historia kommer att hjälpa oss att placera personer och händelser i deras rätta historiska perspektiv. Ett bra bibellexikon eller en bibelencyklopedi är användbara här, precis som grundläggande historiska studier.

[övers. anm. Det finns inte något bra bibellexikon i tryck på svenska idag. Libris stora handbok till Bibeln kan var mycket användbar. På antikvariat finns Illustrerat Bibellexikon i tre band.]

Principer att förstå
Fyra principer ska leda oss när vi tolkar Bibeln: den ordagranna, den historiska, den grammatiska samt syntesen.

Principen om ordagrann tolkning
Skriften ska förstås i sin ordagranna, normala och naturliga betydelse. Även om Bibeln innehåller talesätt och symboler, så var de ämnande att uttrycka en ordagrann sanning. Generellt så är det ändå så att Bibeln talar i ordagranna termer och att vi måste låta den tala själv.

Den historiska principen
Det här betyder att vi måste tolka Skriften i dess historiska kontext. Vi måste fråga vad texten betydde för de människor som den först skrevs för. På det sätta kan vi utveckla en riktig kontextuell förståelse av Skriften ursprungliga intention.

[övers. anm. Ett enklare ord för kontext är sammanhang. Ett enklare ord för intention är avsikt]

Den grammatiska principen
Detta kräver att vi förstår den grundläggande grammatiska strukturen i varje mening i originalspråket. Till vem refererar de pronomen som förekommer? Vad är huvudverbets tempus? Du kommer att upptäcka att när du ställer några enkla frågor som dessa, så blir textens betydelse omedelbart klarare.

Syntesprincipen
Det här är vad reformatorerna kallade analogia scriptura. Det betyder att Bibeln inte motsäger sig själv. Om vi kommer fram till en tolkning som motsäger sanningar som undervisas på andra ställen i Skrifterna, så kan inte vår tolkning vara rätt. Skrift måste jämföras med Skrift för att upptäcka dess fulla mening.

Tillämpa bibeln

När du läst och tolkat Bibeln, så bör du ha en grundläggande förståelse om vad Bibeln säger, och vad den menar med det den säger. Men mitt bibelstudium slutar inte där. Jag studerar aldrig Guds Ord bara för att få en predikan. Mitt slutliga mål är att låta den tala till mig och låta mig växa andligt. Det kräver personlig tillämpning.

Bibelstudiet är inte komplett förrän vi frågar oss själva ”Vad betyder det i mitt liv och hur kan jag tillämpa det prak- tiskt?”. Vi måste ta den kunskap vi fått från vår läsning och tolkning och dra ut de praktiska principer som gäller för våra liv.

Om det är ett bud att följa, så följer vi det. Om det är ett löfte att omfatta, så gör vi anspråk på detta. Om det är en varning att följa, så tar vi hänsyn till den. Det här är det slutgiltiga steget: vi ger efter för Skriften och låter den omforma våra liv. Om du hoppar över det här steget, så kommer du aldrig att finna glädje i studiet av Bibeln och Bibeln kommer aldrig att förändra ditt liv.

Studiet av Bibeln är inte något valfritt i de kristna livet. De är både en skyldighet och ett privilegium för alla troende. Om du inte ägnar dig åt ett regelbundet, systematiskt studium av Bibeln, så missar du ett av de huvudsakliga medel Gud använder sig av för att föra oss till mognad (1 Petrus 2:2).

”Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning”
1 Petrus 2:2 (Folkbibeln)