2019 > 06

Sjätte kapitlet i Jean Calvins lilla troslära "Kortfattad översikt över den kristna tron" 1537. Vi publicerar den kapitel efter kapitel på svenska i samarbete med förlaget Banner of Truth.

1. Församlingens pastorer och deras auktoritet
 
Eftersom Herren har avsett att både hans Ord och hans sakrament ska utdelas genom människors tjänst, så är det nödvändigt att det finns pastorer inrättade i församlingarna, för att undervisa folket ren lära, både offentligt och enskilt; förvalta sakramenten och ge alla ett gott föredöme i rent och heligt liv.
 
De som ringaktar denna ordning vanhedrar inte bara människor, utan Gud själv. I sekteristisk anda, drar de sig undan församlingens gemenskap, som inte på något sätt kan hållas samman utan en sådan tjänst. För det Herren en gång vittnat om är inte obetydligt: att när de pastorer han har sänt tas emot, är det han själv som tas emot; och, på samma sätt, det är han som avvisas när de avvisas (Matt 10:40; Luk 10:16).
 
För att deras tjänande ska bli obestritt, så har pastorer dessutom tagit emot det anmärkningsvärda bemyndigandet att binda och lösa, med det löfte som följer, ”Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen” (Matt 18:18). Kristus gör det klart på ett annat ställe, att binda innebär att bevara synder och att lösa innebär att efterskänka dem (Joh 20:23). Och aposteln förklarar hur lösning genomförs, när han lär att evangelium är ”Guds kraft till frälsning för var och en som tror” (Rom 1:16). Och han berättar för oss om hur bindande genomförs, när han lär att apostlarna är ”beredda att straffa all olydnad” (2 Kor 10:6). Evangeliets budskap, är sammanfattat i att vi är slavar under synd och död, och att vi är lösta och befriade genom den återlösning som är i Kristus Jesus, och de som inte tar emot honom som återlösare, är som bundna med nya bojor till en allvarligare fördömelse.
 
Låt oss dock komma ihåg, att det bemyndigande som Skriften ger till pastorer helt inryms inom de ramar som ges av Ordets tjänst, för sanningen är att Kristus inte har gett detta bemyndigande till människor, utan till Ordet som han gjort dessa män till tjänare av.
 
Låt därför Ordets tjänare vara oförskräckta att göra allt genom det Ord som de blivit satta att ge ut. Låt dem tvinga alla makter, berömdheter och högt uppsatta i världen att ödmjuka sig själva till att lyda detta Ords majestätiska storhet. Låt dem med Ordet som medel ge befallningar till alla, från den största till den minsta; låt dem bygga upp Kristi hushåll, riva ner Satans välde, vara herdar för fåren, döda vargarna, och undervisa och uppmuntra dem som är mottagliga för undervisning; låt dem klandra, tillrättavisa och överbevisa de upproriska - allt genom Guds Ord.
 
Om de vänder sig bort från Ordet för att istället följa sina egna huvudens fantasier och påhitt, låt dem då inte längre tas emot som pastorer; nej, dessa är livsfarliga vargar som ska jagas bort! För Kristus har fastslagit att vi inte ska lyssna till någon annan än dem som undervisar oss vad de har hämtat från hans Ord.
 
2. Mänskliga traditioner
 
S:t Paulus har gett oss en allmän regel för församlingarnas liv: ”Låt allt ske värdigt och med ordning” (1 Kor 14:40). Vi får därför inte betrakta de regler som tjänar att uppehålla ordning och rättskaffenhet när kristna samlas tillsammans som mänskliga traditioner. De är helt i överenstämmelse med apostelns regel så länge de inte ses som nödvändiga för frälsning, eller ses som en del av att tillbe och tjäna Gud eller görs till föremål för någon vördnad eller tillbedjan.
 
Å andra sidan ska vi kraftfullt göra motstånd mot regler som ses som nödvändiga för att tjäna och hedra Gud, kända som andliga lagar, som kan användas för att binda samveten. Dessa förordningar tillintetgör inte bara den frihet som Kristus har säkrat för oss, utan de skymmer den sanna tron och gör våld på Guds majestätiska storhet, Gud som ensam vill råda över våra samveten genom sitt Ord.
 
Låt detta därför stå fast och bestämt: allt är vårt, men vi tillhör Kristus (1 Kor 3:23), och Gud tjänas förgäves då läror undervisas som inte är något annat än människors bud (Matt 15:9).
 
3. Uteslutning
 
Uteslutning är en handling genom vilken öppet omoraliska människor, äktenskapsbrytare, tjuvar, mördare, girigbukar, kidnappare, bedragare, grälmakare, frossare, fyllerister, folkuppviglare och slösaktiga – om de inte gör ändring efter att ha blivit varnade – blir avvisade från de troendes gemenskap, enligt Guds befallning.
 
Genom att utesluta dem, är det inte församlingens mening att kasta dem i obotlig undergång och förtvivlan, utan den fördömer deras liv och leverne, och varnar dem att de helt visst ska fördömas om de inte ändrar sig till det bättre.
 
Denna disciplin är absolut nödvändig bland troende, därför att församlingen är Kristi kropp och därför inte får befläckas och förorenas genom arroganta och ruttna medlemmar som dessa, som skymfar Huvudet. De heliga får inte bli fördärvade eller skadade, så som det sker genom att ha gemenskap med onda människor. Dessutom, straffet för deras illvilja är till fördel för de ondas egna skull, av den orsaken att fördragsamhet skulle göra dem än mer hårdnackade. Genom att drabbas av skam, så lär de sig att ändra sina vägar.
 
Om de onda människorna ändrar sig till det bättre, så tar församlingen kärleksfullt emot dem på nytt, in i gemenskapen och i att ta del av den enhet som de hade blivit uteslutna från.
 
För att inte någon hårdnackat ska ringakta församlingens dom, och inte heller vara likgiltig inför att ha blivit fördömd genom de troendes utlåtande, så vittnar Herren de troendes dom inte är något annat än hans eget domsutlåtande, och att det som de bestämt på jorden är stadfäst i himlen (Matt 18:15-18). Det är Guds Ord som ger auktoritet att fördöma dem som vänt bort från det som är rätt, precis som det är Guds Ord som ger auktoritet att med välvilja ta emot dem som ändrar sina vägar.
 
4. Samhällsledningen
 
Herren har inte bara tillkännagett att han godtar samhällsledarnas ämbete och att det är honom behagligt, utan han har också varmt förordat det för oss och han har hedrat samhällsledarnas värdighet med förnämliga betygelser.
 
Herren bekräftar att samhällsledarna är frukten av hans visdom: ”Genom mig”, säger han, ”regerar kungar och stiftar furstar rätta lagar. Genom mig styr härskare och hövdingar, alla domare på jorden” (Ords 8:15-16). I Psaltaren kallar han dem för gudar, eftersom de gör hans verk (Ps 82:6). Det står skrivet på ett annat ställe att de skipar rättvisa för Gud, inte för människor (5 Mos 1:17). Och bland gåvor från Gud anför S:t Paulus dem som står i ledarskap över andra (Rom 12:8).
 
Det är emellertid i kapitel tretton i Romarbrevet som S:t Paulus ger en längre utläggning av det här ämnet, och tydligt lär att all auktoritet hos samhällsledarna kommer från Gud, och att de är Guds tjänare i att godta dem som gör gott och fördela Guds vedergällning genom att straffa dem som gör ont (Rom 13:1-7).
 
Så furstar och samhällsledare får inte glömma vem de tjänar när de utför sitt ämbete, och inte göra något som är ovärdigt Guds tjänare och närmaste män. Deras främsta angelägenhet måste vara att hålla den offentliga kristna tron helt ren, leda människors liv genom bra lagar, och att verka för samhällsinnevånarnas välfärd och lugn, både offentligt och enskilt.
 
Allt detta kan nås endast genom de två saker som profeten förordar som varande av största vikt: rätt och dom (Jer 22:3).
 
Rätt är att skydda de oskyldiga. Det är att stötta dem, se efter dem, och göra dem fria.
 
Dom är att motarbeta de ondas oförskämdhet, hålla tillbaka våld och straffa missgärningar.
 
Å andra sidan, är samhällsmedborgarnas plikt inte bara att respektera och hålla dem som står över dem i ära, utan också be till Herren för deras frälsning och välgång, underordna sig deras auktoritet, lyda deras lagar och författningar, och inte vägra ge det som åläggs dem: skatter, tullar, taxor och sådant, tjänster till samhället som militärtjänst och allt liknande.
 
Vi är inte bara skyldiga att lyda samhällsledare som utövar sin auktoritet både lagenligt och i enligt med deras plikter, utan vi måste också stå ut med de som tyranniskt missbrukar sin makt ända till vi befrias från deras ok genom rättmätig lag och ordning. För precis som en god furste är ett vittne till den gudomliga godheten som har frälsningen för avsikt, så är en usel och elak furste en hemsökelse från Gud för att straffa människornas synder. I alla fall, rent allmänt kan vi vara säkra på att Gud själv ger auktoritet både till den ena och den andra, och att vi inte kan göra motstånd mot dem utan att göra motstånd mot det Gud förordnat.
 
Men, när någon talar om den lydnad som vi är skyldiga mot auktoriteter finns det alltid ett undantag: att sådan lydnad inte för oss bort från lydnad till honom vars påbud alla kungars befallningar måste böja sig för. Herren är Kungars Kung och alla måste lyssna till honom, och endast honom, så fort han öppnar sin mun, som är mycket helig. Det är honom som vi måste lyssna till över allt annat.
 
Slutligen, det är bara i Gud, och endast i honom, som vi görs till underlydande till människor som ställts över oss. Och om dessa människor befaller oss att göra något som är mot Herren, så får vi inte bry oss om vad de säger, utan vi måste snarare sätta denna grundsats från Skriften i handling: ”Gud ska lydas mer än människor” (Apg 4:19).
 

Copyright Stuart Olyott
Originally published in English under the title Truth for All Time
By Banner of Truth Trust, Edinburgh EH12 6EL, U K
All rights reserved.
Used by permission through the arrangement of The Banner of Truth Trust.

Läs hela inlägget »