Henry Jessey

Henry Jessey (1603–1663) pastor i London, var en av de första partikulärbaptisterna. Jessey döptes genom nedsänkning 1645.

På många sätt uppstod partikulärbaptisterna oberoende från kontinentens anabaptister och de brittiska generalbaptister. Det är från den församling som Jessey var en del av som dessa partikulärbaptister växte fram och spreds först över England. Redan 1640-41 hade en mindre grupp börjat döpa genom nedsänkning och 1644 så är det minst sju församlingar som har denna praktik.1644 hade man en välutvecklad baptistisk trosbekännelse, de sk första Londonbekännelsen. 

Det är i denna rörelse som Andrew Fuller(1754-1815) sedan ger en teologi för mission som William Carey 1761-1834) tillämpar och så lägger grunden för den världsmission som sprider budskapet om Jesus över världen.

Våra fyra tillstånd - katekes

Den korta katekesen ”First Catechism” ur Henry Jesseys samling för barn från 1652 ”A Catechism for Babes, or, Little Ones”. Lätt redigerad genom att alla verser från Bibeln inte skrivits ut. Katekesen ger en inblick i vad man tyckte var viktigt att lära ut till de allra minsta som förberedelse för en mer fullständig undervisning. Jesseys katekes visar hur de tidiga baptisterna tänkte att även de allra minsta var redo att lära sig om synd, nåd och konsekvensen av att inte ta emot nåden från vår Herre Jesus Kristus.

Bibelverser från Folkbibeln.

Hur var vårt tillstånd först, när Gud hade skapat allt mycket gott?

Vårt tillstånd var först mycket gott: det var heligt och lyckligt.

Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.”
(1 Mos 1:31)

Hur är vårt tillstånd nu genom Adams synd och olydighet i att äta den frukt Gud förbjudit honom att äta?

Vårt tillstånd är av naturen mycket dåligt: det är syndfullt och förbannat.

Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat
(Rom 5:12)

Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv.”
(Rom 5:18)

Hur kan vårt tillstånd bli genom vår Herre Jesus Kristus nåd (han som är den andre Adam) och genom Guds kärlek, och genom den helige Andes gemenskap (2 Kor 13:14)?

Vårt tillstånd kan bli mycket gott igen, på lyckans goda väg, om nåden tas emot; men om nåden ignoreras, så ska det bli på ett mycket dåligt sätt, för evigt dåligt på olydnadens olyckliga väg.

Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.”
(2 Kor 6:1-2)

Hur blir vårt tillstånd efter döden, när Gud sänder Jesus Kristus för att avkunna dom?

De olydiga, på olydnadens väg, kommer för sin olydnads skull att vara i helvetet för alltid. De goda, på det godas väg, kommer genom nåden från vår Herre Jesus Kristus att vara i himlen för alltid.

Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.
(Matt 25:46)

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.
(Rom 6:23)

 

Böner för dagen

Ur Henry Jesseys samling för barn från 1652 ”A Catechism for Babes, or, Little Ones”. 

Bibelverser från Folkbibeln.

Att tacka och be på morgonen
Välsignad vare Gud som gav mig sömn, och som gör att jag ser, hör och talar. Gud som har all makt, välsigna mig och håll mig borta från dåliga saker den här dagen, för Jesus skull. Amen.

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse
(Ef 1:3)

Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila
för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover.

(Ps 127:2)

HERREN sade till honom: "Vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, HERREN?
(2 Mos 4:11)

Gud den Allsmäktige skall välsigna dig och göra dig fruktsam och föröka dig, så att du blir många folk.
(1 Mos 28:3)

Jakob gav ett löfte och sade: "Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig
(1 Mos 28:20)

HERREN skall bevara dig från allt ont,
han skall bevara din själ.

(Ps 121:7)

Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern
(Joh 14:12)

Före maten
Välsignad vare Gud som ger mig mat. Gud som har all makt, välsigna mig och min mat. Amen.

Alla väntar de på dig att du skall ge dem mat i rätt tid.
Du ger dem och de samlar in, du öppnar din hand och de mättas av goda gåvor.

(Ps 104:27, 28)

Tacka gudarnas Gud, ty hans nåd varar i evighet.
(Ps 136:2)

Efter maten
Välsignad vare Gud, som har givit mig mat och som har fött mig. Gud som har all makt, välsigna mig, så att jag kan tjäna Dig. Amen.

Och han välsignade Josef och sade: "Den Gud som mina fäder Abraham och Isak har vandrat inför,
den Gud som har varit min herde* från min födelse ända till i dag,

(1 Mos 48:15) *Alternativ översättning är “som har fött mig”, det är då tanken på herden som ger de sina föda (mat).

att vi, frälsta ur våra fienders hand,
skulle få tjäna honom utan fruktan
”  
(Luk 1:74)

När man går till sängs
Välsignad vare Gud, som hållit mig från dåliga saker den här dagen. Gud som har all makt, välsigna mig och ge mig sömn, och hall mig borta från dåliga saker den här natten, för Jesus Kristus skull. Amen.