2014 > 08

av David Whitworth

Under tider när evangeliets ljus hotas med utsläckning, griper Gud in. Eftersom Han är Sanningens Gud kan Sanningen aldrig släckas helt. Men ofta brinner ljuset lågt. Det kan finnas en hel del skäl som bidrar till detta.

Den första hälften av 1800 talets Sverige var mörkrets tid och grymt var det. Ett citat från E.J.Ekman upplyser och beskriver tidevarvet med klar språk:

Det mörker, som i andligt hänseende rådde i vårt land under 1800-talets förra hälft, må i sanningen kallas fruktansvärt. Okunnighet om Gud, vidskepelse och ett lastbart levnadssätt gick såsom vanligt hand i hand med varandra. Prästerna, folkets andliga ledare, intresserade sig ofta mera för kortleken än för Bibeln, och de flesta av dem hade mera smak för gästabud och starka drycker än för det bröd, som giver världen liv. Kyrkans tjänare hade dock ett stort välde över folket. Prästen var vid denna tid liksom både Gud och kung för folket.

Mot denna bakgrund förberedde Gud väckelsen. Inför varje väckelse banar Gud vägen för ett mäktigt verk. Han har många strängar på sin lyra och är inte begränsad hur Han går till väga för att upprätta sitt verk.

I Skottland i början av 1800-talet hade Gud sina redskap som Han formade och kallade till att bana vägen för väckelsen. John Paterson och Ebenezer Henderson kom till Sverige 1807. Henderson stannade kvar i Göteborg, Paterson fortsatte sin resa till Stockholm för att föra fram sin ambition om bibel- och traktatspridning. Han bemöttes väl av Herrnhutaren och grosshandlare G. Th. Keyser och en rad andra Herrnhutare som var varma till visionen. Bibel- och traktatspridningen var helt okänd i Sverige och övriga Skandinavien vid den tiden. 1808 fick Paterson till stånd Evangeliska Sällskapet som verktyg för traktat- och bibelspridningen. Henderson och Paterson uppmärksammade en påtaglig brist på biblar och uppbyggelselitteratur hos ett sådant läskunnigt folk som svenskarna.

Både Paterson och Henderson gav sig i kast med att översätta engelska traktater med hjälp av sina Herrnhutiska vänner. Det första i en lång rad var Andrew Fullers ”The Great QuestionAnswered”. (Swar på den hufwud frågan: Hwad skall jag göra, att må bliva salig?). Flera följde skrivna av män som Richard Baxter, Philip Dodderidge, John Berridge, John Newton, J. C. Ryle osv. Traktaterna omfattade 4-20 sidor. Stöd kom från Religious Trakt Society (R.T.S) som ställde upp med traktater och ekonomiskt stöd. British & Foreign Bible Society (B & FBS) försåg dem med stöd till att trycka Svenska Biblar.

1809 stiftades Evangeliska Sällskapet (E.S) för att sprida svenska, finska och eventuellt samiska traktater hand i hand med biblar. En viktig förutsättning för Sällskapets verksamhet var just läskunnighet och katekeskunskap hos det svenska folket. Det blev en stor efterfrågan för dessa traktater som blev alltmera väl mottagna av så väl präster som herrnhutarna och folk i allmänhet. Det spreds närmare 100,000 traktater under E.S första år.

Paterson och Henderson lämnade landet 1812 för andra uppgifter som väntade dem i Finland och Ryssland.

1815 delades traktat och bibel verksamheten upp av praktiska skäl. Det ansågs förbättra och förenkla ett samarbete med B& FBS i London med ett separat verksamhet och så föddes Svenska Bibel Sällskapet (S.B.S).

1820 dalade intresse för Bibel- och traktatspridningen. Flera skäl bidrog till ett svagare intresse. Men än en gång ingrep Gud!

Metodisten och entreprenören Samuel Owen, som bodde och arbetade i Stockholm, skickade efter en huspredikant från Skottland för sin familj och anställda. George Scott kom till Sverige 1830 för att tjäna Owen. Scotts verksamhet sträckte sig snart långt utanför Owens omgivning. Han förnyade bl.a. livet i E.S och S.B.S. Han reste ända upp till Norrland och spred traktater och biblar på sin färd. Nu var det på nytt ett stort uppsving av intresse för biblar och traktater som gjorde sig gällande.

Scotts arbete mellan 1830-1842 var ett stort steg i Guds led till den kommande väckelsen.

C.O Rosenius, F.O.Nilsson, Anders Viberg och andra kom under hans inflytande och som senare skulle bli brinnande facklor i väckelsens tjänst. Nilsson och Viberg blev ivriga traktatspridare.

Lokala traktatföreningar växte som svampar ur jorden från omkring 1850 i bl.a. Stockholm och Jönköping. EFS bildades som en traktatsällskap. Kolportörer anställdes för att sprida traktater och biblar. Det var vid denna tid ett stort flöde av traktater som nu inkluderade traktater översatta från tyska och franska. Tills konventikel-lagens avskaffande 1858 var lekmannaverksamhet olaglig. Men dessa kolportörer var i själva verket predikanter som samlade folk till Ordets förkunnelse.

Traktaterna innehöll de väsentliga bibliska läror om rättfärdiggörelse, omvändelse, helgelse osv. De var nära förknippade med väckelsen i Sverige. Traktaternas oerhörda betydelse för väckelsen får aldrig underskattas.

1800-talets första hälft var epokgörande för det som Gud skulle uträtta i Sverige.

Läs hela inlägget »
Etiketter: väckelse, sverige

Ann Heberlein - Etik : människa, moral, mening : en introduktion
Albert Bonniers Förlag 2014

Den filosofi som produceras i en tidsepok säger ofta så mycket om tidens dominerande tänkesätt. Men kanske ännu intressantare för tankehistorisk arkeologi är populära sammanfattningar för allmänheten. Det är där man ofta får en inblick i tidsandan. Där Friedrich Nietzsche (1844-1900) skriver om "Om moralens härstamning" med ett djup som vi först i vår tid börjat ana, så finns samtidigt lektorer som sätter samman en bok för undervisning om moral i läroverken där samtidens självklarheter serveras pedagogiskt.

Kanske är det så Ann Heberleins nya introduktion till etik blir riktigt intressant, inte som en klassiker i moralfilosofin, utan en inblick i vår tids tänkande i etiska frågor. Om hundra år finns det här en underbar källa att analysera för den som vill förstå svensk folksjäl 2014. Boken är skriven för allmänheten och viljan att knyta an till den vanliga människan i förortsvillan tar sig ibland nästan parodiska utryck. Ett exempel med referenser till ”Lina” som vi ska förstå står för Linas matkasse, ett företag som säljer färdigpackade matkassar för att underlätta vardagen för stressad men välmående medelklass.

Att läsa Peter Singers ”Praktisk etik” är en provocerande upplevelse, att följa argument och se hur utgångspunkter som känns så rimliga leder till slutsatser som både utmanar när det gäller praktiskt handlande i vardagen och kräver noggrann tankeverksamhet för att reda ut hur man hanterar slutsatser som skär sig med moraliska ställningstanden som ligger så djupt rotat i samvetet. Få lämnar Peters Singers etik oberörda, för någon leder boken till ett förändrat liv med veganism och politiskt engagemang, för en annan leder en läsning av Singer till en djupare förståelse och ett ivrigare försvar av den etik man gjort till sin egen.

När man läser Ann Heberleins fina bok i etik är det slående hur en etisk riktnings utmaningar mot ett trevligt medelklassliv hela tiden bryts av med annan forskning som visar att vi lever rätt så bra ändå och att det vi tycker känns rätt nog ändå är gott och riktigt. Det utmanar aldrig riktigt, det hela blir så nyanserat att man undrar varför man ska tänka över etik när det inte finns något att ändra på, särskilt om man är vanlig svensk som följer med i det som undervisas i SVT och TV4.

Det är så att man vill mejla Walter Block och säga att allt är förlåtet, ”Defending the Undefendable - The Pimp, Prostitute, Scab, Slumlord, Libeler, Moneylender, and Other Scapegoats in the Rogue’s Gallery of American Society” sätter trots sina tveksamma filosofiska utgångspunkter och dess provocerande slutsatser åtminstone igång många intressanta tankar och lämnar en inte oberörd.

Och visst undrar man om den kristna tron kan ge grund för en specifikt kristen etik, eller om kristen tro naturligt leder till den etik som finns bland majoriteten i det samhälle församlingen finns i. De nazifierade ”Deutsche Christen” i tyskt 30-tal får en allvarligt att undra om det alltid är rätt att följa det som uppfattas som rätt och riktigt av etablissemanget. Ett försök till en grund för en specifikt kristen etik är Stanley Hauerwas ”Det fredliga riket : en introduktion till kristen etik”, någon sådan ansats finns inte hos Ann Heberlein.

Samtidigt är det Heberleins en väldigt god översikt över samtidens etik och knyter an till frågeställning som är vanliga och förklarar klart och pedagogiskt. Presentationen av dygdeetik är viktig och välbehövlig i vår tid. En given bok för den som vill få en översikt i etiken och kunna säga bra och politiskt korrekta saker på jobbfikat eller villaförortens grillfest. Kanske är det inte en bok som skapar revolutioner, varken i tankens värld eller i miljonprogrammens tristess. Men, den kan ju vara väl så läsvärd ändå :)

Läs hela inlägget »
Etiketter: etik, böcker

Torbjörn Aronson - "Väckelserörelser i Sverige 1700-2000". Areopagos 2014.

I en nätt liten bok får vi här en serie artiklar om svenska väckelserörelser från tidningen Världen idag. Upplägget är pedagogiskt och det är ingen svårighet att läsa bokens 60 sidor på en kväll med god behållning.

Ibland är det verkligen genom att skriva historia som vi visar vilka vi är. Alla har vi en förförståelse, en sorts glasögon som vi tolkar källmaterialet igenom. När vi på www.baptisternashistoria.se försöker presentera frikyrkorörelse på reformatorisk grund så säger valet av hjältar något viktigt om oss och var vi tror framtiden ligger. Alla skulle inte översätta texter av Andrew Fuller och alla skulle inte presentera J.G. Onckens trosbekännelse. En reformatorisk förståelse av evangelium tillsammans med tanken om troendeförsamlingen formar vår förståelse av historien.

På samma sätt är det tydligt att Aronsons lilla bok har sjuttiotalets karismatiska väckelse och trosrörelsens framväxt på 80-talet som slags mål som svenska väckelserörelser sedan 1700-talet är på väg mot. Här är Linda Bergling och Ulf Ekman lite av hjältar. På så sätt blir den svenska baptiströrelsen bara en liten del av väckelsen runt Carl-Olof Rosenius. Först med helgelserörelsen och Örebromissionen som förberedelse för pingstväckelsen får baptister mer plats.

Det här är ett sätt att skriva de svenska väckelserörelsernas historia kortfattat och bra. För de som identifierar sig med den karismatiska väckelsen är boken verkligen att rekommendera. Aronsons lilla bok ger en god historisk bakgrund för denna.

Läs hela inlägget »

Av David Whitworth

En känd pastor påstådde nyligen att väckelsen splittras utan det ringaste försök att stödja sitt uttalande. Det visar en brist på kunskap om väckelsens historia och särmärke.

Jag ska bevisa att motsatsen är sann först och främst genom att undersöka vad väckelsen är för någonting och sen dess särdrag.

Självfallet är det inte många som lever idag som har upplevt väckelse i Sverige. Ändå är den väl dokumenterad och det finns rika kunskaps källor om väckelsens historia i Sverige och utomlands som vi kan dra nytta av.

Brian Edwards bok Väckelse har som underrubrik Ett folk genomdränkta av Gud.(Evangelical Press Darlington UK)

Jag ska sammanfatta väckelsen med ett antal punkter.

Vad är väckelsen?

 • Väckelsen är Helige Andens verkande kraft samtidigt i ett stort antal människors liv.
 • Väckelsen är en tid när andliga ting blir angelägna och fängslar mångas intresse.
 • Väckelse är Helige Andens suveräna verk.
 • Väckelsens frukt är de troendes förnyelse, syndarens frälsning och övertygelsen om Evangeliets sannfärdighet i världsliga människors tänkande.

Väckelsens särdrag

 • Ett intensivt Guds medvetande, så till den grad att de otroende och skeptikerna tvingas erkänner Guds närvaro.
 • Ett påtagligt drag i väckelsen är en akut känslighet för synd
 • En ivrig längtan efter sanningen. Väckelse och reform är släkt med varandra och en sann Andens verk leder till Bibliska doktrinens upprättelse.
 • Införlivande fokus på bön - om bön är en viktig del av väckelsen måste den finnas kvar som en varaktig faktor alltigenom väckelsens bana. Bönens uteblivande är en av de största skälet till nedgången.
 • En förhöjd livskvalité - väckelsens etiska effekt kan inte förbises och det är detta som utgör det största intryck på världen d.v.s. de kristnas förändrade livshållning och beteende ger bevis som alla kan se.
 • En förstärkande lojalitet till församlingen. En verklig manifestation av väckelse bygger oundvikligen upp Kristi kropp som en institution och väcker motstånd från de som anser att traditionella mönster är hotade. Men väckelse förstärker alltid sann gemenskap i Anden. Väckelsen återställer Herrens dags okränkbarhet och hängivelse till Herrens måltid.
 • En spännande medvetenhet om enhet. I sann väckelse är alla ett i Jesus Kristus eftersom Anden själv åstadkommer Guds folks sammanslutning. Uppväckt kristendom kännetecknas av en universell ande. (Citat från John Newton: ”Om någon älskar Jesus, älskar jag denne, oavsett vilket skamfyllt namn denne betecknas med. Hon kanske uppfattar saker i ett annat ljus än jag men det är inte alltid bevis på att hon har fel, snarare att jag är bräcklig.”)
 • En förökande nit för evangelisation. Väckelsen upplivar det som våra förfäder kallade för ”glöden för själar.”Det stimulerar en längtan att vinna andra för Kristus och förser evangelisation med en skarp udd eftersom alla de troendes prästerskap  inte längre anses som ett privilegium utan ett ansvar.
 • En iver för social rättvisa. När Andens verk förnyas i församlingen, förmörkar inte länge den falska obibliska dualismen mellan kropp och själ de troendes synsätt. Hela människans totala behov medges och evangeliet uttrycker sig i tjänst så väl som proklamation. Väckelsen väcker upp det sociala samvetet och leder till orättvisans avskaffande och levnads- och arbetsvillkoren förbättras.

Uppmuntran till bön för väckelse

Löften till de som känner behovet av att söka Gud: På  den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger”. (Joh7:37-38)

Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter ”den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. (Jes57:15)

För personlig förnyelse:'Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige Ande ifrån mig. Låt mig få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar, så att syndare omvänder sig till dig. (Psalm51: 12-15)

För kyrkans väckelse:'Vill du inte göra oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig? (Psalm 85:7)

För att Herren skall ge liv åt sitt verk: Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, låt ditt verk få liv igen i våra dagar, låt det bli känt i vår tid. I din vrede må du tänka på att förbarma dig. (Habackuk 3:2)

Dessa saker ska vi begrunda och ta till oss om vi älskar Gud och vill att Hans namn ska äras i Sverige.

Källor:
Reformation and Revival Fellowship Digest.
Do We Need Revival? John J. Murray. Banner of Truth Trust.

Läs hela inlägget »
Etiketter: väckelse

En broder bloggar från en cykelresa i Martin Luthers spår


Laddar innehåll...
Läs hela inlägget »
Etiketter: traditionen