Abraham Booth

Abraham Booth (1734 -1806) kom med boken "Reign of Grace" (1768) att ge en andlig vitamininjektion till brittisk baptiströrelse som en tid varit på nedgång och gav en frisk grund för att ivrigt förkunna de glada nyheterna om Jesus. Från 1769 var han pastor för Londons ledande baptistförsamling och hade genom detta, och genom sina böcker, ett viktigt inflytande.

Kristen förebild

Booth tillräde som pastor i Londons största baptistförsamling 1769 och kom att vara en ledare och förebild bland många baptister, i London, i Storbrittanien och i världen.

 • Booth var en förebild i bön och vård av det andliga livet. Tron fick inte bara vara torra läror, utan läran måsta tas sig uttryck i det dagliga livet, i bön, tillbedjan, ett heligt liv och omsorg om andra. 
 • En omsorg om dem som är fattig eller har det svårt kommer naturligt ur en varm kristen tro. Ett exempel ur Booths arbete som pastor är ”Prayer and Alms Society” som grundades 1775 för att ge hjälp till behövande i församlingen och i det omgivande grannskapet. 
 • Rättvisefrågor och mänskliga rättigheter var inte alltid lika självklara ting i den tiden som det är idag. Därför är Booths predikan ”Commerce in the Human Species” 1792 anmärkningsvärd då den är mycket tydlig mot slaveri och slavhandel.  Predikan utgår från 2 Mos 21:6 ”Den som rövar bort en människa skall straffas med döden, vare sig han sedan säljer den han rövat bort eller denna blir funnen hos honom”. Han förespråkar att man helt ska avskaffa slavhandel och hänvisar till Jesu ord ”Du skall älska din nästa som dig själv.”  Booths predikan spriddes vitt och gavs ut i engelsk, holländsk och amerikansk utgåva. Församlingen stöttade också arbete mot slavhandel praktiskt och ekonmiskt.
 • Då som idag finns det de som hittar argument för att inte sända ut missionärer i världen. Det var av betydelse att Booth som pastor i Londons största baptistförsamling stöttade den av Andrew Fuller 1792 bildade "Baptist Missionary Society". En organisation för att sprida budskapet om Jesus Kristus över världen. När man 1793 sände missionspionjären William Carey (1761-1834) till Indien var det ett viktig led i att låta det uppdrag Jesus givet de kristna omfatta hela världen ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er”. Äran går främst till Fuller och Carey, men Booth har en del i baptisters pionjärarbete i världsmissionen som också visade vägen för andra kyrkors missionssatsningar.
 • Booth, har en känsla för den universella, världsvida, kyrkan och säger i sin trosbekännelse: ”Jag tillstår att det är min nödvändiga plikt att odla vänskaplig frihet och broderlig ömhet, med alla dem som älskar Herren Jesus uppriktigt och som bär hans avbild. Sådana, vilket samfund de än tillhör, vill jag sätta värde på som mina bröder och systrar i tron, medlemmar av samma mystiska kropp, och medarvingar till samma eviga arv.”
 • I flera böcker förmedlar Booth en stabil kristen tro där nådens doktriner är centrala. En grund för en genomtänkt teologi lade Booth i flitig läsning av John Owen och man kan se hur flitigt Booth citerar från Owens skrifter. Många har vänt sig till Booth och hans böcker för att få pålitlig vägledning i frågor om tro.

Tro

Abraham Booth lät läran om Guds kärleksfulla nåd prägla både undervisningen och den praktiska kärleken i församlingen. Tron fick inte bara vara torra läror, utan läran måsta tas sig uttryck i det dagliga livet, i bön, tillbedjan, ett heligt liv och omsorg om andra.

Den bästa introduktionen till Booths förkunnelse är den lilla boken ”Av Guds nåd allena” (”The Reign of Grace” 1878). Här ger han en introduktion till troslärans grunder med nåden i centrum och lyckas förklara mycket på bara 43 sidor i den förkortade versionen. Enkelt och pedagogiskt förklaras vad nåd är och hur nåden genomsyrar hela den kristna teologin. En liten bok som gör hjärtat varmt och som väcker en stark kärlek till Jesus.

Innehållet i ”Av Guds nåd allena” kan sammanfattas genom att återge kapitlens rubriker (lätt redigerade):

 • Vad är nåd?
 • Frälsning av nåd allena
 • Den särskiljande nåden
 • Hur nåden styr vår kallelse
 • Guds förlåtande av våra synder beror på att Gud är nådefull
 • Vår rättfärdiggörelse berör på Guds nåd
 • Vårt upptagande som Guds barn beror på Guds nåd
 • Vår helgelse beror på Guds nåd
 • Vikten av helighet och goda gärningar
 • Nåden bevarar den troende i säkerhet till dess han/hon når himlen
 • Nåden är framgångsrik på grund av Kristi person
 • Nåden är framgångsrik på grund av Kristi verk
 • Guds nåds slutgiltiga syfte
Abraham Booths reformatoriska undervisning om nåden värmer hjärtat och väcker kärlek till Jesus. En kärlek som får sitt naturliga uttryck i tillbedjan, ett heligt liv och kärleksfull omsorg om dem som har det svårt.