2015 > 07

Korset och stiletten (Adlibris, Nya Musik, Marcus förlag)
David Wilkerson
Marcus förlag, 2013, ursprungligen 1963

Många gånger har jag tänkt att det i vår stad oftast är att när de före detta missbrukarna i LP-verksamheten vittnar som man får höra ett klassiskt budskap om synd och syndanöd, frälsning och omvändelse, himmel och helvete och ett glädjefyllt liv med Jesus. De har fått uppleva Guds kraft till frälsning och kan inte låta bli att berätta om det. I Sverige växte det arbetet ut från pingstförsamlingen Filadelfia i Stockholm under ledning av Lewi Pethrus och finns idag i många svenska städer och samhällen. Gud verkar mäktigt i denna verksamhet.

I boken ”Korset och stiletten” från 1963 berättar pastor David Wilkerson hur han som landsortspastor leddes att starta ett arbete bland ungdomsgäng i New York. Även här kan vi se Guds kraft till omvändelse och frälsning. Genom boken kan man ser hur pastor Wilkerson om och om får litat till att det är Gud som frälser, snarare än att gå i egen kraft och lita på sina egna förmågor.

Ögonen tårades många gånger vid genomläsningen i förundran och tacksamhet över vad Gud kan göra och hur tydligt det är att Gud står på varje människas sida. Det är en spännande berättelse boken bjuder på, kanske mest gripande är berättelsen om hur gängledaren Nicky Cruz får ett nytt liv med Jesus.

Ibland kan man få höra att det finns en motsättning mellan klassisk kristen tro och socialt arbete. Både det som arbete bland missbrukare i Sverige som strömmar ut från det Lewi Pethrus startade och det arbete i New York bland gängungdom som beskrivs i den här boken ger riklig vittnesbörd som motbevisar detta. Omsorg om de fattiga och utsatta flödar ut naturligt ur från en levande biblisk kristen tro.

Läs hela inlägget »
Etiketter: pingst, etik, böcker

Av David Whitworth 

Kan man hitta väckelsen i Bibeln? För att leta rätt på svar på den frågan är det bra att påminnas om vad väckelsen är för något och varför den behövs.

Väckelse bottnar i Guds löfte i 1 Moseboken 3:15:

Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga Honom i hälen.

Denna vers kallas för proto-evangeliet. Det är det första löftet om en frälsare efter syndafallet. Frågan är då vad har versen att göra med väckelsen?

Resten av Bibeln är en utveckling av löftet som når ända fram till våra dagar och tills dagen Kristus återkommer.

Satans största ambition är att göra löftet om intet. Vi ser i versen att det står: du (djävulen) skall hugga Honom (Kristus) i hälen, men Han (Kristus) skall krossa ditt (satans) huvud. Vi skall titta närmare och försöka spåra löftets utveckling i GT.

Fiendskap mellan Kristus och djävulen, mellan Kristus avkomma och satans avkomma visade sig redan i Adams och Evas barn. Denna händelse var satans första försök att frustrera Guds eviga råd. Det utspelades mellan Kain och Abel när Kain dödade den rättfärdige Abel. Djävulen trodde redan då att han hade gjort löftet om intet, men han hade fel. Gud reste upp Set för att löftet skulle oavbrutet fortsätta fram. Guds eviga beslut, att ut ur den fallna Adam släkten skapa att en ny mänsklighet, marscherar triumferande fram i Kristus. (Rom 5).

Set fick sonen Enos (1 Mose 4:26) som också, med sin fader Set, var en del av släkttavlan genom vilken Frälsaren föddes. Här är det första antydningen om väckelse. Vid den tiden började man åkalla Herrens namn. (kap.4:26). Setiterna och Kainiterna hade vid denna tid gått skilda vägar. Kainiterna sjönk allt lägre i synd medan Setiterna var en gudfruktig släkt. Namnet Enos betyder fattigdom (andlig) och bedrövelse. Namnet ger tecken på hur lågt Guds folk hade fallit från Honom och löftet hotades. Enos och folket kände sig kanske hotade av det kainitiska politiska förbundet som var våldsamt och mäktigt. I dessa omständigheter växte det fram en markant klyfta mellan de av Abels tro och Kainiternas ogudaktighet. Utifrån dessa svåra trosprövningar åkallade Guds folk Guds namn. Att åkalla Guds namn är lika med att åkalla allt som Gud är i sitt väsen, vilket Han har uppenbarat i Ordet. Under den tiden, liksom i vår och alla tider, ger Gud sitt folk en börda att be med glöd för ett mäktigt verk bland sitt folk.

Jeremias tid var en mycket mörk period i Judas historia. Folket hade övergivit Gud och var trolösa och upproriska och det var inte första gången. Det var i dessa omständigheter som Jeremia fick sin kallelse från Gud. Jeremia hade sina funderingar om varför det var så (Jer.9:12), och han fick svar från Gud (vers 13) Herren svarade: Jo, därför att de har övergivit min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och följt den, utan vandrat efter sina hårda hjärtan och följt baalerna, så som deras fäder lärde dem. Profeterna och prästerna var skyldiga till att predika lögner (Jer.6:13) genom att ge folket falska löften om trygghet (vers 14). Gång på gång sände Gud sina profeter och varnade dem men de vägrade lyssna (Jer.7:24-25).

Mitt upp i denna sörja kallade Gud Jeremia att predika Ordet trots att de inte ville lyssna. Det enda de ville höra var ord om förtröstan, ord som gav dem självförtroende och löften om framgång: De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. (Jer.2:13).

Jeremia kallas för den "gråtande profeten" och med goda skäl. I bokens första hälft predikade han till folket innan den Babyloniska fångenskapen. Hans budskap handlade om omvändelse, att vända sig om från avguderi och ett gudsfientligt liv och vända sig till Gud. Han varnade dem för repressalierna om de vägrade, nämligen fångenskapen i Babylon. Budskapet predikades för döva öron. Han blev istället anklagad för att vara en falsk profet - av falska profeter! Profetian gick ju i uppfyllelse.

Jeremia blev kvar i landet och predikade för dem som var kvar. Han uppmanade dem att flytta till Babylon. Det ansågs som landsförräderi och han hotades till livet.

Löftet kom än en gång under hot, framtidsutsikten var dyster. Var fångenskapen sista akten? Nej då, Gud förnyade löftet till sin trofasta profet. (Jer.31:31-34; 33:14-16).

Att Jeremia var djupt bedrövad är lindrigt sagt. I Klagovisorna utblotta han sina djupaste känslor för Juda. Så ängslig som han var gav han aldrig upp hoppet. Med Guds löftena i ryggen vände han sig i bön till Gud för väckelse: Tag oss till dig på nytt, Herre, så att vi kan vända åter. Förnya våra dagar så att de blir som förr. (Klag.5:21). Han fick aldrig uppleva svar på sin bön men det kom drygt 70 år senare.

Efter 70 år i fångenskap släpptes Juda för att tåga tillbaka till sitt eget land och det skedde i två etapper. Efter att det första glädjeruset hade lagt sig föll Israel än en gång i synd. Esra- och Nehemja-böckerna innehåller denna fas av Judas historia.

Världsligheten gjorde än en gång sitt intrång. Tillståndet uttryckte sig i folkets begär att gifta sig med landets olika folkslag som var helt förbjudet. Löftet om en frälsare genom Israels folk hotades än en gång.

Gud tillät inte hotet förverkligades denna gången heller. I Esras bok möter vi en gudfruktig präst med namnet Esra. Vi läser i bokens kapitel 9 hur denna goda prästen blev förkrossad av nyheten som nådde honom om folkets otrohet. Han rev sönder sina kläder, ryckte av håret och skägget och satt länge i djup sorg. (vers 3) innan han bad. Sorgen visade sig i Esras kroppsspråk. Han föll ner på knä och räckte ut sina händer till Gud i desperation (vers 5).

Esras bön är en av Bibelns längsta (9:6-15). Den är rik på läran om bönens konst. Det är påtagligt hur Esra, oskyldig som han var, identifierade sig med Israels otrohet. Grunden i bönen är syndabekännelsen och omvändelsen.

Gud svarade Esras bön medan han bad gråtande (10:1). Han uppväckte en stor folkskara, lägg dock märke till inte alla. (vers 1). De grät bittert ( vers 1) under syndens förkrossande effekt och kom i omvändelse och tro till Gud (10:2-3).

Löftet i 1 Moseboken 3:15 kan hotas men kan aldrig utrotas. Som vi har sett när sanningens låga flämtar och hotas med att släckas, då griper Gud in och uppväcker sitt folk som då blir ett folk som är "genomdränkt av Gud".

Läs hela inlägget »
Etiketter: väckelse, evangelium

Lewis Arv (Sjöberg förlag, Adlibris, Nya Musik)
Redaktör Petter Danling
Sjöbergs Förlag AB, 2015

Lewi Pethrus (1884-1974) var rimligen den svenska döparrörelsens viktigaste ledare under 1900-talet. Hans livsverk var att ge teologisk och organisatorisk stadga åt den kraftigt växande pingstväckelsen och så blev den svenska pingströrelsen internationellt ett föredöme i enhet, tillväxt och mission.

Genom Lewi Pethrus blev den svenska pingstväckelsen tydligt formad ur sitt ursprung ur det svenska baptistsamfundet. Ja, kanske har det kommit att bli så att pingströrelsen är det svenska samfund som idag bäst förvaltar arvet från baptistpionjärer som Anders Wiberg och JG Oncken. Visst är det intressant att tänka på vad en sammanhållen döparrörelse med Lewi Pethrus som ledare kunnat åstadkomma, men nu valde baptisterna att utesluta Stockholms sjunde baptistförsamling med Pethrus som föreståndare år 1913 och så blev den spirande pingströrelsen organisatoriskt särad från baptisterna och döparrörelsen så splittrad.

I den i sommar utkomna boken ”Lewis Arv” låter redaktören Lewi Pethrus berätta själv genom att ge kommenterade utdrag ur Pethrus memoarer. Upplägget är pedagogiskt och kommentarerna hjälper att förstå det historiska sammanhang broder Pethrus verkade i. Språket i Pethrus texter är lätt justerat så att det fungerar bra även för unga läsare. I den här boken får vi följa Lewi Pethrus fram ungefär 1930, ett halvt liv återstår och vi är nog många som med förväntan set fram mot en del 2 som fortsätter fram till 1974.

Det är gott och allmänbildande att läsa om kristna ledare och förebilder, men det kan också var andligt uppbygglig läsning. Tre områden som träder fram efter en läsning av boken en solig sommarhelg:

 • För Lewi Pethrus var inte andedopet och andens gåvor i sig det centrala, dessa är hjälpmedel för att sätta fokus på Jesus. Det är Jesus Kristus som är centrum, och andedopet hjälper att finna detta centrum och behålla fokus där. Pingstväckelsen var i mycket en Jesus-rörelse.
 • Många exempel ges i boken på hur man gick till Bibeln för att få svar. Att man förväntade sig att läsning av Bibeln under Andens ledning skulle ge svar på alla viktiga frågor. Under bibelstudieveckor i församlingarna gick man regelbundet igenom trons grundsanningar i Bibeln.
 • Bönen var oerhört viktig i den tidiga pingstväckelsen och förväntan om bönesvar stor. I boken får vi flera exempel från bönemöten i församlingar, människor som samlas två och två och enskild bön på knä i hemmet. Kanske är det här det mest inspirerande i boken och det viktigaste att ta med in i vår tids församlingsliv.

Med många tankar om hur vi i dagens församlingsliv kan lära oss av Lewi Pethrus fokus på Jesus, hans sätt ständigt söka svar i Bibeln och hans sätt att marinera livet i bön kan undra om det inte är en bok som många äldre i våra församlingar borde köpa ett gäng av och ge till församlingens unga och samtidigt föreslå att man ses några gånger för att tala om boken, dela erfarenheter och be tillsammans.

Det finns så mycket att skriva, men bokpresentationen avslutas nu med några ord som Lewi Pethrus en gång gav till sin son Oliver:

Ha böneumgänge med Gud. Lär dig att umgås med honom i enrum. Att be är att samtala, och det bästa som sägs i det samtalet är inte det du säger utan det Gud säger. Då får du veta vad du inte visste förut.” (Sid 179)

Läs hela inlägget »
Etiketter: böcker, pingst, bön

A History of the Work of Redemption
Jonathan Edwards
Banner of Truth, 2003, ursprungligen 1774

Jonathan Edwards (1703–58) slutar aldrig att förundra, samtidigt driven väckelsepredikant och djup filosof, förespråkare för en klassiskt reformatorisk teologi i en tid där många nya tankar bryter in. Kanske är det brytningstidens dynamik som gör hans skrifter både så intressanta och ibland så komplexa. Givande läsning, som dock kan ta lite kraft att tränga igenom.

Edwards bok återlösningsverkets historia tog en stund att läsa, men har som frukt givet en stark längtan efter bön, en trygghet i att Gud håller allt i sin hand och en stor tacksamhet för hur Jesus köpt oss fria genom sitt arbete på korset. Att stanna upp en sommarvecka för att studera Edwards har givit en påfyllning i det personliga bönelivet och dessutom många goda tankar inför höstterminens tjänande i församlingen.

Boken har tre delar:

 • Från syndafallet till Kristi människoblivande. Beskriver hur Gud genom försynen arbetar för människans återlösning från det att synden kom in i världen fram till att Jesus Kristus kom till jorden och blev människa. På många sätt en genomgång av Gamla Testamentet där Edwards visar hur varje del och varje händelse har ett syfte i återlösningsverket.
 • Från Kristi människoblivande till Kristi uppståndelse. Beskriver hur Jesu liv och arbete på korset är det centrala i återlösningsverket. Så mycket att vara tacksam över.
 • Från Kristi uppståndelse till världens slut. Beskriver hur kyrkan sprids över världen efter att Jesus uppstått från de döda. I Guds plan ligger kyrkans kamp mot ondskans makter och vi får se hur kyrkan kämpar, och genom historien har både framgångar och motgångar. Men, vid tidens slut kommer allt bli bra och allt kommer sluta med framgång och himmelsk glädje.

Kanske beskriver Jonathan Edwards innehållet bäst i denna korta text i slutet av boken:

Och nu är hela återlösningsverket färdigt. Vi har sett hur det förts fram från människans fall till denna tid. Men nu är det komplett med avseende på allt vad det innefattar. Nu är byggnadens slutsten lagd. När vi gått igenom detta ämne, så har vi följt Guds kyrka i alla hennes stora förändringar, hur hon kastats fram och tillbaka, i alla stormar och oväder genom världens många tidsåldrar, tills vi vid slutet har sett alla dessa stormars slut. Vi har sett henne gå in i hamn och ankra i himlarnas himmel, i total och evig härlighet, i alla hennes lemmar, själ och kropp. Vi har vandrat genom tiden, och dess många tidsåldrar, som Guds försyn och Guds Ord har lett oss. Och nu har vi kommit in i evigheten efter att tid inte längre ska finnas. Vi har sett kyrkans fiender fjättrade i evig pina, och vi har sett kyrkan framställd i fullständig återlösning inför Fadern i himlen, där för att åtnjuta den med outsägliga och ofattbara härlighet och sällhet. Och där lämnar vi henne att åtnjuta denna härlighet genom evighetens oupphörliga tidsåldrar.

Läs hela inlägget »
Etiketter: j.edwards, böcker, troslära

Av David Whitworth 

Här följer några tips för att motverka väckelsen -en liten användarguide eller bruksanvisning för att stävja väckelse.

Försumma Bibelns lära

 • Det bästa tipset är att försumma Bibelns lära. Vad är det bra för? Jo, för att det splittrar Guds folk. 
 • Bibelns slutliga auktoritet är förlegad och vi är moderna människor som kan tänka själva. Vi själva har förmågan att tolka Bibeln utifrån vårt eget förstånd och behöver ingen hjälp. Min egen tolkning är lika bra som alla andras. 

Vad säger Bibeln? 
Vi får ge ordet till Paulus: Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. (2 Tim 3:16). 

Med detta inspirerande ord som grund kunde han också säga: Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. (Kol 3:16). 

Att behandla Ordet varsamt (2Tim 2:15) i tolkningen är en självklarhet. Som psalmisten skall vi gömma ordet i hjärtat så att vi inte syndar mot Gud (Ps 119:11). 

Utifrån dessa verser drar vi slutsatsen att Ordet skall härska över och styra varje tanke, ord och gärning. 

Det är nödvändigt att läsa Bibeln från pärm till pärm och flera gånger. Utifrån detta får man ett helhetsperspektiv om Ordets innehåll och syfte. Varje satsdel passar in och förstås i det stora sammanhanget. Utan hänsyn till detta blir Ordets förståelse fragmentariskt och kan lätt leda till misstolkningar eller som värst vantolkningar. 

Bibeln är ju central i väckelsen. Om nu Gud skulle välsigna oss med väckelse är vi då beredda att ta emot hundratals, kanske fler, nyfrälsta människor och undervisa dem i Guds Ord? För att undervisa måste vi ha någonting att undervisa om. 

Världslighet

 • En bra metod att motverka väckelsen är att uppföra sig som världens människor, det som kallas för världslighet. Alltså att den ofrälstes tänkande, värderingar och livsstil präglar vårt liv. 

Några anvisningar ges här:

 • Sträva efter att bli förmögen, satsa alla resurser, spara inte tid eller energi på detta. Tänk inte på något annat och låt ditt liv kretsa kring detta. 
 • Älska njutning istället för Gud (2Tim 3:4). Det är ingen brist på nöjen, det är bara till att välja och vraka.
 • Var modeinriktad. Sträva efter att hålla sig till det senaste modet. Om det överskrider anständighetens gräns är det ett litet pris att betala för att inte se gammalmodig ut. 
 • Vårt tänkande skall formas efter samhällets normer som kan hämtas från dagspressen, veckotidningar, böcker, TV och sociala medier. 

Vad säger Bibeln? 
Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja,det som är gott och fullkomligt och som behagar Honom. (Rom 12:2). 

Det finns två alternativ: antingen förvandlas vi eller så förvrängs vårt tänkande. Det finns ingen gråzon. 

Att tycka att man gjort sitt

 • Vi äldre (jag tillhör den kategorin) kan också ge vårt bidrag att förhindra väckelsen. Ibland hör vi att vi äldre "har gjort sitt och det är dags att överlämna till nästa generation". Det är dags för oss att bejaka, med självbelåtenhet, oss själva. 

Vad säger Bibeln? 
Vad har vi uträttat? Det finns faktiskt en missbelåtenhet bland många av den yngre generationen som är riktad mot vår likgiltighet, och med all rätt. Jag har svårt att hitta pensionärer i Bibeln och Guds rike. Faktum är att det finns en uppmaning, som går som en röd tråd genom hela Skriften att vi ska lära upp, vägleda och be för våra andliga arvtagare. 

Det finns gott om exemplen: Mose-Josua, Elia-Elisa och Noomi-Rut i GT. Priscilla och Akvila-Apollos och Paulus-Timoteus i NT. 

Det finns ett behov av andliga föräldrar för de som är unga i sin tro. Frågan är om vi kan dra oss tillbaka och överlämna dem åt sig själva medan vi satsar på oss själva. Det är tragiskt att se de som är unga i sin tro falla offer för en fientlig värld som skoningslöst behandlar dem med förakt. Det gläder mig när jag träffar unga människor som brinner för Herren. Om allt står rätt till skall våra liv präglas av gudsfruktan, vishet och vara ett gott föredöme och vägleda dem. Kan vi inte be för och uppmuntra den yngre generation troende? 

Öppet tolerera synd

 • Omoral, irrlära och världslighet är garant att hålla väckelsen på avstånd. Om en församling vill motverka väckelse så kan den öppet tolerera synd bland sina äldste och medlemmar. 

Vad säger Bibeln? 
De sju församlingarna i Mindre Asien i Uppenbarelseboken fungerar som en allvarlig väckarklocka vars varningar vi skall ta till oss. Fem av de sju församlingar hotade Herren med straff om de inte ville omvända sig. En pastor till en församling i Norra England var en bibeltrogen och duktig predikant och bibelärare. Några församlingsmedlemmar kom till honom och vill ha dans i församlingslokalen. Han vägrade ge sitt tillstånd och blev tvungen att avgå. Kort därefter stängde församlingen igen sina portar. Sista gången jag besökte staden såg jag att byggnaden var förfallen. Det står idag som ett monument till olydnadens konsekvenser. 

"Hemliga" synder

 • Ett bra sätt att bromsa väckelsen är att överlämna sig åt "hemliga" synder. Det som ingen annan vet om och inte heller kan skada någon annan. Alltså att ge näring åt synd i våra hjärtan som sedan kan leda till orättfärdiga gärningar i smyg. "Men det är väl så att Gud kommer att förlåta mig i alla fall?". 

Vad säger Bibeln? 
Israel hade utfört ett framgångsrikt slag mot Jeriko och fick en tillsägelse från Herren att hålla sig borta från det tillspillogivna för att inte själva vara orsak till tillspillogivning och dra olycka över sig. Allt silver, guld, koppar och järn skulle helgas åt Herren och gå till Herrens skattkammare. 

En soldat vid namnet Akan fick efter sin hemkomst för sig att behålla några av föremålen och gräva ner dem i jorden under sitt tält. Det var väl inte så farligt tänkte Akan, för Herrens skattkammare översvämmades ju med krigsbyten och ingen kommer att sakna dessa få föremål. 

Israels nästa slag var mot Ai. Efter framgången mot Jeriko förstärktes Israels självförtroende, men mot Ai upplevde de svidande förluster. Det var något som Josua inte hade räknat med och hade svårt att förstå. Det kom snart upp till ytan att förlusten berodde på Akans "hemliga" synd och han straffades med döden. Berättelsen kan du läsa i Josuas bok kap 6 & 7. 

Våra handlingar har konsekvenser
Slutsats: Vi lever i en värld med orsak och verkan där våra handlingar medför konsekvenser som antingen kan motverka väckelsen eller bidra till väckelsens framfart. 

Paulus ord sammanfattar denna blogg mycket väl: Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. (Romarbrevet 14:7-8).
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: väckelse

Av Guds nåd allena
Abraham Booth
Svensk version av ”The Reign of Grace”
Första gången publicerad 1768

Den brittiske baptistpastorn Abraham Booth (1734 -1806) lät läran om Guds kärleksfulla nåd prägla både undervisningen i församlingen och den praktiska kärleken i församlingen. Tron fick inte bara vara torra läror, utan läran måsta tas sig uttryck i det dagliga livet, i bön, tillbedjan, ett heligt liv och omsorg om andra.

Två exempel på hur social omsorg naturligt flödar ut ur en teologi med nåden i centrum är ”Prayer and Alms Society” som grundades 1775 för att ge hjälp till behövande i församlingen och i det omgivande grannskapet och Booths predikan ”Commerce in the Human Species” 1792 som är anmärkningsvärd då den är mycket tydlig mot slaveri och slavhandel. För Booth hörde reformatorisk predikan samman med omsorg om de fattiga och utsatta och han ställde dem inte mot varandra. Praktisk handling följer ur god teologi.

Den bästa introduktionen till Booths förkunnelse är den lilla boken ”Av Guds nåd allena” (”The Reign of Grace” 1878). Här ger han en introduktion till troslärans grunder med nåden i centrum och lyckas förklara mycket på bara 43 sidor i den förkortade versionen. Enkelt och pedagogiskt förklaras vad nåd är och hur nåden genomsyrar hela den kristna teologin. En liten bok som gör hjärtat varmt och som väcker en stark kärlek till Jesus. Kanske förklaras innehållet i ”Av Guds nåd allena” bäst genom att återge kapitlens rubriker (lätt redigerade):

 • Vad är nåd?
 • Frälsning av nåd allena
 • Den särskiljande nåden
 • Hur nåden styr vår kallelse
 • Guds förlåtande av våra synder beror på att Gud är nådefull
 • Vår rättfärdiggörelse berör på Guds nåd
 • Vårt upptagande som Guds barn beror på Guds nåd
 • Vår helgelse beror på Guds nåd
 • Vikten av helighet och goda gärningar
 • Nåden bevarar den troende i säkerhet till dess han/hon når himlen
 • Nåden är framgångsrik på grund av Kristi person
 • Nåden är framgångsrik på grund av Kristi verk
 • Guds nåds slutgiltiga syfte

I del delar av svensk kristenhet som präglats av pingstväckelsen har man ibland en undervisning där man blandar nåden med människan gärningar som tidvis resulterat i lagiskhet och bristande frälsningsvisshet. Andra delar har genom Karl Barths teologi fått lyssna till något av reformationens förkunnelse om nåden, men har samtidigt ofta fått med sig ett bristande förtroende för Bibelns auktoritet och en smygande tanke om att alla människor kommer till himlen. Sverige behöver därför en sund och balanserad reformatorisk undervisning om Guds kärleksfulla nåd. Att Abraham Booths lilla bok om nåden nu finns tillgänglig för allmänheten på svenska är därför en mycket god sak, en sann välgärning.

Läs hela inlägget »