Hercules Collins

Hercules Collins (1646/7-1702) var en ledande pastor bland Londons partikulärbaptister. När Collins 1680 gav ut en baptistisk variant av Heidelbergkatekesen från 1653 är det ett tydligt exempel på hur partikulärbaptisterna medvetet står upp för en renlärig protestantisk tro. Vi delar här en översättning av Heidelbergkatekesen från 1563 för att ge en bild av den teologi Collins ville förmedla.

An Orthodox Catechism 1680

"An Orthodox Catechism" från 1680 är i princip Heidelbergkatekesen från 1563 med frågorna om dopet ersatta av baptistiska frågor, även om en del andra ändringar också gjordes.

På många sätt visar denna katekes en ekumenisk anda, inte bara genom att utgå från ett dokument som används i reformations kyrkor, utan även genom att lägga till de fornkyrkliga trosbekännelserna, inte bara den apostiska trosbekännelsen som är en del av katekesen, utan även den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen. På så sätt visas tydligt att man inte vill vara en del av den reformatoriska kyrkan, utan även knyta an till den odelade kristna kyrkans arv.

Heidelbergkatekesen 1563

Heidelbergkatekesen gavs ut i Pfalz i Tyskland år 1563 på uppdrag av fursten Fredrik III. Fredrik såg ett behov av en skriven sammanfattning av den kristna tron som kunde förenade de lutherska och de reformerta kyrkorna.

Katekesformen innebär frågor och svar som går igenom grunderna i kristen tro. Ett syfte med heidelbergkatekesen var undervisning av ungdomar, bland annat konfirmationsundervisning. Men, katekesen kom också att användas av pastorer och lärare, till exempel som underlag för söndagens predikan. Heidelbergkatekesen blev snabbt populär och finns idag vitt spridd över världen. Många samfund och församlingar använder katekesen regelbundet i sin verksamhet.

Heidelbergkatekesens centrum är de goda nyheterna om Jesus Kristus som kommer med räddning och försoning till mänskligheten.  Jesus återställer fred och god gemenskap mellan Gud och människorna.  Att gå igenom katekesen fråga för fråga ger tillfälle att personligt lära känna Jesus, uppleva Guds obetingade kärlek och se Guds villkorslösa medkänsla och hjälpsamhet mot oss människor. Det finns något djupt själavårdande i katekesens budskap om Jesus, ett glädjebudskap som värmer hjärtat.

Baptister har använt Heidelbergkatekesen. “The Orthodox Catechism” från 1680 skriven av den brittiska baptisten Hercules Collins (1646/7-1702) är i grunden den tyska Heidelbergkatekesen från 1563 med ändrade och tillagda frågor om dopet.

Vår utgångspunkt är en svensk översättning på webbsidan www.heidelbergsecatechismus.nl som vi använder med tillåtelse av Wim Verboom. Vi har gjort en viss bearbetning av översättningen samt några sparsamma kommentarer. För församlingar i baptistisk tradition har vi lagt in tre alternativa frågor och svar för fråga 74 från Keachs Catechism 1677 som förklarar dopet förutsättningar och genomförande utifrån en troendedopets perspekti