Equmeniakyrkan

2011 bildade Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan det nya samfundet Equmeniakyrkan. Man vill vara en" kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen". Tro och liv beskrivs i dokumentet "Teologisk grund för Equmeniakyrkan".

Baptistsamfundet var Sveriges äldsta frikyrka. Den har sitt ursprung i den baptistförsamling som bildades i Vallersvik, Frillesås, efter fem troendedop den 21 september 1848. 1861 antog man Anders Wibergs trosbekännelse med några mindre justringar. Nedan beskriver vi de principer för baptisters tro som Svenska Baptistsamfundet använde innan man bildade det nya gemensamma samfundet.

Vad vi tror - svenska baptistsamfundet

Det finns ingen baptistisk troslära, däremot vissa principer som historiskt sett är gemensamma för den baptistiska rörelsen. De två viktigaste är skriftprincipen och frihetsprincipen, som på flera sätt går in i varandra.

Skriftprincipen innebär att vägledning för livet söks i Bibeln, framför allt i Nya testamentet. Det betyder i sin tur frihet från andra auktoriteter, utöver bibelordet. Bibeln är Guds ord och källan till en personlig tro. När vi läser den kan vi förstå vad Gud vill och vad han kan ge oss. Tron formas av att människor själva läser och tolkar bibelordet, men också genom andliga erfarenheter, som man delar med andra kristna, i samtalsgrupper eller bibelstudiegrupper.
 
Frihetsprincipen gäller i första hand den enskildes tro och församlingens förhållande till staten. Baptister har alltid betonat att varje människa måste ha frihet att välja sin tro. Konsekvensen blir en övertygelse om troendedop (brukar även kallas vuxendop) och religionsfrihet. Det är en mänsklig rättighet att själv få välja om man ska tro på något eller inte. Man måste göra ett medvetet val, om man vill tro eller inte, utifrån den kunskap och de erfarenheter man har av Gud och den kristna tron.
 
Jesus Kristus är den kristna trons centrum. Han gav sitt liv för människans skull och ur trons perspektiv har den händelsen avgörande betydelse, inte bara för oss personligen utan för hela världen. Att tro på Jesus är att följa i hans fotspår genom att handla som han och genom att tillämpa hans ord i sitt liv. En sådan efterföljelse kan ta sig många uttryck. Den kristna tron erbjuder inte någon färdig regelbok för hur man ska handla i alla situationer. Jesus ger oss principer och konkreta exempel, men vi måste själva, i dialog med honom och andra kristna, komma fram till hur vi ska leva våra kristna liv.