Den tidiga kyrkan

Den levande kyrka som mitt i allt fört vidare apostlarnas undervisning till idag kan lära oss mycket rakt in i den lokala församlingsverkligheten. Många problem vi möter idag är inte mycket mer än varianter av sådant kyrkan med framgång hanterat tidigare. Så kan kyrkohistorien naturligt bli en verktygslåda för att tackla uppdraget att dela ett frälsande evangelium in i vår tid.

Att bevara apostlarnas lära när apostlarna inte längre var i livet ledde till att församlingslivet centrerades runt föreståndaren som garant för apostlarnas lära. Med denna början växte sedan en hierarkisk organisation fram som i längden kom att bli problematisk. Med den romerska kejsaren Konstantins omvändelse år 312 gick kyrkan och stateni ett slags symbios. Teologiska frågor kunde så bli slagträn i det politiska spelet och att hamna på rätt sida i en teologisk debatt kunde också ge politiska och materiella konsekvenser. Att i denna miljö bevara apostlarnas rena evangelium var inte alltid lätt och gång efter annan navigerade kyrkan fel föra att sedan återigen hamna på rätt väg.

Frikyrkans historia handlar ofta om försök att hitta tillbaka till den ursprungliga församlingsformen och ett ursprungligt budskap om frälsning genom tro på Jesus Kristus. I de fall man gjort det med god relation till den kristna traditionen har det ofta blivit bra. I de fall man helt lösgjort sig från traditionen har det ibland slutat illa.

Roms dopbekännelse

Dopbekännelsen i Roms församlling omkring år 150. Från C.G. Hjelm "Döparerörelsen genom tiderna" 1946.

Jag tror på Gud, den allsmäktige, och på Jesus Messias, hans enfödde Son, som är vår Herre, på honom som föddes av den helige Ande och Maria, jungfrun, på honom som blev korsfäst under Pontius Pilatus, och som blev begraven, varefter han uppstod, uppfor till himmelen och satte sig på Guds högra sida, varifrån han ska komma igen för att döma levande och döda. Jag tror på den helige Ande, på en helig församling, syndernas förlåtelse och kroppens uppståndelse.

Tre dopfrågor i rom

Rom omkr. år 200 Från Hippolytos "Den apostoliska traditionen" översatt av Anders Ekenberg, från Tord Fornberg "Det trovärdiga vittnet" 2008

Tror du på Gud, den allhärskande Fadern?

Tror du på Kristus Jesus, Guds Son, som föddes genom den heliga Anden av jungfrun Maria, korsfästes under Pontius Pilatus, dog, uppstod på tredje dagen levande från de döda, steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida och skall komma för att döma levande och döda? 

Tror du på den heliga Anden, i den heliga kyrkan?

Den gammalromerska trosbekännelsen

Markellos av Ankyras trosbekännelse grundat på en rekonstruktionav Hippolytos grekiska originaltext från omkr. år 200. Från "Låt oss be och bekänna" 1996 av Anders Ekenberg

Jag tror på Gud, den allsmäktige;

och på Kristus Jesus, hans ende Son, vår Herre, som föddes av /genom den heliga Anden och jungfrun Maria, korsfästes under
Pontius Pilatus och begravdes, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen och sitter på Faderns högra sida, varifrån han skall komma för att döma levande och döda ;

och på den heliga Anden, den heliga kyrkan, syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse och det eviga livet.

Apostoliska trosbekännelsen

1996 års översättning. Har sitt ursprung i den romerska dopbekännelsen. Den text vi använder idag fick troligen sin form på 700-talet.

Jag tror på Gud,
den allsmäktige Fadern,
himlens och jordens skapare.

Jag tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa
genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds,
den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda.

Jag tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen.

nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen

Det allmänna kyrkomötet i Nicea år 325 slog fast att Jesus Kristus är "av samma väsen (homoousios) som Fadern". Det Allmänna kyrkomötet i Konstantinopel år 381 utvecklade dessa tankar, särskilt med avseende på den helige Ande. Här i 1996 års översättnin.

Vi tror på en enda Gud,
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till;
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden
och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull
under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen
i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden,
som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern,
som tillbeds och äras
med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig,
universell och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett enda dop,
till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.
Amen.

Ortodox Katekes

Ortodox katekes är en redigering av Heidelbergkatekesen 1563 gjord av baptisten Hercules Collins 1680.​ Ett tydligt exempel på hur frikyrkan knyter an till arvet från den tidiga kyrkan,

22. Vad är nödvändigt för en kristen att tro?

Allt som lovas oss i Evangelium: En kort sammanfattning av detta finns i artiklarna i alla sanna kristnas universella och obestridliga tro, vanligen kallad [den apostoliska] trosbekännelsen.

23.  Hur många delar är denna trosbekännelse uppdelad i?

I tre delar: den första om den evige Fadern, och vår Skapelse: den andra om Sonen, och vår Återlösning: den tredje om den helige Ande, och vår Helgelse.

24. Det finns bara ett gudomligt väsen, varför nämner du då dessa tre, Fadern, Sonen och den helige Ande?

Därför att Gud har uppenbarat i sitt Ord, att dessa tre skilda Personer är den enda, sanne och evige Gud