Kristi avbild

Av David Whitworth

Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning


Den avgörande frågan för oss i helgelsen är var har vi vår skatt? Herrens ord är genomträngande i frågan: ’Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara’ (Matt 6:21). Ordet skatt i sin ursprungliga form är ett ställe där något förvaras, samlas eller sparas i en skattkista eller i ett förråd. Sammanhanget i Matt 6 betyder att vår skatt (ägodelar) finns i det som hjärtat är helt upptaget av. Utfallet är: ’Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen’ (Matt 12:34). Sport, hobby och mycket annat kan också fylla våra hjärtan Det finns inte något utrymme för neutralitet i frågan. Har vi vår skatt i himmelen då tänker vi på det är som där ovan och inte på det som är på jorden (Kol 3:2).

En längtan efter att vara helig är bevis på att Gud genom helige Anden är verksam i oss. Paulus säger i Fil 2:12-13:’så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning…, Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske’. Versen är kärnpunkten i helgelsen och innehåller två moment, nämligen, aktiv och passiv. Vi återkommer till dessa verser lite senare.

Vi är nya människor i Kristus med nya naturer men ändå har vi spår av synd kvar i oss som vi tampas med. Vi är pånyttfödda men ändå har vi inte nått fullkomlighet. Vi upplever högmod, avundsjuka, själviskhet och sexuella lustar osv. Varje kristen har ett problem med återstående synd och vill veta hur man kan besegra den. Alltså den bibliska läran om fortlöpande helgelse är svaret.

Det är den helige Andens ämbete att verkställa helgelse i oss: ’Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden’ ( 1 Pet 1:2). Detta sker eftersom Anden bor i oss: ’Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? (1 Kor 3:16). Längtan efter helgelsen kommer som en följd av att förstå Guds helighet och vår synd. En medvetenhet om synd växer i oss från den första dagen vi frälstes. Anden, eftersom Han är helig, visar oss våra synder stegvis. Synder som jag för ett halvt sekel sen inte tänkte på kommer fram i ljuset genom Andens upplysning i en växande medvetenhet om Guds helighet. Alltså har vi alla omedvetna synder att tampas med som Gud stegvis visar oss.

Helgelsen är ett verk som berör hela människan - hennes förstånd, känslor och viljan som sätta henne i stånd med helighet. Verket börjar alltid med förståndet som förvandlas genom förnyelsen (Rom 12:2). Förståndet är som ett slagfält där sammandrabbningen är antingen vunnen eller förlorad, där förståndet antingen förvandlas eller förvrängs och som påverkar känslorna och viljan.

Helgelsens medel
Frågan är vad är medlet som Anden brukar i helgelsen? Bön och Ordet är svaret. Herrens bön för sina lärjungar och för oss är ’Helga dem i sanningen, ditt Ord är sanning’ (Joh 17:17) som kan anknytas till Rom 12:2.Det är Anden som genom Bibeln helgar och förvandlar oss. Det finns inte någon genväg till helighet. Det kräver att vi begrundar och genomtränger Ordets läror och att oupphörligt genomdränka vårt förstånd och förvara Ordets läror i minnet. Hur kan vi ha höga förväntningar om att Kristi avbild bli återställd i oss om vi knappt läser Bibeln? Den är den enda källan som visar oss vad helighet är och därför är en intim gemenskap med Kristus genom Ordet den enda vägen framåt.
 
Utan bön är det föregående utan inverkan. För att förstå sanningen behöver vi Anden att upplysa oss i vårt förstånd eftersom Han är sanningens Ande: ’Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen’ (Joh 16:13), Paulus bön för Efesierna var ’Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom’ (Ef 1:17). Intim gemenskap med vår Herre i bön är lika viktig som gemenskap med Honom i Ordet. Ståndaktighet i bön är förutsättningen för framsteg i helgelse och att återgå till Gud gång efter annan med samma bön om helgelse. Vi måste gå till Honom i tro och övertygelse om att vi får svar och då kommer våra förväntningar att inträffa. Det vi strävar efter i bön och i Ordet uppenbarar vem och vad vi är.

Det finns två moment i fortlöpande helgelse, nämligen, aktiv och passiv och både delarna har sina källor i Guds verk i oss. Anden aktiverar en längtan i oss efter att vara heliga ’ske din vilja’ kommer som en konsekvens av Andens verk och är helgelsens natur. Eftersom ’det är Guds vilja att ni helgas’(1 Tess 4:3) gäller det för oss att kuva våra viljor under Hans vilja. De troendes helighet knyts alltid till lydnadens mått. När den troendes vilja sammansmälts med Guds vilja blir gensvaret: ’Herre om det är din vilja att jag skall vara helig gör mig då helig i kropp, själ och ande. Tygla alla mina synder och bryt kraften i köttets begär. För alla mina tankar, känslor och ord till lydnad under din vilja’. För att nå ett sådant tillstånd behövs fullständig ödmjukhet.

Ödmjukheten krävs för att vi är involverade i krigsföring mot världen, köttet och djävulen. Att försöka kriga i egen kraft är dömd till misslyckande. Därför vägleder Paulus oss i detta i Ef 6:10-18. Kriget är andligt så vår vapenrustning är andlig. Förutsättningen är att vi är ’starka i Herren och hans väldiga kraft (vers 10) eftersom satan är starkare än vi (vers 12). Det behövs vapenrustningens alla delar för att ’står emot djävulens listiga angrepp’ (vers 11). Sedan han har beskrivit fienderna (vers 12) visa han oss hur vi klär oss i vapenrustningens alla delar (vers 13-17) innan han avslutar med uppmaningen till bön (vers 18).

Aktiv helgelse
Nya testamentet är fullt av uppmaningar till oss att sträva efter helgelse: ’Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse’ (2 Kor 7:1). Paulus uppmaningar är nyanserade som i Kol 3:2 ’Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden’ och fortsätter i vers 5: ’Döda därför era begär som hör jorden till’. Vad tänkte Paulus på med sin uppmaning att tänka på det som är där ovan? Han lämnar oss inte till att försöka lista ut svaret, han lämnar aldrig något åt slumpen. Svaret hittas i Fil 4:8, ’allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant’.

Romarbrevet 6 är ett kapitel fullt med praktisk undervisning om aktiv helgelse. Vi är förenade med Kristus i Hans död och uppståndelse (vers 5) som betyder att den gamla människan är korsfäst med Kristus och är död och vi är nya människor i Honom. Synd har inte längre någon makt över oss (vers 5-8). En full medvetenhet och insyn av detta är av yttersta vikt för att vi kan göra framsteg i helgelse och bli Kristus lika.
 
Paulus följer upp vårt tillstånd i Kristus med att visa oss den praktiska handlingen i aktiv helgelses väg fram. Om synd inte längre har makt i oss då behöver vi inte längre ställa våra lemmar (ögon, öron, mun, armar, händer, ben och fötter) i orättfärdighetens tjänst. Då vi inte är längre slavar under synd är vi nu fria för att ställa våra lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Om vi är Guds slavar då blir frukten att vi helgas och till slut får evigt liv (vers 12-23).

Allt detta är bara en liten bråkdel av Nya testamentes undervisning i aktiv helgelse lära. Vill vi veta Guds vilja för oss? Det har vi här i helgelsens första del ’så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning.’

Nästa blogg kommer att fokusera på passiv helgelse ’Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.’

Etiketter: helgelse

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln