Skönhet

av David Whitworth


En av dagens största industrier är skönhetsindustrin som genererar ett penningflöde utan motstycke. Skönhetskirurgi, kurorter och skönhetssalonger kosmetika är bara en del av utbudet. En sådan ytlig skönhet är fjärran ifrån skönheten jag ska försöka beskriva. Finns det en skönhets teologi i Bibeln? Det är jag övertygad om. Gud är vacker därför börjar en skönhets teologi med att åskåda Honom.

Bibeln pulserar med Guds härlighet. Ett bra exempel hitta vi i 2 Mose 15. Israels barn hade nyligen korsat Röda Havet för att undkomma Faraos tyranni och framförde en tacksägelse och segersång till Gud. Så gripna var de att de sjöng: ’Vem är som du, härlig i helighet’ (vers 11). Jesaja bad Gud i sin ångerfulla bön: ’Skåda ner från himlen, se till oss från din heliga och härliga boning’ (63:15). I Job 40:4-5 utvidgar Job härlighetens tema i Guds utmaning till honom: ’Har du en sådan arm som Gud, och kan du dundra med din röst som han? Pryd dig då med storhet och härlighet, kläd dig i ära och majestät’. Utmaningen är naturligtvis långt utanför människans förmåga, men det uppenbarar en liten glimt av Guds enastående skönhet.

Helighetens skönhet

Fångar vi upp något av Guds obeskrivliga skönhet, upphöjda helighet, och transcendent härlighet i dessa verser? De innehåller en cirkulär logik: Hans härlighet är Hans helighet, Hans helighet är Hans skönhet och Hans skönhet är Hans härlighet. Davids lovsång efter att arken återvände till sin rätta plats i tabernaklet uppmanade folket att: ’tillbed Herren i helig skrud’ (1 Krön 16:30). Uppmaningen motiverades av påståendet: ’Majestät och härlighet är inför hans (Guds) ansikte’ (vers 27). Grundat på vem Gud är, är vi också uppmanade till att tillbedja Gud i helighetens skönhet: ’Tillbed HERREN i helig skrud’ (Ps 29:2, 96:9). Allt detta är utgångspunkten till skönhetsteologins struktur.

Guds obefläckade härlighet och majestätiska strålglans inrättade i treenigheten skall blända våra andliga ögon och fylla oss med glädje. Är det någonting som kan jämföras med en förnimmelse av Guds obeskrivliga skönhet? Vad kan bli mer respektingivande och hisnande för Guds folk än att förstå något av hans överväldigande majestät och skönhet. Hittills har jag försökt lägga grunden till skönhetens teologi som är rotad i Guds väsen. Som nästa steg skall jag försöka utveckla förutsättningarna.

Följderna

Att förnimma Guds härlighet är inte alltid till glädje-det kan ha en förkrossande effekt. Jesaja blev traumatiserad genom sin vision i templet eftersom han såg sitt fördärvade hjärta i ljuset av Guds upphöjda härlighet och denna upplevelse tvingade honom att bekänna sin synd (Jes 6).

I tider av väckelser när Gud väljer att visa en liten del av sin helighet är folk så övertygade och överväldigade av sin syndfullhet att de har ångest i själen. Peters predikan på pingstdagen (Apg 2:22-38) ’högg till i hjärtat på dem’ (vers 37). Verbet ’hugga’ betyder stöta våldsamt. Peters predikan hade då en sådan genomslagskraft att de frågade ängsligt: ’Bröder vad skall vi göra?’

När Adam föll i synd föll vi alla med honom och syndafallet förvrängde Guds avbild i hela mänskligheten. Paulus beskriver mänsklighetens dilemma i Rom 3:23: ’Alla har syndat och saknar härligheten från Gud’. Synden fördärvade så till den grad Guds avbild i oss att vi saknar härligheten. En vit och ren snötäckt mark bli snart förorenad genom miljön. Guds avbild är igenkännlig i oss och är på många sätt vacker men härligheten har försvunnit genom syndens förorening och är i skriande behov av att återställas.

Avbildens återupprättelse

Hur genomförs då detta? Genom Jesus Kristus! Guds bud är: ’Ni skall vara heliga, ty jag är helig’ (1 Petr 1:16) och återställandet av Kristi härlighet i oss är det gudomliga imperativet. Frälsningens budskap beskrivs av Paulus som: ’evangeliet om Kristi Härlighet’ (2 Kor 4:4) och fortsätter: ’Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken’ (4:6).

Denna kunskap är allt annat än teoretisk och utfallet är omskapande. När vi inser att vi är i Kristus och Kristus är i oss för det med sig stor glädje och i denna enhet delar Jesus med sig av sin härlighet. Hans liv uppenbarat i oss är vår härlighet (Joh 17:21-23). På grund av syndens förhärjande effekt står dock härligheten i behov av kontinuerlig förnyelse. Paulus berättar detta för oss i 2 Kor3:18: ’vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden’. Frälsningsverket har som målsättning att återupprätta Kristi renhet och skönhet i sitt folk.

Processen

Herrens överprästerliga bön i Joh 17:17 är att: ’Helga dem i sanningen ditt ord är sanning’. Paulus utvecklar temat i Rom 12:2 där vi skall ’förvandlas genom sinnets förnyelse’. Förståndet är den förnämsta gåvan som Gud har skänkt oss och välsignat oss med. Vårt förstånd förvandlas antingen genom Guds Ord eller så förvrängs det genom världens värderingar och tänkande. Vägen fram till förståndets förnyelse är enligt Kol 3:2: ’Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden’. Det betyder att förståndet formas av Bibeln (positivt) istället för världens värderingar (negativt).

Paulus redogörför detta i uppmaningen i Fil 4:8: ’allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant’. Vi har ett stort behov av att noga tänka igenom, fatta tag i och tillämpa dessa sakfrågor, bara då får vi förmågan: ’som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont’ (Hebr 5.14). Detta innebär att skilja det goda från det onda, det sköna från det fula. Är vi medvetna om att vårt förstånd antingen är ett krigsfält som förskönas eller som förfaller?

Heligt förstånd ger upphov till vackra liv. Men finns det något påtagligt bevis på framsteg? Jag tror Paulus förser oss med svaret i Gal 5:22-25 där han beskriver den helige Andens frukt. Det är Andens verk att odla sin frukt i oss och när frukten når full mognad kommer en symmetri i karaktärsdrag att uppenbaras. Den är strålande i skönhet eftersom Jesu avbild är fullbordad i oss.

Paulus visar ingen tveksamhet i detta och försäkrar oss med dessa ord: ’För dem (Hans heliga) ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp’ (Kol 1:27 se också Rom 5:2). Slutligen, i uppståndelsen, kommer vi att få förhärligade kroppar (1 Kor 15).

Herren längtar efter vår närvaro med Honom i himmelen för Han vill visa oss sin härlighet (Joh 17:24). Han vill att vi skall se med våra ögon Hans härlighet, renhet, helighet och skönhet. Kristi förskönande utveckling i Hans folk kommer att fullbordas när Han ställer fram församlingen som sin brud inför sig i hennes fullständiga strålande skönhet (Ef 5:27).

En estetisk känslighet

Gud har gjort allt skönt i sin tid (Pred 3:11) och när vi betraktar universum kan vi inte undgå att se den gudomliga handens konstnärliga mästerverk. Abraham Kuyper i sin bok ’Calvinism’ hävdar att: ’Som Guds avbilds bärare förfogar människan över möjligheten att skapa någonting vacker och att finna behag i det’.

Denna estetiska medvetenhet som Guds folk erhåller som avbilds bärare är genom nya födelsen förnyad och därpå förfinade ’till att skilja mellan gott och ont’ (Hebr 5:14). Alltså förhöjs vår förmåga att finna behag i sann skönhet samt känna avsky för det fula.

Detta utrustar de troende till att stå emot och bekämpa postmodernismens kultur som är besatt med att förstöra allt som är sant och vackert och istället upphöja allt som är falsk och fult. Jesajas varning gäller idag så väl som på sin tid: ’Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!’ (Jes 5:20).

Min bön är att Gud ger oss en klar förståelse i dessa saker så att vi fångas upp och uppslukas i Guds utsökta härlighet och är försedda med en teologi genom vilken vi kan utmana den moderna kulturens lögner och vidrighet.

Etiketter: konst

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln