Protokoll från bildandet av en svensk baptistförsamling 1882

Protokoll fört vid bildandet av Arvika baptistförsamling i Arvika den 18 juni 1882

"Om I förbliven vid mitt ord, så ären I mina lärjungar, och i skolen förstå sanningen och sanningen skall göra eder fria" 

Öfvertygade af det ordet, som visst är och som lära kan, och som kan våra själar saliga göra, hafva vi, som nu låtit döpa oss af baptistpredikanten Nils Ek från Karlstad, som på vår kallelse och Karlstads baptistförsamlings beslut ankom till Arvika lördagen den 17 juni kl. 8 e.m.

Efter ett kort samtal om åtskilligt, uppläste br. Ek Apg. 10:de kapitel samt talade nogot deröfver, hvarefter dopkandidaterna aflade bekännelse i närvaro af tvenne förut döpta systrar. Sedan anträdde vi vandringen till den utsedda dopplatsen utmed Glafsfjorden, och fingo der, mellan kl. 1-3 (på natten) ostörda och i frid verkställa den av oss efterlängtade handlingen med endast några af våra troende friförsamlingssyskon såsom åskådare, så att äfven vi nu kunna i sanning säga med Paulus: "Så äro vi då begrafne med Kristus, genom dopet till döden" etc.

Omkring kl. 3 på söndagsmorgonen återkommo vi till mötesplatsen, der en måltid väntade oss, och sedan vi hade spisat fortsattes förhandlingarna, och efter en kort stunds öfverläggning fortsattes kommo vi till nedanstående beslut:

Paragraf 1.

Undertecknande, denna dag gemensamt församlade hafva, sedan vi, efter aflagd bekännelse om vår tro på Kristus, blifvit döpta, enhälligt beslutat sammansluta oss till en församling enligt Guds ord, samt kalla densamma Arvika baptistförsamling. Och vilja vi såsom enskilda och såsom församling ställa oss Guds ord till efterrättelse och erkänna intet annat såsom rättesnöre för eller myndighet över församlinmgen.

A.P. Skog

J.F. Gustafsson

M.E. Pettersson

O.J. Olsson

N.F. Olsson

Kristina Olsson

Betty Gustafsson

Karolina Andersson

Maria Erlandsson

Paragraf 2.

Valdes till sekreterare bokbindare A.P. Skog, till kassaförvaltare valdes stationskarlen J.F. Gustafsson och till ombud vid distriktsmöte N.E. Gravander.

Paragraf 3.

Församlingsmöte och firande av Jesu döds åminnelse skall hållas fjärde söndagen i hvarje månad och bönemöte hvarje lördagsafton.

Någon församlingsföreståndare kunde vi ej tillsätta emedan vi i församlingen för närvarande ej hafva nogon dertill tjenlig, men hoppas vi att Herren skall fylla bristen och gifva oss hvad be behöfva.

Till sist firade vi med hvarandra Jesu dödsåminnelse och skildes åt kl. 5 på morgonen. En oförgätlig natt. På söndagen höll broder Ek tvenne predikningar i det stora tempel, som ej kan stängas hvarken av kyrkoråd eller missionsstyrelser. Ordet mottogs med begärlighet af Herrens elända och utan tvifvel blefvo många af Herrens fiender mäkta berörda, och vi äro förvissade derom att ordets utsäde den dagen ej ska förblifva utan frukt. Äfven vilja vi framställa en vördsam begäran om att erhålla ledamotskap inom distriktsföreningen

På församlingens vägnar:

A.P. Skog
Sekreterare.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln