Tacksamhet (Fråga 86-91)

Heidelbergkatekesen 1563

Fråga 86: Varför måste vi göra goda gärningar när vi ändå utan någon som helst förtjänst från vår sida av nåd allena av Kristus har blivit frälsta från vårt elände?

Eftersom Kristus, efter att han har köpt oss med sitt blod, genom sin Helige Ande förnyar oss till sin avbild så att vi med hela vårt liv bevisar att vi är tacksamma mot Gud för hans välgärningar och att han lovprisas av oss. Vidare, så att vi ur trosfrukterna kan få visshet om vår tro och genom vårt Gudbehagliga liv också kan vinna vår nästa.

Fråga 87: Kan då dessa människor som framhärdar i sitt ogudaktiga och otacksamma liv och som inte omvänder sig till Gud, inte bli saliga?

Nej, verkligen inte. Skriften säger att varken otuktiga, avgudadyrkare, äktenskapsbrytare, tjuvar, giriga, drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

Fråga 88: Av hur många delar består människans sanna omvändelse?

Av två delar; den gamla naturens död och den nya naturens uppståndelse.

Fråga 89: Vad är den gamla naturens död?

Detta är en hjärtlig ånger över att vi har förtörnat Gud med våra synder och därför hatar synden mer och mer och flyr ifrån den.

Fråga 90: Vad är den nya naturens uppståndelse?

Detta är en hjärtlig fröjd i Gud genom Kristus och en vilja och kärlek att leva enligt Guds vilja och att göra goda gärningar.

Fråga 91: Vad är goda gärningar?

Endast dessa som görs av en sann tro, i enlighet med Guds lag, till hans ära, och inte dessa som är grundade på människors egna påfund och traditioner.