Om Gud Sonen (Fråga 29-52)

Heidelbergkatekesen 1563

Fråga 29: Varför kallas Guds Son Jesus, som betyder Frälsare?

Eftersom han frälser oss från våra synder och vi inte hos någon annan kan söka eller finna någon salighet.

Fråga 30: De människorna som söker sin salighet hos de heliga, hos sig själva eller någon annanstans, tror dessa också på Jesus, den enda Frälsaren?

Nej, utan genom sin gärning förnekar de den enda Frälsaren Jesus, även om de berömmer sig av honom. Endast en av dessa två möjligheter kan vara sann: antingen är Jesus inte en fullkomlig Frälsare, eller så har de som tar emot den här Frälsaren i Honom allt som de behöver för sin salighet.

Fråga 31: Varför kallas han Kristus, vilket betyder Den Smorde?

Eftersom han av Gud Fadern har blivit kallad och av den Helige Ande har blivit smord till att vara vår högste profet och lärare som har kungjort till fullo för oss Guds hemliga råd och vilja beträffande vår frälsning, och till att vara vår Överstepräst som har frälst oss genom det enda offret vilket är hans kropp och genom sin förbön ständigt träder fram inför Fadern för vår skull, och till att vara vår eviga Kung, som regerar oss med sitt Ord och sin Ande, och beskyddar och bevarar oss i förlossningen som han har vunnit åt oss.

Fråga 32: Varför kallas du kristen?

Eftersom jag genom tron är en lem i Kristus och på så sätt har del i hans smörjelse så att jag kan bekänna hans namn, så att jag kan frambära mig själv åt honom som levande tackoffer, så att jag i detta liv med ett rent samvete kan strida mot synden och djävulen och sedan tillsammans med Kristus kan regera över hela skapelsen i all evighet.

Fråga 33: Varför kallas Kristus Guds enfödde Son, medan vi också är Guds barn?

Eftersom enbart Kristus är Guds Son av naturen medan vi av nåd för hans skull är adopterade till att vara Guds barn.

Fråga 34: Varför kallar du honom vår Herre?

Eftersom han har frälst oss till kropp och själ från alla synder och från djävulens makt, inte med guld eller silver utan med sitt heliga dyrbara blod till att vara hans egendom.  

Fråga 35: Vad betyder: ”avlad av den Helige Ande, född av jungfru Maria”?

Att Guds evige Son, som är och förblir sann och evig Gud, har antagit en sann mänsklig natur av kött och blod av jungfrun Maria genom den Helige Andes verkan. På så sätt är han samtidigt Davids sanna avkomling, i allt lik sina bröder men utan synd.

Fråga 36: Till vilken nytta är den heliga avlelsen och Kristi födelse för dig?

Han är vår Medlare och har med sin oskuld och fullkomliga helighet inför Gud täckt över min synd som jag har avlats med och har blivit född med.

Fråga 37: Hur förstår du ordet ”pinad”?

Att Kristus till kropp och själ under hela sitt liv här på jorden, men framför allt på slutet av hans liv, har burit Guds vrede över hela människosläktets synd. Så har han genom sitt lidande som enda försoningsoffer vår kropp och själ återlöst från den eviga fördömelsen och åt oss vunnit Guds nåd, rättfärdigheten och det eviga livet.

Fråga 38: Varför har han lidit under domaren Pontius Pilatus?

För att han oskyldig genom en världslig domare skulle bli fördömd, och på så sätt skulle befria oss från Guds stränga dom som skulle komma över oss.

Fråga 39: Har det någon särskild betydelse att Kristus blev korsfäst och inte dog på något annat sätt?

Ja, för detta övertyger mig att han har tagit på sig förbannelsen som var över mig eftersom döden på ett kors var förbannat av Gud.

Fråga 40: Varför var det nödvändigt att Kristus blev förnedrad ända intill döden?

På grund av Guds rättvisa och sannfärdighet var det inte möjligt att betala för våra synder på annat sätt än genom Guds Sons död.

Fråga 41: Varför blev han begraven?

För att på så sätt försäkra oss att han verkligen har dött.  

Fråga 42: Om nu Kristus har dött för oss, varför måste vi då fortfarande dö?

Vår död är inte en betalning för våra synder utan är vår syndiga naturs död och vår genomgång till det eviga livet.

Fråga 43: Vilken fördel får vi mer från Kristi offer och död på korset?

Genom hans kraft blir vår gamla människa korsfäst tillsammans med honom, dödad och begraven. Som följd kan våra syndiga begär inte längre härska över oss, utan kan vi frambära oss själva som tackoffer åt honom.

Fråga 44: Varför följer sedan ”nederstigen till helvetet”?

Så att jag också i mina svåraste anfäktningar kan vara försäkrad och trösta mig själv med att min Herre Jesus har frälst mig från helvetets ångest och pina. Den här återlösningen har han vunnit genom sin outsägliga ångest, smärtor och fasa som han har lidit i sin själ också under hela sitt liv, men framför allt på korset.

Fråga 45: Till vilken nytta är Kristi uppståndelse för oss?

För det första har han genom sin uppståndelse övervunnit döden, så att han kunde göra oss delaktiga i den här rättfärdigheten som han har vunnit med sin död. För det andra blir vi nu genom hans kraft uppväckta till ett nytt liv. För det tredje är Kristi uppståndelse en sann garanti för vår uppståndelse i härlighet.

Fråga 46: Vad menar du med ”uppstigen till himmelen”?

Kristus har inför ögonen på sina lärjungar från jorden upptagits till himmelen där han nu är för vår skull tills han kommer åter för att döma levande och döda.

Fråga 47: Är Kristus då inte hos oss intill tidens slut så som han har lovat oss?

Kristus är sann människa och sann Gud. När det gäller hans mänskliga natur, är han inte längre på jorden, men när det gäller hans Gudom, majestät, nåd och Ande är han aldrig ett ögonblick ifrån oss.

Fråga 48: Men om hans mänskliga natur inte är överallt där hans Gudomliga natur är, är då inte Kristi två naturer skilda ifrån varandra?

Nej, verkligen inte. Den Gudomliga naturen kan inte inskränkas av någonting och är allestädes närvarande. Därför är det tydligt att den Gudomliga naturen även existerar utanför hans mänskliga natur, men samtidigt är och förblir hans Gudomliga natur i och förenad med hans mänskliga natur.

Fråga 49: Till vilken nytta är Kristi himmelfärd för oss?

För det första att han är i himmelen och manar gott för oss inför Fadern. För det andra att vi har vår mänskliga natur i himmelen som en säker garanti att han, vårt huvud, skall ta oss till sig eftersom vi är hans lemmar. För det tredje att han har sänt sin Ande som en garanti och vi genom hans Andes kraft söker det som är där ovan, där Kristus sitter vid Guds högra hand, och inte söker det som är på jorden.

Fråga 50: Varför har det blivit tillagt ”sittande på Gud Faderns högra sida”?

Kristus har farit upp till himlen för att där visa att han är huvudet för sin kyrka och att Fadern regerar över allting genom honom.

Fråga 51: Till vilken nytta för oss är den här härligheten att Kristus är vårt huvud?

För det första utgjuter han genom sin Helige Ande sina himmelska gåvor över oss som är hans lemmar. För det andra beskyddar och bevarar han oss med sin makt för alla fiender.

Fråga 52: Hur blir du tröstad av Kristi återkomst för att döma levande och döda?

I all bekymmer och förföljelse får jag med spänd förväntan se fram emot Domaren från himmelen som är samma Person som tidigare har ställt sig själv i mitt ställe inför Guds domstol och har tagit bort all förbannelse ifrån mig. Vidare skall han alla sina och mina fiender kasta i den evige fördömelsen men han skall mig, tillsammans med alla utkorade, föra till den himmelska glädjen och härligheten.