Nattvarden (Fråga 75-85)

Heidelbergkatekesen 1563

Fråga 75: Hur blir du i den helige nattvarden påmind och försäkrad om att du har del i Kristi enda offer?

Kristus har befallt mig och alla troenden att äta av det här brutna brödet och att dricka av den här bägaren till hans åminnelse. Han har därvid lovat för det första att, lika säkert som jag med mina ögon kan se att Herrens bröd bryts för mig och bägaren ges åt mig, lika säkert är hans kropp offrad och bruten på korset och har hans blod utgjutits för mig. För det andra att han, med sin korsfästa kropp och sitt utgjutna blod, själv mättar och vederkvicker min själ inför det eviga livet, lika säkert som jag tar emot brödet och bägaren, givna åt mig som säkra tecken på Kristi kropp och blod, ur hans tjänares hand och tar emot med munnen.

Fråga 76: Vad betyder det att äta Kristi korsfästa kropp och att dricka hans blod som har utgjutits?

Detta betyder inte endast att anta hela Kristi lidande och död med ett troende hjärta och på så sätt få syndernas förlåtelse och ett evigt liv utan detta betyder också att genom den Helige Ande, som bor såväl i Kristus som i oss, bli allt mer förenad med Kristi välsignade kropp så att vi är kött av hans kött och ben av hans ben, även om Kristus nu är i himmelen och vi på jorden. Detta vill säga att vi för evigt lever och regeras genom en Ande, såsom lemmarna av en kropp genom en själ.

Fråga 77: Var har Kristus lovat att han skall mätta och vederkvicka de troenden med sin kropp och sitt blod lika säkert som de äter av det brutna brödet och dricker av bägaren?

Vid instiftelsen av nattvarden, som lyder så: ”I den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: "Tag och ät. Detta är min kropp, som bryts för er. Gör detta till min åminnelse." På samma sätt tog han också kalken efter måltiden och sade: "Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse." Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker denna kalk, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.” (1 Kor. 11:23-26, Reformationsbibelns öv.). Detta löfte upprepas också av Paulus då han säger ” Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd.” (1 Kor. 10.16, 17).

Fråga 78: Förändras brödet och vinet i Kristi sanna kropp och blod?

Nej, så som dopets vatten inte förändras i Kristi blod och inte i sig själv är en tvätt från synden, utan endast ett Gudomligt tecken och försäkran därav, så förändras inte heller nattvardsbrödet och blir Kristi kropp. Men i enlighet med sakramentens natur och bruk kallas brödet Kristi kropp.

Fråga 79: Varför kallar då Kristus brödet sin kropp och bägaren sitt blod eller det nya testamentet i sitt blod och varför kallar Paulus detta gemenskapen med Kristi kropp och blod?

Det finns viktiga anledningar at Kristus säger så här: Han vill på så sätt lära oss att, såsom bröd och vin uppehåller det timliga livet, så mättar hans korsfästa kropp och utgjutna blod, som sann mat och dryck, våra själar inför det eviga livet. Vidare vill han framför allt försäkra oss genom dessa synliga tecken och sigill att vi genom den Helige Ande har del i hans sanna kropp och blod, lika säkert som vi mottager dessa heliga tecken med vår mun till hans åminnelse. Han försäkrar oss också att hans lidande och lydnad är vår egen, så säker som om vi själva hade lidit allt detta och betalat skulden för våra synder.

Fråga 80: Vad är skillnaden mellan Herrens nattvard och den Romersk Katolska mässan?

Nattvarden betygar för oss att vi har fullkomlig förlåtelse för alla våra synder på grund av Jesu Kristi enda offer som han en gång för alla har fullbordat på korset, och att vi genom den Helige Ande inympas i Kristus, som nu enligt sin mänskliga natur är i himmelen vid Faderns högra hand och där skall tillbes av oss. Den Romersk Katolska mässan däremot lär att levande och döda inte har förlåtelse för sina synder på grund av Kristi lidande, förutom om Kristus av prästerna fortfarande dagligen offras för dem. Vidare lär de att Kristus kroppsligt är närvarande i bröd och vin och där skall tillbes. Den här mässan är alltså ingenting annat än en förnekelse av Kristi enda offer och lidande och avgudadyrkan som är förbannad.

(Not från bearbetning: Fråga 80 fanns inte med i den ursprungliga utgåvan, men var med i en kortare form i den andra utgåvan. Texten som här är den längre texten från den tredje utgåvan. När vi nu bearbetar katekesen väljer vi att behålla den långa texten så som den använts av kyrkan, men noterar att att katekesen skrev i en historisk kontext som kanske inte är helt rättvisande för romersk-katolska kyrkan nuvarande hållning. I denna not har vi tagit hjälp från en text från The Reformed Church in America)

Fråga 81: Vem skall komma till Herrens nattvardsbord?

De som på grund av sina synder har fått en avsky för sig själva men förtröstar på att Kristus vill förlåta dem och att de svagheterna som ännu finns hos dem är övertäckta, och som begär att få sin tro styrkt mer och mer och bättra sina liv. Men hycklarna och de som inte omvänder sig till Gud, äter och dricker en dom över sig själva.

Fråga 82: Skall också de människor tillåtas till nattvarden som med sin bekännelse och sitt liv visar att de är otroende och ogudaktiga?

Nej, för på det viset vanhelgas Guds förbund och uppväcks hans vrede över hela församlingen. Därför har den Kristna kyrkan förpliktats enligt Kristi och hans apostlarnas befallning att utestänga sådana människor från himmelriket genom användandet av nyckelmakten fram tills de bättrar sina liv.

Fråga 83: Vad är nycklarna till himmelriket?

Förkunnelsen av det heliga evangeliet och kyrkotukten. Med såväl predikan av det heliga evangeliet och kyrkotukten öppnas himmelriket för de troende och stängs himmelriket för de otroende.

Fråga 84: Hur öppnas och stängs himmelriket genom predikan av det heliga evangeliet?

På Kristi befallning förkunnas offentligt för alla troende tillsammans och för var och en för sig att alla deras synder är dem förlåtna för Jesu Kristi förtjänsts skull så ofta som de tar emot evangeliets löfte med en sann tro. Däremot förkunnas för alla otroende och hycklare att de är under Guds vrede och den eviga fördömelsen så länge de inte omvänder sig. Enligt evangeliets vittnesbörd skall Gud döma, såväl i detta liv som i livet efter detta.

Fråga 85: Hur öppnas och stängs himmelriket genom kyrkotukten?

På Kristi befallning förmanas broderligt de som bär namnet kristen men som håller fast vid en okristlig lära eller har en okristlig livsföring. Om de ändå vägrar att lämna sina felaktigheter i läran eller ogudaktiga livsstil, måste detta föras vidare till församlingen, till ledningen som församlingen har utsett. Om de inte heller lyssnar till församlingsledningens förmaningar tillåts de inte längre till de heliga sakramenten och stängs ute från den kristliga församlingen och av Gud själv från Kristi rike. De återupptas som medlemmar när de lovar och bevisar sann bättring.