Människans återlösning (Fråga 12-25)

Heidelbergkatekesen 1563

Fråga 12: Hur kan vi undkomma ett sådant straff och bli mottagna i nåd igen, nu vi enligt Guds rättfärdiga dom har förtjänat straff i tid och evighet?

Gud kräver att hans rättvisa skall tillfredställas. Därför måste antingen vi själva eller någon annan betala.

Fråga 13: Kan vi betala själva?

Absolut inte. Istället förökar vi skulden varje dag.

Fråga 14: Kan en skapad varelse som enbart är en skapad varelse betala i vårt ställe?

Nej, för det första eftersom Gud inte vill straffa en annan skapad varelse för en skuld som en människa har åstadkommit. För det andra kan en skapad varelse som endast är en skapad varelse inte bära Guds eviga vrede mot synden och så förlossa andra skapade varelser.

Fråga 15: Hurdan skall Medlaren och Förlossaren som vi behöver då vara?

Medlaren måste vara en sann och rättfärdig människa men ändå starkare än alla skapade varelser, det vill säga han måste vara en Medlare som samtidigt också är sann Gud.

Fråga 16:Varför måste Medlaren vara en sann och rättfärdig människa?

Därför att Guds rättfärdighet kräver att den mänskliga naturen som har syndat, också betalar sin skuld, och därför att en människa som själv är en syndare inte kan betala för andra.

Fråga 17: Varför måste Medlaren samtidigt vara sann Gud?

Han måste vara sann Gud för att, i kraft av sin gudomliga natur, kunna bära Guds vrede i sin mänskliga natur  och så kunna vinna för oss och återställa åt oss rättfärdigheten och livet.

Fråga 18: Vem är då denna Medlare, som är sann Gud och samtidigt en sann och rättfärdig människa?

Vår Herre Jesus Kristus, som Gud har skänkt oss till vishet, rättfärdighet, helighet och till en fullkomlig återlösning.

Fråga 19: Hur vet du detta?

Ur det heliga evangeliet. Gud har detta först själv uppenbarat i paradiset. Sedan har han de heliga förfäderna och profeterna låta förkunna det. Också har han förkunnat det genom offren och andra ceremoniallagar som var en skuggbild av evangeliet. Till sist har han fullbordat det genom sin enfödde Son.

Fråga 20: Blir då alla människor frälsta genom Kristus, såsom de i Adam blev fördömda?

Nej, utan endast de som genom tron inympas i Kristus och tar emot hans välgärningar.

Fråga 21: Vad är sann tro?

Sann tro är att vara viss om att vad Gud har uppenbarat för oss i sitt Ord är sant. Samtidigt är det en fast förtröstan, som den Helige Ande genom evangeliet verkar i mitt hjärta, att Gud har skänkt evig rättfärdighet och frälsning endast av nåd, endast på grund av Kristi förtjänst, inte enbart åt andra, men också åt mig.

Fråga 22: Vad måste en kristen tro?

Allt som lovas oss i evangeliet. Detta sammanfattas i de tre trosartiklarna från den Apostoliska Trosbekännelsen (ibland också kallad De Tolv Artiklarna).

Fråga 23: Vilka är dessa artiklar?

1. Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare

2. Jag tror på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,

3. Vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria,

4. Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till helvetet

5. På tredje dagen uppstånden ifrån de döda,

6. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida

7. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

8. Jag tror på den Helige Ande

9. En helig allmännelig kyrka, de heligas samfund

10. Syndernas förlåtelse

11. Kroppens uppståndelse

12. Och ett evigt liv.

(Medan den äldre versionen ovan är i bättre harmoni med Heidelberkatekesen ger vi även en version på modern svenska antagen av Sveriges kristna råd)

Jag tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.

Jag tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,

led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den heliga Anden,
den heliga universella kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

Fråga 24: Hur är dessa artiklarna uppdelade?

I tre delar. Den första handlar om Gud Fadern och skapelsen; Den andra handlar om Gud Sonen och återlösningen; Den tredje handlar om Gud den Helige Ande och helgelsen.

Fråga 25: Varför nämner du tre Personer; Fadern, Sonen och den Helige Ande, medan det bara finns en enda Gud?

Därför att Gud har uppenbarat i sitt Ord att dessa tre skilda Personer är den enda sanna Guden.