Helig Ande (Fråga 53-64)

Heidelbergkatekesen 1563

Fråga 53: Vad tror du angående Den Helige Ande?

För det första att han, såväl som Fadern och Sonen, är sann och evig Gud. För det andra att han har givits åt mig och att han gör mig delaktig i Kristi välgärningar genom en sann tro, tröstar mig och stannar hos mig för evigt.

Fråga 54: Vad tror du angående en helig allmännelig kyrka?

Att Guds Son ur hela det mänskliga släktet åt sig har utvalt en församling som är bestämd till evigt liv, som han genom sin Ande och Ord förenar i sann tro, och som han från världens början till dess slut församlar, beskyddar och uppehåller samt att jag är en medlem av den här församlingen och skall förbli för evigt.

Fråga 55: Vad menar du med ”de heligas samfund”?

För det första att alla troenden alla tillsammans och alla var för sig, som lemmar har gemenskap med Herren Kristus och är delaktiga i alla hans gåvor. För det andra att var och en är förpliktad att villigt och med glädje använda dessa gåvor till de andra lemmarnas nytta och salighet.

Fråga 56: Vad tror du angående syndernas förlåtelse?

Att Gud, på grund av Kristi försoning, inte längre vill tänka på alla mina synder och min syndiga natur mot vilken jag hela livet måste strida. Av nåd vill han skänka mig Kristi rättfärdighet så att jag aldrig skall komma under Guds dom.

Fråga 57: Vilken tröst ger ”kroppens uppståndelse” dig?

Att inte endast min själ efter detta liv blir upptagen till Kristus, sitt huvud, utan också min egen kropp skall, genom Kristi kraft, bli uppväckt och förenas med själen och bli lik Kristi förhärligade kropp.

Fråga 58: Vilken tröst ger dig artikeln om ett evigt liv?

Svar: Även om jag redan nu erfar början av den eviga fröjden i mitt hjärta, skall jag efter detta liv äga en fullkomlig salighet, en salighet vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, för att där kunna prisa Gud i all evighet.

Fråga 59: Men vad gagnar det dig att tro allt detta?

Att jag inför Gud är rättfärdig i Kristus och arvtagare till det eviga livet.

Fråga 60: Hur är du rättfärdig inför Gud?

Endast genom en sann tro på Jesus Kristus, på så sätt att även om mitt samvete anklagar mig eftersom jag har syndat grovt mot alla Guds bud en inte har hållit ett enda och jag fortfarande har begär till det onda, har Gud skänkt mig av nåd allena Kristi fullkomliga tillfyllestgörande, rättfärdighet och helighet utan att jag på något sätt förtjänar det. Han tillräknar mig detta som om jag aldrig har haft eller gjort synd, som om jag själv har uppfyllt all lydnad som Kristus har fullbordat i mitt ställe. Jag är delaktig i den här välgärningen när jag tar emot detta med ett troende hjärta.

Fråga 61: Varför säger du att du är rättfärdig endast genom tron?

Inte så att det är min tro i sig själv som gör mig välbehaglig inför Gud, utan endast genom Kristi tillfyllestgörande, rättfärdighet och helighet är jag rättfärdighet inför Gud. Den här rättfärdigheten kan jag inte ta emot och tillägna mig på annat sätt än genom tron.

Fråga 62: Varför kan goda gärningarna inte vara vår rättfärdighet inför Gud eller åtminstone en del därav?

Eftersom den rättfärdigheten som kan bestå i Guds dom måste vara helt och hållet fullkomlig och måste på alla sätt och vis stämma överens med Guds lag, och eftersom till och med våra bästa gärningar i detta liv är ofullkomliga och besmittade av synd.

Fråga 63: Förtjänar våra goda gärningar då ingenting, även om Gud lovar att belöna dessa i det tillkommande livet?

Denna belöning ges inte av förtjänst utan av nåd.

Fråga 64: Men gör den här läran människor då inte likgiltiga och ondskefulla?

Nej, för det är omöjligt att en människa som genom en sann tro är inympad i Kristus, inte skulle bära frukt av tacksamhet.