De tio budorden (Fråga 92-115)

Heidelbergkatekesen 1563

Fråga 92: Hur lyder Herrens Lag?

Gud har förkunnat alla dessa bud (2 Mos. 20:1-17, 5 Mos. 5:6-21): Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.

Första budet
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Andra budet
Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.

Tredje budet
Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

Fjärde budet
Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.

Femte budet
Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig.

Sjätte budet
Du skall inte mörda.

Sjunde budet
Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Åttonde budet
Du skall inte stjäla.

Nionde budet
Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

Tionde budet
Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

 (Den reformerta teologin som här speglas har en annan uppdelning av budorden än den lutherska och den katolska teologin. För att ge en enkel möjlighet att göra en jämförelse delar vi därför de tio budorden som de står i Martin Luthers lilla katekes)

Första budet (Luther)
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Andra budet (Luther)
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

Tredje budet (Luther)
Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.

Fjärde budet (Luther)
Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.

Femte budet (Luther)
Du skall inte dräpa.

Sjätte budet (Luther)
Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Sjunde budet (Luther)
Du skall inte stjäla.

Åttonde budet (Luther)
Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

Nionde budet (Luther)
Du skall inte ha begär till din nästas hus.

Tionde budet (Luther)
Du skall inte ha begär till din nästas hustru, slav eller slavinna, oxe eller åsna, eller något annat som tillhör din nästa.

Fråga 93: Hur är dessa bud fördelade?

På två tavlor, varav den första lär oss i fyra bud hur vi måste uppföra oss gentemot Gud, och den andra lär oss i sex bud vad vi är vår nästa skyldig.

Fråga 94: Vad befaller Gud oss i det första budet?

För min salighets skull måste jag sky och fly från all avgudayrkan, trolldom, spådom, vidskepelse och anrop av heliga eller andra skapade varelser. Jag måste lära känna den enda sanna Guden rätt, förtrösta endast på honom, underordna mig honom i all ödmjukhet och tålamod, och av honom allena förvänta allt gott. Jag måste älska honom av hela mitt hjärta, frukta honom och ära honom. Därför avstår jag hellre från vad det än må vara än att handla det minsta lilla mot hans vilja.

Fråga 95: Vad är avgudadyrkan?

Detta är att sätta sin tillit till någon eller något annat i stället för eller vid sidan om den enda sanna Guden som har uppenbarat sig i sitt Ord.

Fråga 96: Vad kräver Gud i det andra budet?

Vi får inte avbilda Gud på något sätt alls och inte ära honom på annat sätt än han befaller i sitt Ord.

Fråga 97: Får vi då inte göra några avbildningar alls?

Vi kan och får inte avbilda Gud på något sätt alls. Skapade varelser får avbildas, men Gud förbjuder att vi avbildar dem och äger dessa avbildningar med syftet att tillbe dem och tjäna Gud på så sätt.

Fråga 98: Får vi tillåta avbildningar i kyrkobyggnader som undervisningsmaterial för lekmän?

Nej, för vi skall inte försöka vara visare än Gud. Han vill inte undervisa sitt folk genom stumma bilder utan genom den levande förkunnelsen av sitt Ord.

Fråga 99: Vad kräver det tredje budet?

Vi får inte vanhelga eller missbruka Guds namn genom att svära, genom att avlägga en falsk ed eller genom att avlägga en ed i onödan. Vidare får vi inte göra oss medskyldiga till dessa svåra synder genom att förbli tysta och tillåta när sådana synder begås. Vi får inte använda den Heliga Gudens namn på annat sätt än med fruktan och vördnad, så att vi bekänner honom rätt, anropar honom och prisar honom med alla våra ord och gärningar.

Fråga 100: Är då att vanhelga Guds namn genom att avlägga eder och missbruka hans namn en sådan stor synd att Gud också blir vred över var och en som inte, så långt som möjligt, förhindrar och förbjuder den här synden?

Javisst eftersom ingen synd är större och väcker Guds vrede mer än missbruk av hans namn och hädelse. Därför har han befallt att den personen skall straffas med döden.

Fråga 101: Är det då överhuvudtaget tillåtet att gudfruktigt svära vid Guds namn?

Ja, om överheten kräver detta från sina medborgare eller om nöden kräver det att på så sätt bekräfta trohet och sanning. Men det måste då göras till Guds ära och vår nästas bästa. Att avlägga en ed på ett sådant sätt och med ett sådant syfte är godkänt i Guds Ord och har brukats rätt i Gamla och Nya testamentet.

Fråga 102: Får man också svära vid helgon eller andra skapade varelser?

Nej, för när man avlägger en rätt ed, innebär detta att jag anropar Gud som enda kännare av hjärtat att vittna om sanningen och straffa mig om jag svär falskt. Ingen skapad varelse tillkommer den här äran.

Fråga 103: Vad befaller Gud i det fjärde budet?

Gud vill för det första att evangeliets tjänst och undervisning skall hållas i stånd. Jag måste också på vilodagen ivrigt komma samman med Guds församling för att höra Guds Ord, bruka sakramenten, offentligt anropa Gud och ge kristliga kärleksgåvor till de fattiga. För det andra måste jag varje dag av mitt liv vila från mina onda gärningar, och låta Herren verka i mig genom sin Ande och på så sätt börja den eviga sabbaten redan här i livet.

Fråga 104: Vad kräver Gud i det femte budet?

Jag måste ära min far och mor och alla som är insatta till att vara mina överordnade och bevisa dem trohet och kärlek. Jag måste underordna mig deras lära och uppfostran i lydnad. Jag måste ha överseende med deras brister, eftersom Gud vill regera mig genom dem.

Fråga 105: Vad kräver Gud i det sjätte budet?

Jag får inte själv och heller inte genom någon annan människa vanära, hata, förolämpa, eller döda min nästa, varken med tankar eller ord och än mindre med gärningar. Jag måste avstå från allt hämndbegär. Jag får inte heller göra mig själv illa eller med avsikt utsätta mig själv för fara. Överheten bär därför svärdet för att förhindra mord.

Fråga 106: Talar detta bud endast om mord?

Genom att förbjuda mord, lär Gud oss att han avskyr roten därtill såsom avund, hat, vrede och hämndbegär. Allt detta är inför Gud detsamma som mord.

Fråga 107: Har vi varit lydiga mot detta bud så länge vi inte har dödat vår nästa?

Nej, eftersom Gud förbjuder avund, hat och vrede, befaller han att vi skall älska vår nästa som oss själva. Vi måste vara tålmodiga, fördragsamma, ödmjuka, barmhärtiga och vänliga gentemot vår nästa och så långt som möjligt förekomma och förhindra allt som kan skada honom och till och med göra gott mot våra fiender.

Fråga 108: Vad lär oss det sjunde budet?

All otukt har Gud förbannat, därför måste vi hata den av hjärtat. Vi måste leva kyskt och behärskat såväl inom som utanför äktenskapet.

Fråga 109: Förbjuder Gud i detta bud endast en sådan skamlig synd som äktenskapsbrott?

Eftersom både vår kropp och själ är den Helige Andes tempel, vill Gud att vi bevarar båda rena. Därför förbjuder han alla otuktiga ord och gärningar, tankar, lustar och allting som kan förleda en människa därtill.

Fråga 110: Vad förbjuder Gud i det åttonde budet?

Svar: Gud förbjuder inte endast sådan stöld och sådant rov som överheten straffar, utan inför Gud faller också alla andra sätt varpå vi lurar till oss vår nästas ägodelar under begreppet stöld. Detta kan ske med våld eller under sken av lag och rätt, såsom genom förfalskning av viktmått, längdmått, innehållsmått, genom förfalskning av gods eller pengar, genom ocker eller på något annat sätt som Gud förbjuder. Han förbjuder också all girighet och allt missbruk och slöseri av sina gåvor.

Fråga 111: Vad är det då som Gud befaller i det åttonde budet?

Jag måste hjälpa min nästa på alla sätt och vis när jag har möjlighet och behandla honom såsom jag vill bli behandlad själv. Jag måste också troget utföra mitt arbete så att jag kan hjälpa de behövande i deras nöd.

Fråga 112: Vad kräver det nionde budet?

Jag får inte vittna falskt mot någon, inte förvränga någons ord, inte skvallra eller förtala någon, inte döma någon ohörd, på falska grunder eller efter en orättvis rättegång. Jag skall undvika alla former av lögn och bedrägeri som djävulens egna verk för att inte hamna under Guds stränga dom. Jag skall älska och tala sanningen. Och jag skall försvara och förbättra min nästas goda namn och rykte så mycket som möjligt.

Fråga 113: Vad kräver det tionde budet av oss?

Även det minsta lilla begär eller den minsta lilla tanken som går emot ett enda av Guds bud får aldrig ens uppstå i vårt hjärta. Vi måste alltid och helhjärtat hata synden och ha vår glädje i all rättfärdighet.

Fråga 114: Men kan den människan som är omvänd till Gud vara fullkomlig lydig mot dessa bud?

Nej, även de heligaste äger så länge de är här i livet endast en liten början till den här lydnaden, men ändå på ett sådant sätt att de har en allvarlig föresats att inte leva enligt endast några av Guds bud utan enligt alla.

Fråga 115: Varför framhåller Gud de här tio buden då så strängt om ändå ingen i detta liv kan vara fullkomlig lydig?

För det första så att vi i hela vårt liv skall lära känna vår syndiga natur allt bättre och med större längtan söka syndernas förlåtelse och Kristi rättfärdighet. För det andra måste vi utan uppehåll ivra för och be Gud om den Helige Andes nåd, så att vi allt mer förnyas till Guds avbild tills vi efter detta liv når vårt mål, fullkomligheten.