Baptisternas Världsallians

Baptist World Alliance, eller Baptisternas världsallians, är en samlande organisation för baptister som har ca 39 miljoner döpta medlemmar världen över.

Svenska baptistsamfundet var medlem både i Baptisternas världsallians och Europeiska baptistfederationen, dessa medlemskap övergår nu till Equmeniakyrkan. Evangeliska Frikyrkan är medlem i Europeiska baptistfederationen.

Baptister har stor respekt för individens frihet att själv läsa och tolka Bibeln, därför har man i allmänhet inga bindande trosbekännelser. Den gemensamma teologiska identiteten som baptister beskrivs dock i ett dokument som antogs av Baptisternas världsallians 2005 och av Europeiska Baptistfederationen 2006.  Dokumentet ger en beskrivning av det som baptister världen över har som gemensam grund. Man ger frihet för lokala variationer och frihet för individen att göra andra ställningstaganden utifrån läsning av Bibeln.

Budskap från jubileumskongressen 2005

Baptisternas Världsallians (BWA)

Grundat 1905

Budskap från jubileumskongressen

Birmingham, Storbritannien, juli 2005.

Till baptister över hela världen med kärlek och glädje från de som samlats tillsammans i Birmingham, Storbritannien vid jubileumskongressen för BWA.

Det här är vårt budskap:

Hoppet om en ny himmel och en ny jord
1. I den helige Andes kraft förnyar vi vår hängivenhet till Herren Jesus Kristus, vår Gud och Frälsare, vår vägvisare och vän. Vi bekräftar vårt liv tillsammans som en gemenskap av troende som hoppfulla ser fram mot Kristi återkomst och Guds nya himmel och en ny jord;

Vår treenige Gud
2. Vi tror på den evige Gud som har uppenbarat sig för oss som Fader, Son och helig Ande;

3. Vi gläds åt vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, uppenbarad i Skrifterna som fullt Gud och fullt människa, vars liv visar det sanna lärjungaskapets väg, som blev korsfäst för oss och uppstod från de döda på den tredje dagen för att rädda oss från våra synder;

Skriften
4. Vi tillkännager att de gudomligt inspirerade Skrifterna, Gamla och Nya Testamentet, är högsta auktoritet som det nedskrivna Guds Ord och som fullt pålitligt för tro och levnadssätt;

Kyrkan och Guds rike
5. Vi tror att den kristna tron bäst förstås och upplevs inom den gemenskap av Guds folk som är kallade att vara präster för varandra, som tillsammans läser och studerar Skriften. Vi tackar Gud för alla de som studerar Guds ord, och som både enskilt och tillsamman försöker omsätta dess undervisning i handling i församlingssammanhanget.

6. Vi förstår vår tillbedjan, mission, dop och firande av Herrens Nattvard, som ett glädjefyllt vittnesbörd om Guds stora syfte med skapelse och återlösning;

7. Vi tror att våra församlingar, tillsammans med andra sant kristna kyrkor, är kallade att vara vittnen om Guds rike. Med detta syfte ber vi, arbetar och hoppas på Guds rike medan vi förkunnar dess nuvarande och kommande verklighet;

8. Vi tillkännager att vi genom den helige Ande upplever en samhörighet med dem som delar detta dynamiska lärjungaskap, med kyrkan som Guds folk. Som sådan, bekräftar vi kristet äktenskap och kristet familjeliv.

9. Vi bekänner att vi inte har bett och arbetet hårt nog för att uppfylla Kristi bön för kyrkans enhet. Vi förbinder oss att be och arbeta för att främja enheten mellan kristna troende;

10. Vi bekräftar att dopet av troende genom nedsänkning är det bibliska sättet att offentligt tillkännage lärjungaskap för dem som har ångrat synden och kommit till personlig tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare;

Kristi verk: försoning och återlösning
11. Vi är övertygade om alla människors värdighet, manliga och kvinnliga, därför att de är skapade till Guds avbild och kallade att vara heliga. Vi erkänner att vi är i djupet skadade av synd, något som ådrar oss Guds vrede och dom;

12. Vi bekänner Kristi försoningsoffer på korset, genom att han dog i vårt ställe, betalade våra synders pris och besegrade ondskan, och därigenom med denna kärlek försonat alla troende med vår kärleksfulle Gud;

Vård av Guds skapelse
13. Vi tillkännager vår kärlek till Guds skapade värld och bekräftar vår skyldighet att förvalta och vårda Guds skapelse;

Vårt uppdrag
14. Vi tillkännager att Gud ger andliga gåvor till troende som är kallade att leva ett liv i tillbedjan, tjänst och mission. Dessa gåvor urskiljs och bekräftas av den troende gemenskapen tillsammans;

15. Vi vet att varje troende genom missionsbefallningen och genom Guds bemyndigande är kallade att vara en missionär, lära och dela med sig mer av Kristus så att världen må tro;

Religionsfrihet och rättvisa
16. Vi bekänner att tro på Kristus för med sig ett passionerat engagemang för religionsfrihet, frihet, fred och rättvisa;

17. Vi bekräftar att i Jesus Kristus är alla människor lika. Vi motsätter oss all form av slaveri, rasism, apartheid och etnisk rensning och vi kommer därför att göra allt som står i vår makt för att bemöta och bekämpa dessa synder;

Allt detta vill vi nu vid denna jubileumssamling tillkännage och bekräfta och göra det på ett sätt som ingriper både Herren Jesus Kristus och oss själva i tro på sanningen som uppenbaras i Honom och i Skrifterna. Vi, medvetna om att detta är endast är en ofullständig trosbekännelse, förklarar djärvt att vi tror på den sanning som finns i Jesus Kristus uppenbarad i de heliga Skrifterna. Därför att vi har tro på och tillit till Honom beslutar vi att förkunna och visa denna tro för hela världen.

Amen och Amen. Maranatha, kom, Herre Jesus, kom.