Baptister i Tyskland de första åren

Germany, Baptists in William Cathcart, ed., The Baptist Encyclopædia (Philadelphia: Louis H. Everts, 1881).

Oncken predikar och många blir frälsta
Den första baptistförsamlingen i Tyskland i modern tid grundades i Hamburg 1834. J.G. Oncken, född 26:e januari år 1800, i staden Varel, Oldenburg i Tyskland, kom till England i sin ungdom, och blev omvänd där. Han visade begåvning, och sändes tillbaka till sitt hemland som missionär 1823, av en förening i Storbritannien som hade bildats särskilt för att evangelisera Europas fastland. Han arbetade ivrigt och verkansfullt, och predikade evangelium längs den tyska kusten, i städerna Hamburg och Bremen, och i östra Friesland. Överallt öppnades dörrar inför honom, och många blev frälsta.

Oncken begrundar troendedopet
Under det att Oncken regelbundet och framgångsrikt predikade i Hamburg, fästes hans uppmärksamhet på frågan om troendedopet. Utan något inflytande utifrån, helt enkelt som ett resultat av enträget studie av Bibeln, och övertygelsen formades sakta i honom att nedsänkning av troende var det enda Skriftenliga dopet. En stark impuls i den riktigt, gavs likväl av han umgänge med en baptistbroder från Amerika, kapten Tubbs, en medlem av församlingen Sansom Street Church, i Philadelphia, som en tid var inneboende i Onckens familj, och genom honom började kontakterna mellan Oncken och baptisterna i Amerika.

Den första baptistförsamlingen i Tyskland grundas
22:a april 1834, mitt i natten, så döptes Oncken och sex andra, i floden Elbe när Hamburg, av Dr. Barnas Sears, då verksam på högskolan Hamilton Literary and Theological Institution. Dagen efter grundade bröderna en församling. Snar avskiljdes Oncken genom högtidlig bön och handpåläggning för evangeliets tjänst. I ett rum i Onckens förra hem, Nr 7 Englishe Planke, kan man se platsen där baptistförsamlingen i Hamburg grundades och där Oncken åtskildes som dess pastor. Här lades grunden för ett verk som, under Guds välsignelse, har utvidgats genom Tyskland och närliggande länder.

Förföljelser följer framgången
Onckens dop och grundandet av en baptistförsamlingen skapade en stor sensation. Den uppriktiga predikanten hade lidit förföljelse innan han blev baptist och ännu en del av de fria, men nu nådde förföljelsen sin höjdpunkt. Den lilla församlingens ständiga växt irriterade prästerskapet och myndigheterna. Det bestämdes att detta inte längre kunde tolereras. En vardagskväll kom polisen in mötet och drev medlemmarna ut på gatan, mitt bland jubelrop från pöbeln. Oncken arresterades fördes in i fängelse, där han behandlades som de fångar som stod lägst i rang. Efter några dagar så dömdes han skyldig och straffet blev fängelse i fyra veckor. Vid andra tillfällen dömdes han till böter, och då hans samvete inte tillät honom att betala dem så beslagtogs hans ägodelar och såldes. Utdrivna från sin mötesplats, hittade församlingen en annan plats där Gud verkade underbart för dem. Genom den stora branden 1842, och deras stora generositet i att erbjuda fristad för de nödlidande, så blev det i stor minskning av förföljelserna.

Baptismens idéer sprids
Det arbete som så startade under starka förföljelser var syftat att snart spridas till andra städer i Tyskland. De många kontakter Oncken hade skapat i början av sin evangelisation 1823, och också som agent för Edinburgh Bible Society, gjorde naturligtvis hans ändrade synsätt till något som diskuterades och övervägdes på många olika platser. Här och där så formades små gemenskaper av troende som erkände dessa synsätt som skriftenliga, och gradvis så växte dessa små gemenskaper till stora och inflytelserika församlingar. Det första fallet av den är arten var grundandet av församlingen i Berlin 1837. 1830 hade Oncken lärt känna Herr Lehman, som arbetade med att gravera stål. När sedan Oncken döptes leddes Lehmann till bön och långdraget övervägande över ämnet. Som resultat, trots mycket motstånd och den självförnekelse något sådant kräver, så kände Lehmann och några andra att det var deras plikt att låta sig döpas. 13:e maj §837, så skedde första moderna dopet i trakten kring Berlin. Klockan tre på morgonen den dagen, så gick en liten grupp troende ut genom Straluer-porten till sjön Rummelsberger, där, efter ivrig bön, Lehmann, hans fru och trea andra nedsänktes av Oncken, just vid den tid då de första solstrålarna förgyllde himlen. Dagen efter predikade Oncken kraftfullt över Johannes 14:16. På eftermiddagen denna dag så grundades den lilla församlingen med sex medlemmar. G.W. Lehmann utnämndes till pastor. Han antog sin tjänst, och understödde sig själv fram till 1838, då han fick stöd från American Baptist Missionary Union. 1840 ordinerades Lehmann formellt, och från den tiden har Frälsarens rike börjat blomstra.

En församling grundas i Berlin
Året efter grundandet av församlingen i Berlin, så grundades två andra församlingar, en i Oldenburg med 13 medlemmar, och en i Stuttgart med 23 medlemmar. Det tycks vara ett verk av försynen att det i varje församling som grundats bland dem själva funnits någon som varit duglig att predika evangelium.

Församlingar grundas i Tyskland och angränsande länder
Vi kan inte i detalj följa utvecklingen bland baptister i Hessen, Bayern, Pommern, Hanover, och Sydtyskland. Även om det har varit gradvis, och mitt ibland ständigt och ofta häftigt motstånd från statskyrkan och myndigheterna, så var det en ständig och välsignad triumf. 1839 grundades en församling i Köpenhamns, men det början på arbetet i Danmark gjordes under svåra prövningar. Peter Mönster, deras pastor, dömdes till tio veckors fängelse för att ha predikat och förvaltat dop, och sedan bannlyst. Samme pastor tillsammans med hans bror Adolph Mönster, fängslades sedan i ett helt år. I början av 1845 fanns det 17 predikanter och biträdande, 26 församlingar, och nära 1500 medlemmar. Före 1849 vara dessa församlingar formade som förbund. Dessa förbund var förenade i en konferens vart tredje år, vars första möte hölls i Hamburg Januaro 1849. 1851 fanns det 32 församlingar i den tyska missionen, varav 15 i Preussen, 5 i Danmark, 2 i Schweiz. 23:e april 1859 firade församlingen i Hamburg sitt tjugofemårsjubileum. ”De som från början var sju hade växt till sju tusen, och sträckt sig över Tyskland från Nordsjön till Ryssland, från Baltikum till Ryssland.” På den åttonde tre-årskonferensen, juli 1870, så rapporterades det att de tyska baptisterna ”hade nått hela världen”. De har nu församlingar eller missionsstationer i de flesta tyska delstater, i Schweiz, Holland, Danmark, Ryssland, Polen, Bulgarien, Turkiet, Österrike och Sydafrika. I tillägg till de så har det tyska baptistsamfundet sitt ursprung i den tyska baptistmissionen. Så tidigt som 1841 berättade bröderna i Tyskland en kolportör tjänande i Norge och hjälpt till att öka medlemskapet i de tyska församlingarna i Amerika.

De tyska baptisterna är missionerande
Så kan vi se att den tyska arbetet från början har varit synnerligen missionerande, och till stort del har delat de amerikanska baptisternas fostrande omsorg. Utsikterna för framtiden är uppmuntrande. Söndringar som för bara några år sedan så ut att hindra växten har helats. Tryckande behov ar blivit tillgodosedda. Ett av dessa behov är ett teologiskt seminarium för att träna för tjänst. En sådan institution har just grundats, och steg har tagits för att ställda den på en stadigvarande finansiell grund. Ett annat behov har varit ta fram och sprida god baptistlitteratur. För detta syfte har ett litteratursällskap grundat, American Baptist Publication Society har försett med en duglig ledare och redaktör genom Dr. P.W. Bickel. Dörrar öppnas vida och brett, och man kan förse med medel och människor så kan den uppnådda framgången vara endast en liten början på ett arbete av underbar omfattning och kraft.

Vi vill sprida evangelium över hela Tyskland
Vid slutet av 1879 fanns det i Tyskland 16602 medlemmar och evangelium predikades vid 1173 predikoplatser. Om man lägger till medlemmar i Österrike, Danmark, Schweiz, Polen, Ryssland, Turkiet, Sydafrika – länder till vilka tyska baptister begett sig, och vilka är med i det tyska baptistförbundet – så kan det totala antalet inte vara mycket mindre än 27000. Denna ökning är mycket uppmuntrande. Det har noterats att sedan den första församlingen grundades i Hamburg, så har det varje år utom fyra grundats nya församlingar. Men ända har verkat bara börjat. Miljoner och åter miljoner har inte nåtts. Borde inte denna överflödande välsignelse i det förflutna förmå baptister att hjälpa till i att sprida evangelium genom hela Tyskland?