Tillämpning utifrån den mänskliga organisationens tidsålder

Den stora frågan som uppstår i vår skildring är: Varför har väckelsen försvunnit? Organiserad religion dominerar mer och mer över det evangelikala tänkandet, frukten av detta har lett till förvirring om vad väckelsen egentligen är. I dagens USA är det inte ovanligt att väckelserna tillkännages på förhand! Majoritet av de amerikanska baptisterna uppfattar organiserade gospelkampanjer och väckelse som synonyma. Det är långt ifrån det bibliska läran om den helige Andens utgjutelse. En definition av väckelsen kan hittas i Apg 2:17 där Petrus citera profeten Joel ”Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött.” Dessa ord visar klart och tydligt att Andens utgjutelse tillhör Gud helt och hållet både när det gäller tid och plats.  Andens utgjutelse är Hans ensamrätt. Det finns ingenting som  motarbetar sann väckelsen mer än arrogansen om att vi kan styra Gud.

Den härskande mänskliga organisationen och beslutsfattande kristendomen har resulterat i ett utspritt självbedrägeri. Tanken som finns på många håll är att människor kan ta emot Kristus som Frälsare, men Herre och Mästare senare. Herrens allvarliga ord är en påminnelse för oss: ”Var planta, som min himmelske Fader inte har planterat, skall ryckas upp med rötterna”, Matt 15:13. Vi har blivit vana vid ordet arminian som en beskrivning om de som tror på människans fria vilja och som också förkastar tanken på människans vilja under slaveri till synden. Vi tänker inte försiktigt nog på en del av dessa termer. De följande definitionerna kan kanske vara till hjälp:

  • Pelagianen tror att de genom sin egen vilja kan bli kristna.
  • Semi-pelagianen tror på att hjälp från Gud är nödvändigt för att bli kristen.
  • Arminianen tror på att Gud skänker samma förmåga till alla men några tar det till sig och andra inte.
  • Lutheranen tror på att ingen kan tro utan Guds härskande nåd. De som strävar mot nåden är förtappade medan de som inte gör motstånd är frälsta.
  • Kalvinisten tror på att människan aldrig kan komma till tro genom sin egen kraft och pånyttfödelse från Gud är väsentlig och orsaken till omvändelse och tro.


Men listan är inte fullständig för det finns också en ny grupp nämligen

  • Xavieriten som tror på de som besvara uppropet från predikanten är, och skulle vara, erkända som kristna.

Francis Xavier (1506-1552) var lärjunge till Ignatius Loyola, grundaren till Jesuiterna. Få män i historien kan jämföras med Xavier när det gäller hans iver. Det finns en falsk iver i sådan som kännetecknar kommunister och jehovas vittnen, en blandad nit i vilken sanningen blandas med villfarelse. Det är svårt att säga hur mycket sanning som fanns i Xavier tänkande. Han var underbar i sin strävan på evangelisation, han var pionjär i Indien och Japan och i södra Indien var hela byar döpta. För Xavier räckte erkännandet till kristendom. Om hela byar inneslöt sig i namnet kristen så var alla stänka med vatten.

I USA är det när man endast accepterar Kristus som frälsare som är en garant för frälsningen. Accepterandet av Kristus som Herre kan följa senare. Även när människor saknar bevis på frälsningens frukt anses de ändå som kristna, p.g.a. beslutet som de en gång gjort. Sådana fruktlösa bekännare betecknas som ”köttsliga kristna.”

I dagens läge är begäret på trons bekännelse, och som inte heller kan förnekas, ytlig. Denna slags evangelisering är det som gäller idag, i synnerhet som propageras i t.ex. Southern Baptist Convention och är en typ av Xavierism. Ett stort antal människor som har fattat ett ytlig beslut för Kristus och ger en bekännelse döps genom nedsänkning istället för att stänkas med vatten som Xavier. Men denna typ av bekännelse ger ingen pånyttfödelse. Johannes Döparen sa: ”Ingen människa kan ta emot något utan det ges henne från himmelen.” Pånyttfödelsen kommer från himmelen och inte någonting vi styr och ställer över. Vår uppgift är Ordets förkunnelse och spridning. Det är Guds privilegium att föda människor på nytt.

Dr C.E. Autrey, som var ledande Southern Baptist talesman, uttryckte det så här:

Leda folk till bön...skapar en djup andlig längtan...främjar fullständig underkastelse...planerade förberedelse är nödvändig...publicitet är också nödvändig för alla slags väckelsemöten. Det skapar stora förväntningar. Det annonsera kampanjens stora andliga värde...evangeliska sångens sjungande har en viktig del i väckelsen...livlig sång lyser upp atmosfären och gör en brokig folksamling till tillbedjare.

Det finns tre saker som garanterat ger en stor publik och fantastiska resultat:

  1. Organisation;
  2. Deltagande;
  3. Rejäl publicitet. 


Han följer upp förklaringen med påståendet att mellan 1954 och 1964 vann Southern Baptists 4,334,000 människor till Kristus och döpte dem. Autrey förklarade hur det kan uträttas i andra länder som om det var bara en enkel metod.

Autreys uttalande gjordes i World Congress for Evangelism i Berlin 1966. Det utmärker mångas åsikter. Överdrivna rapporter speglar just detta. T.ex. huvudrubriken i The South African Baptist skrev om 708 människors frälsning på en gospelkampanj i Dallas. När man läste visade sig att 708 proklamerade tro. Sann omvändelse och ett muntligt trosbekännande är inte samma sak, men dessa ytliga överdrifter passar in i det flesta baptisternas tidskrifter. Hur kommer det sig att xavierismen kunde härska på en så stor skala?. Varför har så många fallit offer för xavierismen?

För att få svar på frågorna måste vi går tillbaka till Charles G. Finneys tid. Finney utövade djup inverkan, inte bara i sitt eget samfund utan bland evangelikaler överallt. Om du läser hans föredrag i boken Revivals of Religion kommer du att upptäcka att hans lära om väckelse är att det kan sättas i gång när vi helst vill. Han påstår: ” Väckelse är ingenting annat än en ny början av lydnad till Gud.”

Finney var alldeles dogmatisk om att väckelse är en naturlig sak. Det är inte ett under, och inte heller beroende av något under. Det är följden av att rätt använda medel, lika väl som andra effekter som blir av tillämpningen. Med andra ord, propagerade Finney för åsikten att väckelse kan framkallas när som helst. Han lade betoning på att kalla fram människor under mötet till första bänken. Metoden manar kallelsen till ett beslutsfattande ögonblick som är ett stort genomgående drag i dagens evangelikala kampanjer. Finney betonade också behovet av någonting nytt och ovanligt, alltså alltid vara redo att överge gamla vägar och hitta nya för att behålla människors uppmärksamhet, och leda dem med moraliska argument till att fatta ett beslut. Finney stack inte under stolen med det faktum att han trodde på "religionen är människans verk. Det är någonting människan själv gör och det består av lydnad till Gud. Det är människans plikt". Denna betoning på människans förmåga har banat vägen för situationen som råder idag. Men vi måste reda ut varför det har varit så lite motstånd till denna slags religion i vilken människan förutsätts kunna manipulera Gud som en enarmad bandit.

Filadelfia baptistförening grundades så tidigt som 1707, vilken genom åren var utstakad till att ha en stor inverkan på baptisterna. År 1742 godkändes föreningen publicering av London Confession of Particular Baptists of 1689. Spurgeon publicerade andra upplagan av denna trosbekännelse under de första åren i New Park Street församling i London. Det har varit den populäraste trosbekännelse för de reformerta baptisterna sedan den puritanska tidsåldern. Filadelfia föreningen vann stor framgång för den reformerta tron. Men Filadelfia föreningen var missionsinriktad och överhuvudtaget, ledande i utbildningen och i framåt tänkande. Men på 1900 talet försvagades föreningens ställning, bortsett från upptryckningen om New Hampshire Confession of Faith 1830, som publicerades för att avfärda arminiansk undervisning. Det var relativt lite som kunde hejda beslutsfattande i kristendomens tsunami.

Vidare, försvagades reformerta rörelsen mycket av en falsk kalvinism som egendomligt utformade sig till ”Två frön i Anden” samfund som en gång hade 13,000 medlemmar men som nu är några få. Det fanns också ”Antimissions baptisterna” som 1844 hade 144,000 medlemmar men som idag har mer än halverats. Det upprepas hela tiden att de reformerta är emot mission och evangelisation. Hyper-Kalvinismens närvaro i olika skepnader har gjort mycket för att misskreditera det sanna reformerta vittnesbördet.

Baptisternas största behov är att återvända till de bibliska sanningarna i tro och gärning. Dessa sanningar är definierbara. Om vi inte är redo att ta upp kampen för den logiska sanningen, så är vi inte i rätt ställning för att stå emot liberalismens och ekumenikens krafter. Vår evangelisering i fortsättningen blir ytlig, klämmig och även löjligt tills vi erkänner behovet av en värdig Bibel utläggning och nödvändigheten av att ära heliga Andens suveränitet. Det krävs mycket mer analytiskt tänkande för att vi skall kunna handskas med vår tids särskilda problem med känslighet och insikt. Francis Schaeffers bidrag är anmärkningsvärt i detta sammanhang.

Ytlighet är pesten som har erövrat alla livets område. Inte bara baptisterna minsann. A.W. Tozers uttryckte det så här:

Evangeliska kristendomen, inte minst i USA, har nu tragisk nog sjunkit under de bibliska normerna. Världslighet är accepterat som en del av våra livsstil. Vår religiösa sinnesstämning är social istället för andlig. Vi har tappat konsten i att tillbedja.

Vi bygger inte upp heliga kristna. Vår mall är framgångsrika affärsmän, berömda friidrottare och skådespelare. Våra religiösa aktiviteter följer efter de moderna annonsörers metoder. Våra hem förvandlas till underhållningslokaler. Vår litteratur är ytlig och andliga sånger är på gränsen till hädelse. Och det är få som bryr sig.


Det vidsträckta, ökande betoningen på mänsklig verksamhet har resulterat i en uppsjö av mänskliga organisationer och föreningar. Frukten av detta är att vi i stort sett har tappat fokus på att Gud instiftade bara en organisation och det är den lokala församlingen. Därför skulle vi försöka grunda starka lokala församlingar, där det finns omfattande undervisning i linje med predikan med systematisk utläggning av Bibeln.

Evangelisation som kommer från den lokala församlingen, inklusive uppsikt och disciplin över medlemmar som engagera sig i denna arbetsform, ska vara vår målsättning. Medan vi fortsätter att sträva för att komma tillbaka till den bibliska mallen om lokala församlingen skall vi, på samma gång, söka väckelse från himmelen. Vi skall inte tappa fokus på att Gud är oföränderlig. Församlingens reformation är alltid vår uppgift så väl som glödande evangelisation och mission. Men det är Guds förmånsrätt att sända väckelsen.

Denna långtids inställning kan verka tråkig och sakna spänningen till evangelikaler som har matats med mjölk och har varit missledda av organisationer. Men jag är övertygad om att icke församlingsbaserad verksamhet, som har övergivit den lokala församlingen, har varit negativ för Guds verk de sista 100 år, trots sina stora framgånger. Beviset pekar på det faktum att det har varit ett förfall i andlighet och sann frälsningsverk mitt uppe i alla dessa fantastiska anspråk på framgångar i organiserade kampanjer.

I vår strävan att göra vad vi kan, måste vi komma ihåg att väckelse är en verklighet. Detta studium är en påminnelse om det största behovet idag i USA och världen i övrigt. Väckelsen är alltså Guds Andes utgjutelse i syndens övertygelse och införlivad i ett nytt liv i Kristus. Väckelsen har en tvillingsyster, Reformationen – reformationen av läran och församlingens struktur. Den enda bibliska läran om frälsningen är den reformerta läran, och den enda läran om kyrkans natur är baptistisk, den samlade kyrkans lära. I sökandet att etablera baptistförsamlingar arbetar vi enligt Guds vilja som är  uppenbarat i hans Ord. Självfallet är det möjligt för sådana församlingar att bli ortodoxa och livlösa, men det minskar inte för ett ögonblick det faktum att reformert teologi och troendedop är endast bibliska.

Fastän en så stor procent av baptistförsamlingarna har misslyckats p.g.a. fel teologi, är det ändå endast genom NT lära om pånyttfödelse och troendedopet som följd, som är porten till principerna om den samlade kyrkan.

1600 talets reformerta återställde läran om rättfärdiggörelse genom tro och detta resulterade i stora välsignelser i världen.; men de misslyckade med att återvinna läran om den samlade kyrkan. Sedan har vi sett att det är lika lätt att vara opånyttfödd protestant som opånyttfödd katolik.

Historia är Guds historia, ( originalet: History is ”His story.” övers anm.) alltså berättelsen om Guds  gärningar i världen i fullbordandet av hans förutbestämda, ofelbara ändamål. Genom nåd, är Han verksam i världen i kallelsen av syndare ut ur världen för att bygga sin församling. Han deklarerar sin helighet genom sin vrede och dom mot alla former av ogudaktighet. Genom att  spåra av baptisternas historia i USA har vi sett Hans nåds triumfer, men det har varit nödvändigt att kartlägga den trenden, en nedåtgående spiral, som leder till ytlighet, försummelse och avslag på sanningen. Eftersom vi ser så mycket som vanärar Gud får vi ta till oss Herrens bud till Jeremia: ”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känna till” Jeremia 33:3.