Worship in Spirit and Truth – A refreshing study of the principles and practices of biblical worship
John M. Frame
P&R Publishing, 1996
 
Den katolska kyrkan och de lutherska kyrkorna har principen att det som inte förbjuds i Bibeln kan vara med I gudstjänsten. Vi ser det på bland annat med religiösa statyer, påbjuden fasta, kyrkoåret och andra traditioner.
 
Den reformerta grenen av kristenheten har istället läst Bibeln så att endast det som föreskrivs i Bibeln hör hemma i gudstjänsten. Westminsterbekännelsen formulerar på det här sättet i kap 21 paragraf 1:
 
Naturens ljus visar att Gud, som har herravälde och suveränitet över allt, finns, är god och gör gott mot alla, och skall därför fruktas, älskas, prisas, åkallas, förtröstas och betjänas med hela hjärtat, hela själen och med all kraft. Men det godtagbara sättet att tillbe sanne Gud är instiftat av honom själv och så avgränsat av hans egen uppenbarade vilja att han inte får tillbes enligt människors inbillningar och påhitt, ej heller Satans ingivelser, med någon synlig bild, eller på något annat sätt ej föreskrivet i Den heliga skrift.
 
När Westminsterbekännelsen skrevs var det viktigt att skydda de troende från den katolska kyrkans tvingande traditioner. I dess efterföljd har många församlingar gjort en sträng tolkning och sjunger till exempel endast psaltarpsalmer och då utan instrument samt är väldigt försiktiga med andra helgdagar än söndagar.
 
Men, också en sträng tolkning av gudstjänstfirande enligt Bibelns föreskrifter kan bli en tradition som kanske inte alltid har den fasta grund i Bibeln som man tagit för given. John Frame utgår från Westminsterbekännelsen tradition, men prövar allt mot Bibeln och ger vägledning om hur man kan tänka annorlunda och vidare och ompröva det som blivit traditioner. Mest kontroversiellt i det sammanhang där boken är skriven är att Frame har en öppen attityd till samtida gudstjänstmusik (Contemporary Worship Music).
 
Frame har skrivit en bok som jag kommer att återkomma till ofta för att tänka bibliskt om olika delar av gudstjänsten. Främst känner jag en enorm frihet att bygga gudstjänsten utifrån Bibeln snarare än från lutherska traditioner som vissa gjort till någon slags lag.

Läs hela inlägget »

Av David Whitworth


Detta är den sista bloggen om de tre reformerta folkslag som gjorde Sverige till sitt hemland. Holländarna kommer nu att uppmärksammas. Reformationen genomborrade den holländska folksjälen.

Gud är allvetande därför är all kunskap Guds kunskap. Den kunskapen är enhetlig och det finns inget utrymme för att dela upp kunskap i teologiska och filosofiska frågor. I likhet med vallonerna och hugenotterna tolkade och tillämpade holländarna Guds Ord i varje sfär av de mänskliga aktiviteterna.

För dessa kalvinister rådde ingen dikotomi mellan det ’andliga’ och det ’världsliga’. De levde inte i spänning mellan två världar utan den andliga präglade deras vardagliga liv och gjorde det till en enhet.

Den holländske reformerte Abraham van Eijck var inkallad till att grunda handelsstaden Göteborg och att bygga hamnen som blev en viktig knutpunkt i handeln med England. Van Eijck blev också ledare för det Nordiska Handelskompaniet.

Bröderna Momma
Många holländska affärsmän flyttade till Stockholm på 1600-talet. Men de främsta var kanske bröderna Momma, Willem, Abraham och Jakob. Många av dessa framsynta kalvinister bodde kring Maria kyrka på Södermalm som blev centrum för de nyinflyttade köpmännen.

Willem från Amsterdam var tjugo år gammal när han besökte Göteborg 1621 med intensioner av att starta ett mässingsbruk vid Mölndalsån men det blev aldrig av. Tjugo år senare bosatte han sig i Nyköping och kom igång med sitt mässingsbruk som exporterade stångjärn till Holland.

Abraham var den första av bröderna som flyttade till Sverige men Jakob följde strax efter. Dessa två bröder ledde Stockholms främsta grosshandelsföretag som exporterade stångjärn, koppar, mässing och tjära. Holland var mottagare av femtio procent av exporten från Stockholm. Bröderna Mommas företag importerade vin, salt kryddor och tyger.

De två bröderna blev mest kända för sin banbrytande verksamhet i Lappland där de började med brytning i koppargruvorna i Svappavaara. De blev senare adlade av Karl XI och fick namnet Reenstierna.

Den svenska exporthandeln förflyttades undan för undan alltmer från Holland till England och England mottog 1669 mer stångjärn än Holland. 1653 tog Abraham och Jakob kontakt med en av de mest inflytelserika hugenotter familjer i London som hade grundat ett av de största handelshus. De inriktade sig primärt på att importera mässing, stångjärn och koppar från Sverige till England.

Momma Reenstierna bröderna hade ett nätverk som i stort sett bestod av reformerta köpmän. Hugenotten Thomas Legendre var brödernas ortsombud i den franska hamnstaden Rouen och var stadens ledande köpman. Han var ägare till ett handelshus och hade senare mycket kontakter med de reformerta i Stockholm.

Framgångarna för bröderna gick överstyr och ledde tyvärr till deras fall, i synnerhet för Jakob Momma. Deras ambitiösa planer att utöka sina affärsverksamheter till att inkludera andra projekt drev dem till lättsinne och planerna blev alldeles för grandiosa. Handeln med stångjärn minskade och några år in på 1670-talet blev det till deras stora fall.

De kalvinska holländarna höll sina gudstjänster till en början i Lillienhoffs hus vid Götgatan som var residens till den nederländske ministern. Senare hölls de i van der Nootska palatset som blev den nederländska ambassaden. 1690 blev detta en lokal för en holländsk reformert församlingsplantering och 1757 köpte församlingen van der Nootska palatset för att ha som sin möteslokal.

En av de äldste i församlingen var slottsträdgårdsmästaren Johan Horleman som adlades till Hårleman 1698 och han var far till arkitekten Carl Hårleman. Medlemmar i församlingen inkluderade slottsstenhuggaren Anders Brokamp, porträttmålaren Martin Mitjens, köpmannen Sophonias Kruger och arbetschef Reinhold Gilfelt. Familjen Grill var ännu inget stort namn men skulle snart bli den ledande familjen i det svenska näringslivet.

Grill familjen
Olikt hugenotterna var de holländska kalvinisterna inte tvungna att fly hals över huvud från sitt hemland. Guldsmeden Anthoni Grill flyttade till Sverige för att han kallades 1658 som riksvärdie till Myntverket i Stockholm. Han gjorde ett namn för sig som: ’kunnig, allvarlig och from man som var skicklig att prägla mynt, hantera vikter och värdera olika länders myntsorter’.

Anthonis barnbarn Carlos och Abraham, byggde tillsammans på 1700-talet ett framgångsrikt handelshus i Stockholm som till sextioåtta procent exporterade till Holland. Abrahams son Claes var också framgångsrik i utrikeshandeln och som ägde ett rederi, skeppsvarv och järnbruk. Han hade ett stort intresse för vetenskap och var medlem i Vetenskapsakademin. Carl von Linné kallade honom ’vetenskapernas stora gynnare’. 1753 blev han direktör i det Ostindiska kompaniet. Det Grillska handelshuset täckte över hela Europa.

’Lite märkvärdigt är det kanske att alla dessa stora handelshus av utländsk och i regel reformert härkomst inte blev ännu mer synliga i Stockholms stadsbild när de utgjorde en så kulturell och ekonomisk ledande samhällsgrupp.’ (Frederic Bedoire).

Var än kalvinismen var allmänt utbredd blev det till stora fördelar och ledde till stora framgångar i industri, kultur, utbildning och vetenskap. Samhällslivet blev innehållsrikare och de troende med utkorelsens lära i ryggraden var helt förvissade om vem de var och syftet med att Gud kallade och utrustade dem för att bidra till samhällets uppbyggelse och välmående. Därför var det lätt för dem att ge sig helhjärtade in i sina respektive kallelser drivna av längtan att förhärliga Gud. Enkelhet och en hög personlig moral var en grund i den kalvinska livsstilen. Denna livsstil gav akt på Guds Ords auktoritet och lära.

Jag lämnar över sista ordet till Frederik Bedoire:
Det skeende som beskrivs…förebådar vårt moderna samhälle. Vi finner avståndstagande till auktoritära system och strävan mot medbestämmande, liksom vilja att skapa ekonomiska, sociala och religiös nätverk utanför den redan etablerade. Som en röd tråd löper högvärderandet av arbetet och det samband mellan kalvinska religionen och handeln med varor och pengar som är en av drivkrafterna till industrialism.

Läs hela inlägget »
Etiketter: sverige j.calvin


Den 1 januari 1886 fanns det i Sverige 28 766 baptister i 434 församlingar. Rörelsen hade ridit ut de stora slitningar som olika villoläror skapat och genom den pastorsutbildning som med amerikanskt stöd grundats 1866 hade man en till stora delar välutbildad predikantkår. Det var stora framgångar sedan den blygsamma starten med F.O. Nilssons första församling i Borekulla 1848. En viktig del i detta var Anders Wibergs stabila ledarskap.

Anders Wiberg (1816–1887) är relevant i vår tid, inte minst som exempel på hur pastorns och teologens roll kan förenas i samma person.
 
Tre faktorer gjorde att Wiberg var särskilt lämplig att leda baptiströrelsen under dess pionjärtid:
 

  • Wiberg hade en god utbildning i den lutherska teologin från Uppsala universitet och översatte också även skrifter av reformatorn Martin Luther (1483-1546). Han hade korrespondens och samarbetade med den nyevangeliska lutherska folkväckelsens ledare som till exempel, bland andra George Scott (1804–1874) och C. O. Rosenius (1816-1868).
  • Genom kontakten med de tyska baptisternas J. G. Oncken (1800–1884), resorna i Storbritannien och inte minst studieåren i U.S.A. var han väl inläst på den samtida baptistiska litteraturen. En av hans favoritteologer var den engelske baptistteologen Andrew Fuller (1754 -1815) som i dialog med Jonathan Edwards (1703-1758) utvecklat en nyanserad reformatorisk baptistteologi som lade grund för världsmissionen.
  • Hans språkkunskaper i bibelns grundspråk, latin, tyska och engelska gav honom tillgång till den internationella teologiska litteraturen.
Läs hela inlägget »

Den liturgiska människan
David Fagerberg
Margus Förlag, 2018
 
I pingstväckelsen är det på gräsrotsnivå en etablerad sanning att det blir dåligt om man skiljer teologin från bönemötet, gudstjänstlivet och den levda kristna tron. Och den skepsis som finns mot skrivna böner och fastlagda mötesformer har ju samma grund. Torr teologi och torra böner är sådant man aktar sig noga för.
 
Därför intressant att ledande akademiska auktoriteters forskning kommit fram typ samma sak. David Fagerberg talar om ”den ödesdigra klyftan mellan teologi, liturgi och fromhetsliv”. Och precis som jag ofta stämmer av studier genom att ställa frågor till bröder och systrar som lever ett djupt kristet liv i bön och tillbedjan så framhålls i boken den vanliga gudstjänstdeltagaren ”Mrs. Murphy” som någon som genom livet i liturgin får djupa teologiska insikter.
 
Det här är inte en bok som argumenterar för att införa östkyrkans ortodoxa liturgi eller något liknande. Snarare är det en bok som visar hur vi formas av vår tillbedjan och lovsång och att den form vi väljer för gudstjänst och tillbedjan i vardagen inte är oskyldig. Och att om teologin överlämnas till universiteten och liturgin till experter långt bort från fromhetslivet kommer så blir det obalanserat och mindre bra.
 
För en frikyrkoperson är det mycket som är nytt och helt från en annan värld. Men, det har varit riktigt intressant läsning. Och jag ska hälsa min egen ”Mrs. Murphy” att hon haft rätt hela tiden.

Läs hela inlägget »

En kristen kyrka – Att synliggöra Kristus i världen
Robin Johansson
Carl Media, 2011
 
A Primer on Christian Worship
William A. Dyers
Eerdmans, 2009
 
Towards a Pentecostal Theology of Worship
Redaktion Lee Roy Martin
CPT Press, 2016
 
Kyrkans sekularisering som orsak till dess bristande framgång
I boken ”En kristen kyrka” ges en analys av kyrkans läge i Sverige. Han sammanfattar första kapitlet såhär:
 
”Sekulariseringen av kyrkan är den enskilt mest avgörande orsaken till att kristendomen tappar mark i Sverige idag.”
 
Denna inre sekularisering omfattar inte bara det som predikas och undervisas, utan också i hur gudstjänsten firas med dess ordning, musik och bildkonst. Ja, hela det kristna livet som det levs i församlingarna har del i denna sekularisering av den svenska kristenheten. Och det omfattar inte bara den lutherska stadskyrkan, utan även frikyrkorna.
 
Robin Johansson ser en lösning i att lära av den odelade kyrkans första tusen år. I en tid då frikyrkoledare som Ulf Ekman övergått till den romersk-katolska kyrkan och Magnus Persson till den lutherska stadskyrkan så väcker det här en del frågor. Nyfiket googlande av vad som skett kring Robin Johansson sedan 2011 visar att han arbetar som ikonmålare på Ikonverkstaden med den tillhörande Antoniusgården och är deltidspastor Eke Kapell. Stabilt i den odelade kyrkans tradition och samtidigt stabilt i frikyrkan.
 
Men, en fråga att ställa är det finns andra sätt att låta kyrkan synliggöra Kristus i världen. Kan lärdomar från reformationens gudstjänst, på ett annat sätt, kanske lika bra motverka sekulariseringen av kyrkan? Och en liten spirande undran är om pingstväckelsens tillbedjan med sitt fokus på gudsmötet kanske har något alldeles speciellt att tillföra i vår senmoderna kultur.
 
Robin Johansson har gett svensk kristenhet en radikal bok som väcker många tankar.
 
Vad hände med gudstjänsten i reformationen?
William Dyrness ger i ”A Primer on Christian Worship” en bred introduktion till den kristna gudstjänsten. Inte minst förslagen till vidare läsning i olika ämnen gör att det här är en bok att ofta återkomma till.
En intressant del i boken är beskrivningen av hur reformationens gudstjänst ersätter den medeltida bildkonsten med ordkonsten. Där katekesen, böner, bibelläsning och predikan med sina ord målar upp den kristna tron. En gudstjänst där orden får synliggöra Kristus i världen.
 
Men, vad händer med reformationens kyrkor i en samtidskultur som blir alltmer bildbaserad. Kyrkor som i reformationen tog bort den kristna bildkonsten och ersatte den med målande ord. Katekesen är inte längre på modet, textläsningen är inte längre självklar och den långa predikan inte lika uppskattad. Nog är det här receptet för en inre sekularisering, en förlorad förmåga synliggöra Kristus i världen och en delorsak till frikyrkans tillbakagång.
 
Den reformerta gudstjänsten fungerar inte utan ett starkt fokus på ord och Ordet. Utmaningen är att hitta former för det i den tid som är vår.
 
Pingstväckelsens gudstjänstform
Pingstväckelsen har haft ett stort inflytande på den svenska frikyrkan. Den mest samtida av de stora kyrkofamiljerna och förundrande postmodern. Lee Roy Martin låter boken ”A Pentecostal Theology of Worship” fyllas med kapitel om olika aspekter om pingstväckelsens gudstjänst. Olika aspekter analyseras utifrån pingstväckelsens historia och moderna teorier från socialvetenskapen - spännande, intressant och samtidigt lite tung akademisk text.
 
Boken formligen sprutar av mångfald och uppslag till både tillämpning och vidare forskning. En slutsats efter läsningen är att de svenska frikyrkorna skulle göra bättre att söka inspiration här snarare än i de sökarvänliga megakyrkorna Willow Creek och Saddleback. Det finns något speciellt i pingstväckelsens sätt att göra teologi underifrån och dess fokus på gudsmötet, allt i direkt dialog med den omgivande kultur man rör sig i.
 
Slutsatser
Robin Johanssons tanke att kyrkans sekularisering är en viktig orsak till dess bristande framgång berör och väcker tankar:

  • Är den rätta vägen att berika församlingens gudstjänst genom att ta in element från den odelade kyrkans första tusen år?
  • Borde frikyrkan upptäcka den bysantinska bildkonsten?
  • Eller är det reformationens fokus på att låta orden synliggöra Kristus som borde få förnyat fokus?
  • Och vad kan vi lära oss av pingstväckelsens gudstjänstform, är den unikt anpassad för den postmoderna kulturen?
Läs hela inlägget »

Av David Whitworth


Förra bloggen kretsade kring Vallonerna som flydde från förföljelsen i sitt hemland till Sverige. Deras insats i att bygga upp Sveriges järnbruk, som vi har sett, var enastående.

Vallonerna, hugenotterna och holländare tillsammans, trots en liten skara, gjorde stora framsteg med sina insatser i Sveriges kulturella-, industriella- och handelsliv. Dessa folkslag var driftiga, hårt arbetande och målmedvetna som bidrog mycket till att bygga upp Sverige på 1600 talet till ett stort land. Drivkraften hos dessa folk låg i att de delade en gemensam biblisk enhetsbild på tillvaron som inkluderade arbetets kallelse för att uppfylla det gudomliga mandatet (1Mose 1:28; 2:15). De hade en övergripande förståelse om Guds herravälde över alla livets områden som fyllde dem med en brinnande längtan att ära Gud i allt som berörde deras liv.

Drottning Kristina ville på sin tid (1600-talet) rekrytera de franska kalvinska hugenotterna för att förändra den svenska kulturen. Kulturen var på den epoken barsk. Mannen som stod för rekryteringen var Magnus Gabriel De la Gardie.

Denna kom att markera en ny fas i svensk kulturhistoria, början på en lysande barockkultur med spirituell och lätt musik och fransk konst istället för det tunga tyska. (Frederik Bedoire).

Dessa hugenotter var skickliga arkitekter, trädgårdsarkitekter, musiker, och konstnärer. En av de första och största arkitekterna som gjorde Sverige till sitt hemland var Simon De la Vallée. Nikodemus Tessin, Carl Hårleman och Mattias Spihler är bara några få namn som kom snart därefter.

Inspirationens källa
Dessa franska arkitekter hittade sina inspirationer i bibeln från sådana som Noah, Moses och Salomo. Gud är den stora arkitekten som gav allt det skapade en proportionerlig symmetri. Noahs arks dimensioner var symmetriska. Moses tabernakels inredningar och exteriör tillverkas efter de gudomliga symmetriska måtten. Salomos tempel kan räknas som en av de skönaste bebyggelser någonsin som i all sin glans byggdes efter mönstret som Gud gav David.

Simon De la Vallées största bragd var Riddarhuset i Stockholm. Drottning Kristina gav honom uppdraget att rita ett lusthus i Kungsträdgården som idag är lantmäteristyrelsen. Jean Bedoire skrev: Där införde han för första gången i svensk arkitektur det så kallade säteritaket, ett tak med två fall och vertikalt mellanled som kom att bli ett statustecken på slott och herrgårdar i landet och uppfattas som ett uttryck för svenskhet.

Simons son Jean följde i faderns fotspår och blev också arkitekt. Han plan ritade Katarina kyrkan på Södermalm och Amiralitetskyrkan vid Östermalmstorg och flera andra byggnader. Den nuvarande holländska ambassaden ritades av Mattias Spihler. Carl Hårleman låg bakom ritningen till Franska kyrkan i Stockholm som var kalvinisters ideal för en kyrkbyggnad. Hårleman var också trädgårdsarkitekt. En del av den gamla Stockholms silhuett ritades av de hugenotternas arkitekter.
 
 
Trädgårdskonsten
Trädgårdskonster var en specialitet hos hugenotterna. Tanken om ett idealt samhälle låg nära den kalvinska frågan hur man skulle återskapa Edens lustgård som den var före syndafallet (Frederik Bedoire).
Trädgårdskonsten var någonting som hugenotterna var mästare och ledare på. Redan på 1500-talet i Frankrike hade mångsysslaren Bernard Palissy etablerat sig som banbrytande trädgårdkonstnär. Olivier De Serres förde konsten vidare. Han förbättrade det franska jordbruket med nya redskap som plogar och harvar. Hans trädgårdskonst var innovativa, i sina trädgårdar odlade han mullbärsträd, socker, bomull, saffran, potatis och tomater. Blomsterträdgårdar indelades strikt i de olika växtslagen. En avdelning för köksväxter och en annan för medicinalväxter.

De Serres anammade treenighetens mångfald och enhet, symmetri och harmoni och gjorde det till en konst.

De Serres tänkandet präglade hugenotternas trädgårdsarkitektur. Flera flyttade till Sverige. Ett lysande exempel var fransmannen och hugenotten André Mollet, son till den då välkände Claude Mollet. Magnus Gabriel De la Gardie vände sig till honom för att flytta hit till Sverige och modernisera de kungliga trädgårdarna.

André Mollet omformade Kungsträdgården. Han prydde den med rosor, tulpaner och buxbom och skapade ett broderi med blommor invävda som tre kronor runt en fontän. Han arbetade med Humlegården och med den kungliga trädgården i Uppsala. Under sin vistelse i Sverige skrev han sitt mästerverk i trädgårdskonst med titeln Lustgården. Genom boken förmedlade Mollet sin stora kunskap och erfarenhet från den franska trädgårdskonsten och som han verkställde i Stockholm. Han tog praktisk hänsyn till klimat, vatten, jordmån och olika växter. Sen utformade han blomsterrabatter, vattenkonster, lusthus och växthus.

Han strävade efter att anordna en lustgård som skulle vara lik Edens lustgård före syndafallet.

Magnus Gabriel De la Gardie lotsade en del av de hårt beprövade franska konstnärer till Sverige. Nicolas Vallari, Pierre Verdie och Jean Tautin den yngre är bland dem som övertygades att flytta till stormakten Sverige för att söka en fristad.

Vallari fick olika sorters beställningar allt från miniatyrporträtt till monumentala målningar. Innan han gick in i drottning Kristinas tjänst togs han i De la Gardies tjänst. Efter Kristinas abdikation återvände han till De la Gardie. Hos honom fick Vallari uppgiften att måla de stora takmålningarna på Läckö Slott i Västergötland, Karlberg och Venngarn i Uppland.

Allehanda skickligheter
Bland de franska kalvinisterna som flyttade till Sverige fanns ett antal musiker. En av dem som tillhörde sällskapet var nittonåriga violinisten Pierre Verdier. Det var genom De la Gardies förslag han infann sig med sitt kapell i drottning Kristinas hov. Verdier komponerade åtskillig musik. Bland hans repertoar var en balett (Fredens födelse) som var en hyllning till freden efter trettioåriga kriget. Till drottning Ulrika Eleonoras begravning skrev han motetten ”Kristus är mitt liv”.

Konstfulla skräddare och skickliga köpmän spelade sina roller i att förändra den svenska kulturen och stadsbilden. Silkes odling och sidenmanufaktur var deras specialitet. En del köpmän ägnade sig åt export av stångjärn, mässing och koppar.

Claude Roquette var en ledare bland huggenottiska köpmän. Han byggde upp en stor affärsverksamhet med sidentyger, hattar, handskar och strumpor, band och knappar. Senare blev han adlad till Hägerstierna.
På 1600-talet uppstod livlig handel mellan Sverige och Frankrike. La Compagnia du Nord (Nordiska Handelskompaniet) kom till stånd 1661 genom initiativtagare Colbert som var dåvarande finansministern. Han yrkade på en större utrikeshandel och nya manufakturer i handelsutbyte med Frankrike. För det projektet behövde han hugenotter för att sköta handelskompaniet som inställde sig på Östersjönområdet och således föddes Nordiska Handelskompaniet.
F
ransmännen ville importera stångjärn, timmer och tjära från Sverige samt Colbert importerade viner konjak, och salt från Frankrike. En sjöväg öppnades mellan Stockholm och Bordeaux och La Rochelle hamnar. La Rochelle var hugenotternas huvudstad i Frankrike och nittio procent av invånarna var hugenotter. Kompaniet placerade sitt huvudkontor i La Rochelle. Den franska reformerta köpmannen Jean De Flon blev representant i Stockholm. 1670 kom en tjugoårig Jean Bedoire till Sverige från Frankrike och blev då representant för Nordiska Handelskompaniet. Han blev grundare till den självständiga fransk-reformert kyrkan i Stockholm.
Alla kalvinister ,med Bedoire i spetsen, var målmedvetna och visste vad de gjorde när de bestämde sig för att emigrera till Sverige istället för till USA eller England. Han såg större möjligheter i den tidigare okända svenska marknaden än i de andra två länderna.

I nästa blogg kommer holländska reformerta stå i centrum

Läs hela inlägget »
Etiketter: j.calvin sverige konst

Konst och musik i frikyrkans gudstjänst
Robin Johansson
Carl Media, 2012
 
Worship in the Melting Pot
Peter Masters
The Wakeman Trust, 2002
 
You are what you love
James K.A. Smith
Brazos Press, 2016
 
En enkel introduktion till frikyrkans gudstjänstform
Robin Johansson skriver inifrån svensk frikyrklighet och ger i det här lilla häftet på 28 sidor en mycket fin introduktion till frågorna om konst och musik i gudstjänsten. Han menar att frikyrkans gudstjänst präglas av två riktningar:
 
·      Relevans – ”Viljan att nå ut”
·      Puritanism – ”Längtan efter en enkel och avskalad gudstjänst”
 
Båda riktningarna har viktiga styrkor, men samtidigt risker och svagheter. Robin Johansson gör en god analys av svagheterna och visar hur det idag i många frikyrkoförsamlingar lett till en påtagligt sekulariserad gudstjänst. En viktig insikt i häftet är att formen är en del av budskapet, till exempel att rockmusikens form gör att den även med kristna texter riskerar att förmedla något annat än den eviga kristna tron.
 
Det här lilla häftet passar väl för att läsa i en församlingsledning eller en gudstjänstutvecklingsgrupp. Man behöver inte dela slutsatserna för att dra god nytta av analysen.
 
Ett försvar av reformationens gudstjänst
Flera äldre bröder och systrar berättar om hur de känner sig förfrämligade från den rörelse de älskar när mötena på Nyhemsveckan ändrat form och nya former av musik och utryck har ersatt det traditionella i söndagsgudstjänsten. Här kommer Peter Masters, pastor i Spurgeons gamla kyrka, till deras försvar, sätter ord på deras tankar och ger dem teologiska verktyg att förklara varför något har gått förlorat.
 
En enkel och avskalad gudstjänst med vackra psalmer ackompanjerade av värdiga instrument låter fokus läggas på Guds ord och evangelium, allt i respekt för Guds helighet. Nogsamt försvarar boken den traditionella gudstjänsten med rötter i reformationen tillsammans med analys av relevanta texter ur Bibeln.
 
Peter Master visar med allt tydlighet att den puritanska riktningen i frikyrkans gudstjänst inte behöver leda till sekularisering om vi tar vara på det rika arv vi har från reformationen och låter det arvet leva och frodas i sin särart.
 
Nu är ju Peter Masters ju inte direkt något föredöme i nyans eller politisk korrekthet, och de som tillhör de karismatiska delarna av frikyrkligheten får vara beredda på att bli lite provocerade av en hel del i den här boken. Nyttigt och uppfriskande!
 
Vi formas av vanor och liturgier
Vad vi älskar formas av våra vanor. Vad vi tillber formar våra hjärtan på djupet. Det innebär att gudstjänstformer, bönevanor och levnadssätt har stor betydelse för hur vår tro formas. James K.A. Smith ger argument för en traditionell kristen gudstjänst och förklarar hur denna gudstjänstform är ett formande budskap i sig. En riktigt spännande bok som öppnar ögonen för vanans makt att omskapa det andliga livet. Kanske det viktigaste idag att läsa om när det gäller hur kyrkan i samtidens västvärld ska hantera den inre sekulariseringen.
 
Slutsatser
Tre röster med olika utgångspunkter och olika slutsatser har ändå några gemensamma insikter om den kristna gudstjänsten. Och det viktigaste som håller samman är hur den traditionella gudstjänsten formar kristen tro på ett bra sätt och att det leder till sekularisering när man släpper in världens liturgier i gudstjänsten.

Läs hela inlägget »

Av David Whitworth


Människor i de sammanhang som baptistpionjären Anders Wiberg rörde sig i och samtidigt ett sammanhang och en bakgrund till baptistväckelsen.

Ahnfeldt Oskar
Ahnfelt föddes 1813 i Gullarps prästgård i Lunds stift. Han blev frälst under Rosenius predikan 1841 och såg denne som sin andlige fader. Ahnfeldt var en andlig sångförfattare, tonsättare och väckelsepredikant. Han var en av de fyra stora väckelsepredikanterna i den lågkyrkliga väckelsen.
 
Betelseminariet
Vid baptistsamfundets tredje årskonferens 1861 fattades beslutet att bygga ett institut i Stockholm för predikant- och pastorsutbildning. Anders Wiberg fick i sin resa till USA en garant från A.B.M.U. för ekonomiskt stöd till upprättandet av skolan. Den 1 oktober 1866 började seminariet sin verksamhet. Knut Oskar Broady anställdes som rektor och Wiberg, Adolf Drake, G. Palmqvist, Johan Alexander Edgren, Johan Erik Nyström och Knut Arvid Östergren anställdes som lärare. Första årskullen bestod av nio elever. Studietiden bestämdes till tre år och kursplanen upptog följande ämnen: Matematik, fysik, geografi, fysiologi, geologi, astronomi, svenska, engelska, historia, logik, psykologi och nationalekonomi. De teologiska ämnen som ingick var: dogmatik, isagogik, exegetik, symbolik, prenotioner (religionens väsen och filosofiska och psykologiska grunder), homiletik, pastoralteologi, grekiska och hebreiska.
 
Bonar Andrew
Bonar föddes i Edinburgh och fick en utbildning vid Edinburghs universitet. Bonar började sin pastorstjänst i den skotska kyrkan som på 1800-talet infiltrerades av liberalismen. Bonar och några av hans pastorskollegor drog sig ur kyrkan och grundade den Skotska Fria Presbyterianska kyrkan, där Bibelns slutgiltiga auktoritet stod i centrum i kyrkans teologi och liv. Bonar blev pastor i Glasgow. Han var intellektuellt begåvad, gudfruktig, en kärleksfull pastor och en uppskattad författare.
 
Elmblad Per Magnus
Elmblad föddes i Kronobergs län. Han blev student i Lund 1827 och filosofie doktor 1835. Han flyttade senare till Jönköping, närmare bestämt år 1836, för att börja som pastorsadjunkt i Kristine kyrkan. Efter sin ankomst till staden började han med morgonbön på fredagarna i kyrkan då han undervisade i Jesaja bok. Första gången var det endast kyrkvaktmästaren som kom. Han sa till Elmblad att han lika gärna kunde ställa in morgonbönen eftersom han var den enda som hade kommit. Elmblad svarade att kyrkvaktmästaren alltför väl behövde höra Guds Ord. Detta väckte stor uppmärksamhet i stan då kyrkvaktmästaren berättade om denna underliga präst för stadsborna. Folk började strömma till kyrkan för att höra denna märkliga man. Väckelsen var snart ett faktum i Jönköping med omnejd.
 
Forssell David
Forssell var en pionjärbaptist och till yrket var han pälsmakare och affärsman. På en affärsresa till Tyskland tog han med sig Wiberg som tolk. Det var Forssells avsikt att Wiberg skulle träffa den vida berömda Johann Gerhardt Oncken och detta blev en vändpunkt i Wibergs syn på dopet.
 
Fuller Andrew
Fuller föddes i byn Wicken i Cambridgeshire. Han var sju år när familjen flyttade till Soham. De blev medlemmar i baptistkyrkan som hade en hyper-kalvinistisk pastor. Denna falang av kalvinismen hävdade att de ofrälsta inte hade någon skyldighet att komma i omvändelse och tro på Kristus. Resultatet blev att pastorer i denna falang uteslöt evangeliets kallelse och uppmanade människor att i sig själva söka tecken på frälsningen. Ändå blev Fuller övertygad om sin synd och kom till omvändelse och tro på Kristus. En tid senare blev han ordinerad till pastor i församlingen. Andrew var självlärd teolog som studerade och fördjupade sig i Bibeln. Han var väl beläst i puritanernas och Jonathan Edwards verk. Så småningom kom han till slutsatsen att det var genomgående bibliskt att predika omvändelse och tro och att kalla människor till frälsning. The Gospel Worthy of All Acceptation kom ut 1785 och därigenom kämpade han tappert mot hyper-kalvinism. Det var denna skrift som motiverade William Carey i sin strävan som missionär i Indien.
 
Hejdenberg Per Ferdinand
I sitt yrke som pälsmakare var P. F. Hejdenberg biträde till Forssell. Wibergs första bok om dopet ledde Hejdenberg till insikt om troendedopets bibliska giltighet och 1854 reste han till Hamburg för att låta döpa sig; och därefter blev han ordinerad till predikant. Under sina affärsresor i Sverige predikade Forssell och Hejdenberg och bildade flera baptistförsamlingar. Hejdenberg var en stark väckelsepredikant.
 
Henderson Ebenezer och John Paterson
Dessa två unga skottar föddes i fattiga förhållanden. Båda utbildades till missionärer på Haldanebrödernas Bibelseminarium i Skottland. De blev avskilda som missionärer till Indien. 1805 seglade de från Skottland till Danmark för att segla vidare till Indien men de kom inte längre än Danmark. De blev förhindrade av Napoleonkriget. I Danmark började de ge ut traktater och Biblar med hjälp av Religious Tract Society från London. Dessa två fyndiga skottar åkte 1807 vidare till Sverige. De åkte land och rike runt och spred biblar och traktater som blev ett banbrytande arbete i Sverige. 1808 stiftade de Evangeliska Sällskapet för att skicka ut kolportörer i landet. Henderson och Paterson tillbringade ca fem år i Sverige och flyttade sen till St Petersburg.
 
Köbner Julius
Köbner föddes i Danmark och var son till en judisk rabbin. Julius blev frälst 1826 och döptes som troende av Oncken 1836. Han blev Onckens biträdande pastor 1844. Köbner var en flitig författare och andlig sångskrivare. Han blev församlingsplanterare och grundade Hollands första baptistförsamling.
 
Lund Erik
Lund var född 1852 i Dalarna. 1877, efter sina studier i Lund, fick han missionskallelsen till Spanien. Han kom hem med sina fem barn efter sin frus död 1898. Samma år började han en ny missionstjänst i Filippinerna som tog slut 1912. Han flyttade senare till USA och bodde i San Diego till sin död 1933. Han skrev en biografi om Burmamissionären Adoniram Judsons liv.
 
Möllersvärd Carl
När den första baptistförsamlingen bildades i Stockholm 1855 blev Möllersvärd invald till föreståndare tillsammans med Wiberg. Möllersvärd hade tillbringat en tid i USA och hade blivit döpt i New York. Efter sin återkomst till Sverige predikade han i flera delar av landet.
 
Nilsson Fredrik Olaus
Nilsson var en av de ledande männen för frikyrklighetens genombrott i vårt land. 1848 döptes han med fem andra i Vallersvik i Halland. Det blev grunden till Sveriges första baptistförsamling. Nilsson blev landsförvisad 1851 för sina baptistiska åsikter och flyttade till Danmark men reste sedan vidare till USA 1853. Han blev dock benådad och återkom till Sverige 1861. Han anslöt sig till sex troende och bildade Göteborgs första baptistförsamling och blev då församlingens pastor.
 
Oncken Johann Gerhardt
Oncken var Europas främste baptistpionjär. "Den kontinentala baptismens fader" föddes i Tyskland 1800. 1819 flyttade han till London med den skotske affärsmannen John Walker Anderson som anställde Oncken som lärling. Det var under sin tid i London som han blev frälst.
1823 flyttade Oncken tillbaka till Hamburg. Han blev anställd av Edinburgh Bible Society som ombud och delade ut Biblar och traktater. 1879 hade han delat ut över två miljoner biblar. Oncken kom fram till sin baptistiska övertygelse genom egna studier och korrespondens med två baptistpastorer i Storbritannien. 1834 tog han steget fullt ut och döptes med flera andra i floden Elbe och därmed bildades Tysklands första baptistförsamling med Oncken som pastor.
 
Owen Samuel
Owen var metodist och föddes i England. I hemlandet blev han ingenjör och byggde och monterade ångmaskiner. 1804 flyttade han till Sverige och grundade så småningom en egen verkstad och bedrev sin verksamhet i Stockholm. Han byggde Sveriges första ångbåt och han blev den svenska ångbåtsindustrins fader. 1831 blev Owen ledamot i Vetenskapsakademin. Han anställde George Scott 1830 som huspräst. Owen finansierade byggandet av Betlehemskyrkan i Stockholm och Scott blev kyrkans förste pastor.
 
Palmqvist Gustaf
Gustaf Palmqvist var pionjär och en av de ledande männen i den blomstrande baptistväckelsen.
Gustaf var Wibergs närmaste vän. Han föddes i Småland och utvandrade till USA 1851, 39 år gammal. Där tog han emot dopet och blev predikant. Han flyttade tillbaka till hemlandet 1857 i American Baptist Missionary Unionens tjänst.
 
Palmqvist Per
Per Palmqvist var bokförläggare och framsynt söndagsskoleledare. Han blev övertygad om troendedopet genom sin bror Gustaf. Per var med och grundade Stockholms Missionsförening som ett nytt centrum för den baptistiska kolportörverksamheten. Bokförlaget gav bl. a. ut Wibergs "Det Kristliga Dopet" och tusentals reformerta traktater, sånger, predikningar, söndagsskolelitteratur översatt från engelska, och inte minst en volym predikningar av C. H. Spurgeon.
 
Rosenius C. O.
Rosenius föddes i byn Nysätra i Norrland och var son till Norrlandsläseriets präst Anders Rosenius. Carl Olof fick en god uppfostran i denna fromma rörelse. Direkt efter sin frälsning kom han igång och predikade frälsning till alla som ville höra honom. Sakta växte det en ambition i honom att bli präst och han flyttade till Uppsala för att studera. Svårigheterna trängde sig in i hans liv som tvingade honom att avbryta sina studier. Hans pappas bortgång, ekonomiska trångmål och ensamheten orsakade en stor depression hos honom. 1839 träffade Rosenius George Scott i huvudstaden. Genom Scotts visa råd kom Rosenius på fötter igen. Han fick predika i Betlehemskyrkan och blev vice-pastor under Scott. Vid Scotts flykt till England 1842 blev Rosenius pastor i kyrkan. Genom Guds nåd blev han en stor ledande väckelsepredikant i den låg-kyrkliga lutherska väckelsen och en av grundarna till EFS.
 
Ryle John Charles
Ryle var Liverpools förste evangeliske biskop. Ryle var en flitig författare och hans kanske mest berömda verk är Expository Thoughts on the Gospels. Han var en kämpe för den anglikanska kyrkans överlevnad i en tid då liberalismens korrupta lära vann framgång. Han varnade kyrkan gång på gång om liberalismens destruktiva krafter men nonchalerades och det blev till kyrkans fördärv.
 
Scott George
Scotts namn är kanske ett av de mest kända i den svenska frikyrkohistorien. Han föddes i Skottland och var verksam i Sverige 1830-1842. Han är erkänd som en av det mest inflytelserika. George skapade ett centrum för den fria evangeliska verksamheten som var hisnande med omvändelsepredikan, konventiklar, lekmannaverksamhet, bibel-, bok- och traktatspridning, nykterhetsarbete, hedna- och stadsmission, tidningsverksamhet och söndagsskola. Gud välsignade Scott med väckelse i Stockholm och han blev förgrundsfiguren för den kommande väckelsen i hela Sverige.

Läs hela inlägget »

Fire and Fury: Inside the Trump White House
Michael Wolff
Henry Colt Company, 2018
 
Ägnade lördagen åt att sträckläsa den nya skandalboken om Amerikas president Donald Trump. Mycket talar för att författaren inte alltid är helt noga med sanningen, samtidigt stämmer ju så mycket med vad vi läst i media under det senaste året. Boken är välskriven och det är medryckande läsning. Är man intresserad av politik i samtiden är det här starkt rekommenderad läsning, i detalj skildras Donald Trumps första tid som president med fokus på spelet i kulisserna och maktkampen i hans egen stab. Den kanske största och kanske mest skrämmande frågan efter boken är om vi kommer se mer av Steve Bannon i amerikansk politik och i så fall i vilken roll.
 
Tre tankar:
 
1. När etablissemanget tappar kontakten med gräsrötterna öppnar det för alternativa rörelser som i den situationen inte behöver vara så väldigt bra för att ändå få efterföljare, det var något som Steve Bannon med Breitbart tog vara på. Vi kan se hur Svenska Baptistsamfundet i början av 1900-talet i sin vilja att bli etablissemang tappade kontakten med väckelsen och lämnade fältet öppet får Johan Ongman och Lewi Pethrus. Vi ser samma sak i svenskt 80-tal när missionsförbundet lämnar över dem som tjusats av den karismatiska väckelsen till trosrörelsen. Idag kan man undra över möjliga långsiktiga konsekvenser av att de etablerade samfunden i stort sett lämnat över kristen rörlig bildmedia till Kanal 10.
 
2. Donald Trumps dotter och hennes man får en roll i Vita huset som blir väldigt komplicerad just genom de särskilda band till presidenten som släktskapet ger. Vi är nog många som sett hur församlingsledningar hamnat i problem just genom frågor om släktskap och de frågor om lojalitet och opartiskhet som ibland kan bli brännande i dessa sammanhang.
 
3. På en grillkväll med kyrkan i somras berättade en flicka i mellanstadieåldern engagerat för mig att ”Donald Trump är bra för de kristna”. Personligen får jag säga att det här med den amerikanska evangelikala kristendomens förkärlek för kändisar och politik inte känns helt bra. Vårt budskap är evangelium och vårt främsta verktyg är den lokala församlingen, tappar vi det som fokus så är det risk att vi dras in i något riktigt dåligt.

Läs hela inlägget »
Etiketter: etik böcker

Av David Whitworth

 
Det enda historien kan lära oss är att historia inte kan lära oss någonting. Antagandet är säkert bekant för oss. Reformationen ger en annan verklighetsuppfattning.

För att förstå reformationen ska det sättas in det historiska händelseförloppet för att fatta rörelsen och dess frukt (se del 12 Guds herravälde över historia).
Reformationen satt hela Europa i gungning och omdanade de religiösa, politiska, sociala, historiska och kulturella landskapen på ett sätt som var förbluffande och oanade. Det var en blodlös revolution, orkestrerad av helige Anden som är utan motstycke i historien efter pingstdagen. Det centrala var Guds Ord och dess auktoritet som befriade Europa från den mörka medeltida kyrkans tyranniska hierarki, vidskepelse och okunnighet. Reformationen var gryningen till en ny dag och frihetens friska luft blåste över Europa.

Kalvinismen underströk värdet av de verksamma borgarnas arbete och gav dem rätt till medbestämmande, vilket har setts som inledning till den moderna demokratin (Frederic Bedoire). Vetenskapen sattes fri för att utforska världen som Gud skapade enligt det gudomliga mandatet (1Mos 1:28).Den blev en inspirationskälla för tonsättare, konstnärer, arkitekter, skalder, och författare osv.

Reformationens rötter
Reformationens rörelse började underifrån bland vävare, hantverkare och juvelerare och inte bland samhällets toppskick. En guds kallelse till att arbeta med händerna har lika värde som en kallelse till präst, missionär eller pastor. Den falska dikotomin att det är mer ’andligt’ att vara pastor eller präst än arbetare ändrades. Det var denna kallelse som mobiliserade arbetskraften till att arbeta flitigt till Guds ära , och var det som kallades den protestantiska arbetsetiken. Arbetare i sina kallelser insåg att alla kunde bidra med någonting till samhällets uppbyggnad och funktion

Återupptäckten av det Bibliska mandatet spreds genom Europa och USA och utrustade en skicklig arbetskraft med, i många fall, en uppfinningsrikedom. Alla arbetskategorier utan undantag ansågs som värdefulla utifrån det värde som Gud i skapelsen hade lagt ner i det.

Första gången vi träffar på skickliga hantverkare i Bibeln är Besalel och Oholiab (2 Mose 2:35) som Gud kallade och utrustade för att tillverka tabernaklets inredningar. Också begåvade kvinnor kallades till uppgiften. I Salomos tempelbyggnad kallade Gud Huram-Abi som var ”en konstnärligt begåvad och kunnig man” för att tillverka templets inredningar (2 Krön 2:13).
På 1600-talets början vandrade tre folkslag till Sverige. reformerta Holländare, Hugenotter från Frankrike och Vallonerna från nuvarande norra Belgien. Dessa reformerta folkslag skulle lämna efter sig ett varaktigt intryck i den kulturella, handels och arbetslivet.

Den förste Kalvinisten som kom till Sverige var Hugenotten Dionysius Beurreus som blev hitkallad av Gustav Vasa för att bli lärare till hans söner. Kungen var mycket mån om att ge dem en god utbildning. I början hade Beurreus ett stort inflyttande över Erik XIV men det visade sig kortvarig.
De tre reformerta folkslag slog sig ner i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Uppland och lite annanstans. Den gemensamma nämnaren för dem alla var en pådrivande längtan att förhärliga Gud i alla livets område i sitt nya hemland. Dessa folkslag kännetecknades av enkelhet och hög moral.
Karl IX hade en dragning till kalvinisterna och han bjöd in dem till Sverige för att bygga upp bergsbruket, tillverka vapen och bygga den nya handelsstaden Göteborg. Abraham Cabiljau, flyttade till Sverige för att grunda hamnstaden på nuvarande Hisingen vid Göta älv. Holländaren Cabiljau gick i täten för byggandet och år 1607 anställde han några av sina landsmän för att bygga och bo i staden. Den byggdes efter den nederländska modellen med rätvinkliga rutnätsplanen och kanalsystem. Planen utarbetades av holländaren Hans Fleming, som flyttade hit 1588, och var också med om att bygga Vadstena slott.

Det kalvinska förhållningssättet intensifierade nytänkandet i det svenska lutherska samhället och genererade inte bara en effektivare handel och industri utan också en rationaliserad statsförvaltning. (Fredric Bedoire).

Vallonerna
De första kalvinisterna som kom till Sverige från franskspråkiga Vallonien var bröderna De Besche och deras far Gilles Willhemson. Sönerna flyttade hit någon gång under sent 1500-tal och fadern följde efter år 1608. Dessa män var skickliga arkitekter och industrimän.

Äldste sonen Willem De Besche var kollega med Louis De Geer som kom till Sverige 1627. Tillsammans grundade de mässingsbruket i Norrköping. Willem blev administratör av bruken i Österby, Lövsta och Gimo i Uppland. Yngre brodern Hubert var arkitekt på slottet Tre kronor och administratör av Forsmarks bruk.
1
620 var det en stor invandring av valloner i landet, de var 900 i antalet. Dessa var sysselsatta i Norrköping, Finspång och Uppland. Dessa flitiga arbetare satte fart på Sveriges järnindustri. Alla var drivna av den kalvinska arbetsmoralen.

Vallonbruken var ett underverk av tidig industriell civilisation, där en kalvinsk arbetsmoral tog hänsyn till den enskilde arbetaren, med förmåner som liknade senare tiders barnbidrag, pension och fri läkarvård (Frederik Bedoire).
Lövsta bruk, som byggdes upp av Louis De Geer, blev det största vallonbruket. De Geer var beskyddare för de reformerta valloners utövande av sina kalvinska övertygelser. Hans huspräst besökte Lövsta några gånger om året för att predika för dessa bergsmän. Bruksorten skulle bli till en kalvinsk ideal rutnätsstad med sin 800 meter långa bruks-gata.
Arbetsbostäderna byggdes med hög gavel mot gatan, alla hade sin egen trädgård, källare och ladugård. Den enda överheten som fanns var brukets ledare och deras bostäder syntes inte.

Staden hade de två kalvinska tyska städerna Freudenstadt och Friedrichstadt som föregångare. Lövsta bruk präglades av Calvins lära om arbetets höga värderingar. Var än kalvinismen är finns också en hög värdering på skola och utbildning. Lövsta var inget undantag. Skolan fanns centralt i bruksorten.

Framgångar
Dessa ’nysvenskar’ bar med sig en kultur som hittills var okänd i sitt nya hemland och var än dessa människor slog sig ner blev städernas industriella framgångar ett faktum. Järnindustri blomstrade och Sverige blev världsledande tillverkare och största exportör.

Vallonernas förhållande till pengar var i likhet med alla reformertas. Att ha pengar är inget fel i sig, det är kärleken till pengar som är fel. Det finns inte någon motsägelse mellan Gud och mammon. Gud gjorde ju David och Salomo rika.

Dessa bruksägare ansåg att vinsterna inte skulle användas till egennytta utan brukas till samhällets uppbyggnad.
 
Fortsättningen följer.

Läs hela inlägget »
Etiketter: j.calvin sverige