Baptisternas historia

1893 utgavs på Romells förlag boken "Baptisternas historia" med förord av K.O. Broady som var rektor för Betelseminariet. Boken är en översättning och bearbetning av Henry C. Vedders "A short history of the baptists". Broady ger i förordet flera skäl att baptister gör gott att bekanta sig med sin historia.

"Föreliggande arbete utgör utan överdrift ett värderikt tillägg till baptisternas i vårt land förut ytterst knapphändiga historiska litteratur. Såsom av innehållet framgår, utgör det frukten av de senaste forskningarna inom området för det ämne, som avhandlas. Och ehuru arbetet, vad sidoantalet vidkommer, är betydligt underlägset flera av sina föregångare, lämnar det dock såsom en Baptisternas Historia alla dessa långt efter sig. Icke så till förståendes, som om denna lilla bok mötte alla de fordringar, som med rätta kunna ställas på ett arbete, som giver sig ut för att vara Baptisternas Historia; långt därifrån. Men den utgör, när allt tages med i räkningen, den bästa bok, som över föreliggande ämne hittills blivit skriven. Och den är skriven på ett så underhållande sätt, att de torde vara få, vilka, såvida de har något intresse för det, som boken omtalar, efter det att de en gång har tagit upp och börjat läsa den, vilja lägga den ifrån sig, förr än de har genom¬läst den till slutet. Vi önska uppriktigt, att varje baptist i vårt land måtte läsa den. Den är värd det från mer än en synpunkt sett. Och icke minst av det skäl, att det bör vara, varje baptist angeläget, vilken hyser aktning för egen tro och övertygelse, att känna sitt samfunds historia, dess arbete i sanningens tjänst, dess blodsoffer och lidanden i världen för evangelii vittnesbörds skull, dess utbredning, vad det vill, vad det hoppas och dess rum vid sidan av övriga kristna samfund, vilka i likhet med baptisternas vart och ett för sig utgöra en insats i uppbyggandet av Guds och vår Frälsares Jesu Kristi rike på jorden. Men boken är icke blott för baptister att läsa. Ingen, han må, i vad som tillhör den kristna tron, ha vilken övertygelse som helst, kan läsa den, utan att därav draga verklig nytta. Bearbetningen av Vedders engelska arbete är gjord med urskiljning och omsorg. Och genom att även ha begagnat sig av andra källor, har utgivaren i ganska väsentlig mån ökat bokens värde. Vi förorda på det varmaste dess spridning och läsning inom vida kretsar."
Stockholm i mars 1893
K.O Broady

Innehållsförteckning 1893